Mašťov - CZ042.3503.4204.0076.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Mašťov

  Číslo obce PRVKUK 0076
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0076
  Kód obce 563218
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0076.01 Mašťov 09228 92282
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží v jihozápadní části okresu Chomutov v nadmořských výškách 360 - 423 m n.m. Zástavba převážně soliterních domů je soustředěná. Územím protéká potok Dubá II, který náleží do povodí Ohře. K obci patří čtyři rybníky (funkční pouze jeden) a koupaliště (55×20 m). Celé území obce se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. V katastrálním území se nachází ochranné pásmo vodního zdroje Mašťov.

   Mašťov je obec zemědělská – chov skotu, prasat a opravárenství. Stav osídlení je ovlivňován počtem obyvatel v sociálních zařízeních umístěných v obci (Domov důchodců, Dětský domov, Ústav sociální péče – celkem cca 140 lůžek).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 672 672 615 590 568 553
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 672 672 615 590 568 553
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   672 672 672 555 555 553
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mašťov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.73. Zásobení vodou je zajišťováno ze dvou oblastí. První oblastí je samotná obec Mašťov s přilehlým okolím. Nachází se zde 6 vrtaných studní z nichž se v současné době využívají tři pro zásobení Mašťova, jedna pro obec Radonice a zbývající dvě jsou pro zvýšený obsah dusičňanů zatím mimo provoz. Voda z vrtů je ponornými čerpadly dopravována do VDJ Mašťov 100+250 m3 (425,00 / 421,70 m n.m.) nad obcí Mašťov.
   Druhou oblastí je území u obce Konice - jihozápadně od Mašťova. Zde jsou dva vrty a zářezy. Odtud je voda vedena gravitačně do VDJ Mašťov, kde je provedeno jeho připojení na přivaděč. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. V místech nové zástavby dojde k prodloužení stávajících vodovodních řadů potrubím PE d110 v délce cca 2146m. Předpokládaná realizace po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/45 VDJ Mašťov VDJ.CV 001/45 350 100+250 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/45 VDJ Mašťov VDJ.CV 001/45 350 100+250 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mašťov HV2 ZD Mašťov ZD.CV 031/22 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mašťov-koupaliště ZD Mašťov ZD.CV 001/20 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mašťov HV3 ZD Mašťov ZD.CV 031/23 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mašťov HV5 ZD Mašťov ZD.CV 001/20 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mašťov HV1 ZD Mašťov ZD.CV 001/21 (mimo provoz) PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mašťov HV4 ZD Mašťov ZD.CV 031/24 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   638 638 638 552 532 519
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační soustavu (K-CV.034-J.C) ukončenou ČOV Mašťov. Kanalizační síť je z trub kameninových a PVC v profilech DN 200 až DN 1000. Délka kanalizační sítě je 3,4 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 97 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 3 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na ČOV Radonice.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem kanalizace a ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Kapacita ČOV Mašťov je 207 m3/den. ČOV je navržena na 553 EO, BSK5 33,2 kg/den. Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV s aerobní stabilizací kalu.

   Hrubé předčištění je tvořeno hrubými strojně stíranými česlemi, jemnými strojně stíranými česlemi s obtokem a lapákem písku. Za hrubým předčištěním je odlehčovací komora pro odlehčení dešťových vod. Odpadní vody dále natékají do oxidačního příkopu. Z oxidačního příkopu odtéká aktivační směs do dosazovací nádrže dortmundského typu. Přebytečný kal je odvážen k likvidaci na jinou ČOV. Vyčištěné odpadní vody odtékají do recipientu Dubá II.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření o uliční stoky v místě nové zástavby. Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 034/1/K Mašťov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Mašťov ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2978/ZPZ/2013/A-77 VD Sedlec, akumulace a manipulační řád
  14. 10. 2013
  Ústecký kraj KUUK/027824/2020/ZPZ změna dokončené stavbyx
  7. 2. 2020