Maštov - CZ042.3503.4204.0076.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Mašťov

  Číslo obce PRVKUK 0076
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0076
  Kód obce 563218
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0076.03 Konice 09227 92274
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Mašťov - Konice leží v jižním cípu okresu Chomutov, jižně od Kadaně v nadmořských výškách 470 - 480 m n.m. Zástavba je rozptýlená, nachází se zde zemědělský areál. Obcí protéká bezejmenná vodoteč, která spolu s Dobřeneckým potokem, náleží do povodí Ohře. Na území obce je rybník o rozloze cca 8 ha. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 4 4 1 1 1 1
   přechodně bydlící 8 8 0 0 0 0
   celkem 12 12 1 1 1 1
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   4 4 4 1 1 1
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Konice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.75. Zdrojem vody je odbočka na gravitačním přívodu do VDJ Mašťov 1 x 350 m3 (425,00 / 421,00 m n.m.), který je zásobován z prameniště Konice. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Konice S3-1 ZD Konice ZD.CV 001/18 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Konice J5-6 ZD Konice ZD.CV 001/17 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Konice S3 ZD Konice ZD.CV 001/18 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Konice HV1 ZD Konice ZD.CV 001/16 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Konice HV2 ZD Konice ZD.CV 001/19 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Konice S4-1 ZD Konice ZD.CV 001/19 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Konice S1 ZD Konice ZD.CV 001/16 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Konice S1-2 ZD Konice ZD.CV 001/16 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Konice S4 ZD Konice ZD.CV 001/19 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Konice S2-2 ZD Konice ZD.CV 001/18 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Konice S3-2 ZD Konice ZD.CV 001/18 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Konice S1-1 ZD Konice ZD.CV 001/16 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Konice S2 ZD Konice ZD.CV 001/18 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Konice S2-1 ZD Konice ZD.CV 001/18 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.CV 001/6 ČS Konice CS.CV 001/6 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Konicích není v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na ČOV Radonice – 100%.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   I nadále se uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o obec s nízkým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2978/ZPZ/2013/A-77 VD Sedlec, akumulace a manipulační řád
  14. 10. 2013
  Ústecký kraj KUUK/027824/2020/ZPZ změna dokončené stavbyx
  7. 2. 2020