Loučná pod Klínovcem - CZ042.3503.4204.0075.02 - stav 2004

 1. Obec

  Loučná pod Klínovcem

  Číslo obce PRVKUK 0075
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0075
  Kód obce 546518
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0075.02 Háj 08704 87041
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Loučná - Háj leží u hranice se SRN v severozápadním cípu okresu Chomutov, na jih od Vejprt a na severozápadním úpatí Klínovce v nadmořské výšce 840 - 945 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel se 152 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (500 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél silnice z Kovářské do Božího Daru. Struktura zástavby je tvořena individuálními rodinnými domky s trvalým nebo pouze rekreačním charakterem užívání. Obcí protéká potok Bílá voda náležející do povodí Polavy. Území se nalézá v CHOPAV Krušné hory, ve východní části katastru je ochranné pásmo II. a III. stupně vodárenského toku Černá voda. Počet trvale žijících obyvatel by mohl mírně stoupat. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj hlavně v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 21 22 25 29 - - -
   přechodně bydlící 980 980 980 980 - - -
   celkem 1 001 1 002 1 005 1 009 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   21 22 25 29 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Háj je zásobena místním vodovodem (M-CV.032) s vlastními zdroji podzemní vody. Podchycená voda z obou pramenišť je vedena do nově vybudovaného vodojemu 2x50 m3 (999,10/1001,80 m n.m.). Součástí je čerpací stanice pro dva vrty, odradonovací zařízení, chlorace a odkyselovací stanice. Vlastní zásobní vedení DN 80 tvoří páteř gravitační větvené spotřební sítě. Geodetické převýšení obce vytváří pro spodní část sídla podmínky pro výrazné překračování povolených max. tlakových poměrů (0,6 MPa).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku Svazku obcí Vejprtska a provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Technický stav vedení a ostatních zařízení je na rozhraní fyzické životnosti a bude nutná jejich rekonstrukce. Posílení vodních zdrojů – nové prameniště v údolí Bílé vody (10 l/s), dobudování akumulačních prostorů – nový vodojem 2x50 m3 a doplnění vodovodní sítě o nové rozvody v části „ Kout“ – potrubí DN 80 v délce 2,25 km. Předpokládaná doba výstavby po roce 2105.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.CV 032/1 ČS Háj CS.CV 032/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 032/3 VDJ Háj VDJ.CV 032/3 2x50 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/6 ZD Vejprty ZD.CV 012/6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/6 ZD Vejprty ZD.CV 012/6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/6 ZD Vejprty ZD.CV 012/6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav SBĚRNÁ JÍMKA XIII. ZD Vejprty ZD.CV 012/7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav SBĚRNÁ JÍMKA VIII. ZD Vejprty ZD.CV 012/6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav PRAMENIŠTĚ HÁJ ZD Háj prameniště ZD.CV 032/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav SBĚRNÁ JÍMKA II. ZD Vejprty ZD.CV 012/6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav SBĚRNÁ JÍMKA III. ZD Vejprty ZD.CV 012/6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 032/3 ZD Háj vrt 3 pro nástup ZD.CV 032/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav SBĚRNÁ JÍMKA VII. ZD Vejprty ZD.CV 012/6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ŠACHTA I. ZD Vejprty ZD.CV 012/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav SBĚRNÁ JÍMKA XII. ZD Vejprty ZD.CV 012/7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav SBĚRNÁ JÍMKA I. ZD Vejprty ZD.CV 012/6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav SBĚRNÁ JÍMKA IX. ZD Vejprty ZD.CV 012/7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav SBĚRNÁ JÍMKA X. ZD Vejprty ZD.CV 012/7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav SBĚRNÁ JÍMKA XI. ZD Vejprty ZD.CV 012/7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 032/2 ZD Háj ZD.CV 032/2 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 032/11 VDJ Klínovec PK VDJ.CV 032/11 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ŠACHTA II. ZD Vejprty ZD.CV 012/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ŠACHTA III. ZD Vejprty ZD.CV 012/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ŠACHTA IV. ZD Vejprty ZD.CV 012/8 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.CV 032/10 ATS Háj CS.CV 032/10 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 29 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek – 100% obyvatel s vyvážením na ČOV Vejprty – 11 km.
   Větší rekreační zařízení mají vybudovány vlastní monoblokové čistírny. Velká rekreační zařízení mají vybudovanou vlastní společnou mechanicko - biologickou ČOV MČ 150 se splaškovou kanalizací (K-CV.051-S.C). Na tuto čistírnu je napojena i část obce.
   Dešťové odpadní vody jsou odváděny po povrchu a vyústěny do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Návrh soustavného odvodnění obce Háj předpokládá vybudování oddílné kanalizační sítě pro zbývající část obce (včetně rekreačních objektů nad obcí – Zámeček, Nástup) s napojením na ČOV Loučná – potrubí DN 300 v délce 1,6 km a přečerpávání DN 100 v délce 500 m. Předpokládaná doba výstavby po roce 2105.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Háj centrální PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV Loučná Skiareál PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Háj PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Loučná PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa