Loučná pod Klínovcem - CZ042.3503.4204.0075.01 - stav 2004

 1. Obec

  Loučná pod Klínovcem

  Číslo obce PRVKUK 0075
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0075
  Kód obce 546518
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0075.01 Loučná 08705 87050
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Loučná leží u hranice se SRN v severozápadním cípu okresu Chomutov, na jih od Vejprt a na severozápadním úpatí Klínovce v nadmořské výšce 850 - 950 m n.m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel se 72 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (200 lůžek). Struktura rozptýlené zástavby je tvořena individuálními rodinnými domky s trvalým nebo pouze rekreačním charakterem užívání. Obcí protéká hraniční potok Polava náležející do povodí Polavy. Území se nalézá v CHOPAV Krušné hory, v jižní části katastru je ochranné pásmo II. a III. stupně vodárenského toku Černá voda. Počet trvale žijících obyvatel by mohl mírně stoupat. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj hlavně v oblasti turistického ruchu a rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 47 47 47 48 - - -
   přechodně bydlící 678 678 678 678 - - -
   celkem 725 725 725 726 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   43 43 43 44 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Loučná má vybudovaný vlastní centralizovaný způsob zásobení objektů pitnou vodou. Vnější vodárenská soustava zahrnuje zdroje vody, akumulaci a gravitační rozvodnou větevnou síť- (M-CV.031). Jedno prameniště se nachází na úpatí Gahlerova kopce (pod Klínovcem) a dále jsou podchyceny jímací zářezy a svedeny do pramenní jímky a odtud gravitací do podzemních vodojemů 2x30 + 2x50 + 2x100 m3 (924,40/925,90 m n.m.). Gravitační vedení z VDJ je páteřním přivaděčem LT 100 do obce. Rozvody v obci jsou DN 40 - 100.
   Geodetické převýšení obce vytváří pro spodní část sídla (cca 75 m) podmínky pro výrazné překračování povolených max. tlakových poměrů (0,6 MPa).
   Na vodovod je napojeno 90% obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuelně ze studní. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro obec Loučnou urbanistická studie předpokládá dobudování vodních zdrojů ve vlastním prameništi, dobudování vodovodní sítě v centru obce – potrubí DN 80 – 100 v délce 1,1 km a dostavbu vodovodu Loučná - Háj.
   Studie proveditelnosti předpokládá propojení Loučné s Českými Hamry potrubím DN 100 v délce 2,4 km po vybudování nových zdrojů v Loučné.
   Předpokládaná doba výstavby po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 031/1 VDJ Loučná VDJ.CV 031/1 2x30 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 031/1 ZD Loučná Karlův pramen ZD.CV 031/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 031/1 ZD Loučná Karlův pramen ZD.CV 031/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 031/2 ZD Loučná pramenní jímka ZD.CV 031/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 031/1 ZD Loučná ZD.CV 031/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 031/10 VDJ Karlův Pramen VDJ.CV 031/10 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek – 100% obyvatel s vyvážením na ČOV Vejprty – 11 km.
   Větší rekreační zařízení mají vybudovány vlastní monoblokové čistírny.
   Objekty v lokalitě pod Klínovcem kolem rekreačního zařízení „Nástup“ jsou odvodněny samostatnou splaškovou kanalizací s vlastní biologicko - mechanickou čistírnou o výkonu cca 1,5 l/s.
   Dešťové odpadní vody jsou odváděny po povrchu a vyústěny do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Návrh soustavného odvodnění obce Loučná předpokládá vybudování oddílné kanalizační sítě z trub DN 300 v délce 3,3 km ukončené v mechanicko – biologické ČOV o výkonu 4 l/s.
   Likvidace kalu se předpokládá na ČOV Vejprty. Odpadní vody z objektů pod navrženou ČOV bude nutné přečerpávat. Na tuto ČOV budou přiváděny i splaškové vody z obce Háj.
   Studie proveditelnosti navrhuje výstavbu sběrače na ČOV Vejprty a napojení obce Loučná, Háj, České Hamry a Nové Zvolání.
   Předpokládaná doba výstavby po roce 2105.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Loučná PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV Loučná u potoka PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Loučná PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Loučná PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 158,0 20 792,0 26 950,0

  Mapa