Mašťov - CZ042.3503.4204.0076.01 - stav 2004

 1. Obec

  Mašťov

  Číslo obce PRVKUK 0076
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0076
  Kód obce 563218
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0076.01 Mašťov 09228 92282
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží v jihozápadní části okresu Chomutov v nadmořských výškách 360 - 423 m n.m. Jedná se o obec do 680 trvale bydlících obyvatel. Zástavba převážně soliterních domů je soustředěná. Územím protéká potok Dubá II, který náleží do povodí Ohře. K obci patří čtyři rybníky (funkční pouze jeden) a koupaliště (55x20 m). Celé území obce se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. Mašťov je obec zemědělská – chov skotu, prasat a opravárenství. Stav osídlení je ovlivňován počtem obyvatel v sociálních zařízeních umístěných v obci (Domov důchodců, Dětský domov, Ústav sociální péče – celkem cca 140 lůžek). Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 672 672 672 672 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 672 672 672 672 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   672 672 672 672 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Zásobení vodou je zajišťováno ze dvou oblastí. První oblastí je samotná obec Mašťov s přilehlým okolím. Nachází se zde 6 vrtaných studní z nichž se v současné době využívají tři pro zásobení Mašťova, jedna pro obec Radonice a zbývající dvě jsou pro zvýšený obsah dusičňanů zatím mimo provoz. Voda z vrtů je ponornými čerpadly dopravována do vodojemu Mašťov 100+250 m3 (425,00/421,70 m n.m.) nad obcí Mašťov.
   Druhou oblastí je území u obce Konice - jihozápadně od Mašťova. Zde jsou dva vrty a zářezy. Odtud je voda vedena gravitačně do VDJ Mašťov, kde je provedeno jeho připojení na přivaděč (OP-SK.CV.001.73). Rozvody v obci jsou DN 80, 100 a 150. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rozsah vodovodní sítě a veškerá vodárenská zařízení v obci jsou v současné době vyhovující. Je nutné provést částečnou rekonstrukci. Vydatnost vodních zdrojů umožňuje rozvoj obce, má dostatečnou rezervu. V místech nové zástavby dojde k prodloužení stávajících vodovodních řadů potrubím DN 100 v délce cca 400 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/45 VDJ Mašťov VDJ.CV 001/45 100+250m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/45 VDJ Mašťov VDJ.CV 001/45 100+250m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mašťov HV2 ZD Mašťov ZD.CV 031/22 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mašťov-koupaliště ZD Mašťov ZD.CV 001/20 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mašťov HV3 ZD Mašťov ZD.CV 031/23 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mašťov HV5 ZD Mašťov ZD.CV 001/20 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mašťov HV1 ZD Mašťov ZD.CV 001/21 (mimo provoz) PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mašťov HV4 ZD Mašťov ZD.CV 031/24 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   638 638 638 672 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační soustavu (K-CV.034-J.C) včetně čistírny odpadních vod. Před čistírnou je odlehčovací komora, která odvádí přívalové dešťové vody mimo ČOV do toku Dubá II.
   Kanalizační síť je z trub kameninových a PVC v DN 200, 300,400, 600, 700, 1000. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 95% obyvatel, část odpadních vod je likvidována lokálně v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na ČOV Radonice – 4 km.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 28.11.1994 pod č.j.: vod-40/82/83 a vod-158/83
   Limity: Q = 47 500 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   60
   -
   30
   -
   30
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2007.
   Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV s aerobní stabilizací kalu. Splaškové odpadní vody přitékají gravitačně přes odlehčovací komoru do objektu hrubého předčištění tvořeném česlemi strojně stíranými a lapákem písku. Dále pokračuje do oxidačního příkopu, kde se smísí s aktivovaným kalem a biologicky vyčistí. Vzduch potřebný k biologickému čištění je dodáván dvěma aeračními válci. Z oxidačního příkopu odtéká aktivační směs do dosazovací nádrže dortmundského typu. Zde se oddělí vyčištěná voda od aktivovaného kalu. Voda odtéká sběrnými žlábky do odtoku a dále do vodoteče (potok Dubá II). Odsazený kal je z dosazováku cyklicky odčerpáván částečně zpět do oxidačního příkopu a přebytečný kal je odčerpáván na kalová pole. Čistírna byla uvedena do trvalého provozu 1983.
   Projektované parametry:
   EO 565
   Q = 4,8 l/s = 152 000 m3/rok

   Přítok:
   CHSK = - mg/l
   BSK5 = 10,9 mg/l
   NL = - mg/l

   Odtok:
   CHSK = - mg/l
   BSK5 = 1,1 mg/l
   NL = - mg/l

   Skutečné parametry:
   EO 563
   Q = 3,335 l/s = 105 805 m3/rok

   Přítok:
   CHSK = 248 mg/l
   BSK5 = 117 mg/l
   NL = 114 mg/l
   N-NH4 = 12 mg/l
   Pcelk = 4,7 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 28 mg/l
   BSK5 = 8,5 mg/l
   NL = 5,2 mg/l
   N-NH4 = 3,2 mg/l
   Pcelk = 2,0 mg/l

   Množství stabilizovaného kalu 0,6 m3/r – na kalová pole.
   Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství. Odtok z ČOV zaústěn do potoka Dubá II.
   Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační síť dnešním potřebám vyhovuje, nevyžaduje změn, provádí se běžná údržba. V místech nové zástavby je možné prodloužit stávající stoky potrubím DN 300 v délce cca 500 m. Stávající čistírna má dostatečnou rezervu. Na ČOV nejsou žádné podstatnější závady.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Mašťov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Mašťov ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa