Maštov - CZ042.3503.4204.0076.02 - stav 2004

 1. Obec

  Mašťov

  Číslo obce PRVKUK 0076
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0076
  Kód obce 563218
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0076.02 Dobřenec 09225 92258
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Mašťov - Dobřenec leží v jižním cípu okresu Chomutov, jižně od Kadaně v nadmořských výškách 430 - 438 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel. Zástavba venkovskými rodinnými domky je soustředěná. Obcí protéká Dobřenecký potok, který náleží do povodí Ohře. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 12 12 12 12 - - -
   přechodně bydlící 39 39 39 39 - - -
   celkem 51 51 51 51 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   12 12 12 12 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Dobřenec je napojen na skupinový vodovod. V jižní části obce je na přívodním řadu PVC DN 200 z Konic do VDJ Mašťov vodoměrová šachta s vysazenou odbočkou pro obec a jednou přípojkou DN 50 (OP-SK.CV.001.74), na kterou je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je bez provozních problémů. Na přívodním řadu z pramenišť do VDJ bude nutná rekonstrukce.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Dobřenec nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění v septicích přímo do potoka - 50% obyvatel, část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením na pole – 50%.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Dobřenci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o obec s nízkým počtem stálých obyvatel.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 570,0 2 570,0

  Mapa