Loučná pod Klínovcem - CZ042.3503.4204.0075.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Loučná pod Klínovcem

  Číslo obce PRVKUK 0075
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0075
  Kód obce 546518
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0075.01 Loučná 08705 87050
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Loučná leží u hranice se SRN v severozápadním cípu okresu Chomutov, na jih od Vejprt a na severozápadním úpatí Klínovce v nadmořské výšce 850 - 950 m n.m. Struktura rozptýlené zástavby je tvořena individuálními rodinnými domky s trvalým nebo pouze rekreačním charakterem užívání. Obcí protéká hraniční potok Polava náležející do povodí Polavy. Území se nalézá v CHOPAV Krušné hory, v jižní části katastru je ochranné pásmo II. a III. stupně vodárenského toku Černá voda.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 47 47 63 107 126 141
   přechodně bydlící 678 678 678 678 1 332 1 800
   celkem 725 725 741 785 1 458 1 941
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   43 43 43 80 1 598 1 914
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Loučná je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Loučná M-CV.031. Zdrojem vody je VDJ Karlův pramen 1x10m3 (950,00 / 948,00 m n. m.), který je zásobován vodou z prameniště Karlův pramen. Dále je voda gravitačně dopravována do VDJ Loučná – 2 x 30 m3 (925,90 / 924,40 m n. m.) a odtud dále od obce. Vodovodní systém nově umožňuje napojení na VDJ Háj 2x 50m3 (1002,00 / 999,00 m n. m.)
   Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem jsou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou v množství odpovídajícím předpokládanému nárůstu obyvatel k roku 2025 bude nutné vybudovat přiváděcí řad Kovářská – Háj jako nový zdroj vody pro zájmové území. Výtlačný řad bude veden z nové ČS Kovářská do stávajícího VDJ Háj u Loučné 2x50m3. Potrubí bude realizováno z PE DN 225 a bude vedeno v délce 5750m. Předpokládané dokončení stavby je v roce 2023.

   V delším časovém horizontu již tento zdroj nebude stačit a bude nutné realizovat novou ÚV Přísečnice spolu s přiváděcím řad Přísečnice – Kovářská. V rámci investičního záměru je uvažováno s potrubím PE DN 250 v délce 14600m. Předpokládaná realizace po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 031/1 VDJ Loučná VDJ.CV 031/1 60 2x30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 031/1 ZD Loučná Karlův pramen ZD.CV 031/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 031/1 ZD Loučná Karlův pramen ZD.CV 031/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 031/2 ZD Loučná pramenní jímka ZD.CV 031/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 031/1 ZD Loučná ZD.CV 031/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 031/10 VDJ Karlův Pramen VDJ.CV 031/10 PRVK\2021
  Čerpací stanice Rekonstrukce ČS Přísečnice (Loučná) PRVK\2021
  Čerpací stanice Rekonstrukce ČS Jáma (Loučná) PRVK\2021
  Úpravna vody Rekonstrukce UV Přísečnice (Loučná) PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Přísečnice (Loučná) PRVK\2021
  Úpravna vody Stav UV Přísečnice (Loučná) PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Jáma (Loučná) PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 446 793 841
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Stoková síť v obci Loučná pod Klínovcem je oddílná. Kanalizační síť je zakončena ČOV Loučná pod Klínovcem. Potrubí je z kameninových trub v profilech DN250 a DN300, výtlačné řady jsou z PE DN63 a DN75. Celková délka kanalizační sítě je 3,2 km. Součástí kanalizační sítě jsou dvě čerpací stanice. ČSOV 1 - U potoka (Q=4,4 l/s) a ČSOV 2 - Skiareál (Q=5,2 l/s).

   Na kanalizaci je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Vlastníkem kanalizace a ČOV je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech a provozovatelem jsou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

   Kapacita ČOV Loučná pod Klínovcem je 194 m3/den. ČOV je navržena na 850 EO, BSK5 51 kg/den. Na tuto ČOV jsou přiváděny i splaškové vody z obce Háj. ČOV funguje v systému SBR. Nátok odpadní vody do ČOV je zaveden do čerpací stanice, ve které je osazen vertikální lapák písku. SBR reaktory jsou vybaveny jemnobublinným aeračním systémem. Odtah přebytečného kalu z jednotlivých SBR je řešen pomocí ponorných čerpadel. Kal je čerpán do kalojemu. Stabilizovaný kal je z kalojemu odtahován feka-vozem. ČOV je vybavena zařízením pro dávkování železité soli a v případě potřeby lze chemicky odstraňovat fosfor. Vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny do hraničního potoka Polava. 
   Větší rekreační zařízení mají vybudovány vlastní monoblokové čistírny.
   Objekty v lokalitě pod Klínovcem kolem rekreačního zařízení „Nástup“ jsou odvodněny samostatnou splaškovou kanalizací s vlastní biologicko - mechanickou čistírnou o výkonu cca 1,5 l/s.
   Dešťové odpadní vody jsou odváděny po povrchu a vyústěny do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

   Projekčně je připraveno rozšíření ČOV Loučná na 2000 EO, případná realizace se nepředpokládá do roku 2030. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Loučná PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Loučná u potoka PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Loučná Skiareál PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Loučná PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Loučná PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Loučná PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce ČOV Loučná PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 9 396,0 9 396,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory