Loučná pod Klínovcem - CZ042.3503.4204.0075.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Loučná pod Klínovcem

  Číslo obce PRVKUK 0075
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0075
  Kód obce 546518
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0075.02 Háj 08704 87041
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Loučná - Háj leží u hranice se SRN v severozápadním cípu okresu Chomutov, na jih od Vejprt a na severozápadním úpatí Klínovce v nadmořské výšce 840 - 945 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél silnice z Kovářské do Božího Daru. Struktura zástavby je tvořena individuálními rodinnými domky s trvalým nebo pouze rekreačním charakterem užívání. Obcí protéká potok Bílá voda náležející do povodí Polavy. Území se nalézá v CHOPAV Krušné hory, ve východní části katastru je ochranné pásmo II. a III. stupně vodárenského toku Černá voda.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 21 22 40 28 33 38
   přechodně bydlící 980 980 980 980 1 283 1 500
   celkem 1 001 1 002 1 020 1 008 1 316 1 538
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   21 22 25 21 1 025 1 530
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Háj je zásobena místním vodovodem Háj u Loučné M-CV.032.  Zdrojem vody je VDJ
   Háj 2x 50m3 (1002,00 / 999,00 m n. m.), který je zásobován vodou z prameniště Háj. Vodovodní systém nově umožňuje propojení s obcí Loučná.

   Část území je zásobena z Božího Daru (ÚV Myslivny) jako nouzové řešení do zajištění pitné vody z návrhového stavu (viz C.3).

   Vodovod je v majetku Svazku obcí Vejprtska a provozovatelem jsou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou v množství odpovídajícím předpokládanému nárůstu obyvatel k roku 2025 bude nutné vybudovat přiváděcí řad Kovářská – Háj jako nový zdroj vody pro zájmové území. Výtlačný řad bude veden z nové ČS Kovářská do stávajícího VDJ Háj u Loučné 2x50m3. Potrubí bude realizováno z PE DN 225 a bude vedeno v délce 5750m. Předpokládané dokončení stavby je v roce 2023.

   V delším časovém horizontu již tento zdroj nebude stačit a bude nutné realizovat novou ÚV Přísečnice spolu s přiváděcím řad Přísečnice – Kovářská. V rámci investičního záměru je uvažováno s potrubím PE DN 250 v délce 14600m. Předpokládaná realizace po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.CV 032/1 ČS Háj CS.CV 032/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 032/3 VDJ Háj VDJ.CV 032/3 100 2x50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 032/1 ZD Háj ZD.CV 032/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav PRAMENIŠTĚ HÁJ ZD Háj prameniště ZD.CV 032/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 032/3 ZD Háj vrt 3 pro nástup ZD.CV 032/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 032/2 ZD Háj ZD.CV 032/2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 032/11 VDJ Klínovec PK VDJ.CV 032/11 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 032/10 VDJ Klínovec VDJ.CV 032/10 80 2x40 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.CV 032/10 ATS Háj CS.CV 032/10 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 328 427 538
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou splaškovou kanalizaci zaústěnou do koncové kanalizační šachty v Loučné pod Klínovcem s napojením na ČOV Loučná. Potrubí je z kameniny DN200, kanalizační výtlak V z PE DN75. Celková délka kanalizační sítě je 1,4 km. Součástí kanalizační sítě je ČSOV Háj centrální. 

   Na kanalizaci je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Vlastníkem kanalizace je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech a provozovatelem jsou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
   Větší rekreační zařízení mají vybudovány vlastní monoblokové čistírny. Velká rekreační zařízení mají vybudovanou vlastní společnou mechanicko - biologickou ČOV MČ 150 se splaškovou kanalizací (K-CV.051-S.C).
   Dešťové odpadní vody jsou odváděny po povrchu a vyústěny do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 
   V územním plánu je navržena kanalizace do míst nové zástavby, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav IK-CV.051.1 ČSOV Háj centrální PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Háj PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  29 148,0 0,0 29 148,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory