Libědice - CZ042.3503.4204.0074.02 - stav 2004

 1. Obec

  Libědice

  Číslo obce PRVKUK 0074
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0074
  Kód obce 563188
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0074.02 Čejkovice 08189 81892
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Libědice - Čejkovice leží jihovýchodně od Kadaně, na jihozápadním okraji Mostecké pánve v mělkém údolí potoka Liboc v nadmořských výškách 236 - 250 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel s 4 rekreačními objekty. Zástavba obce je poměrně soustředěná. Obec náleží do povodí Ohře. V nivě Liboce byly vytvořeny dva otevřené odvodňovací příkopy a menší rybník o rozloze 0,048 ha. Na jih od obce se nachází vodárenská studna s ochranným pásmem.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 30 30 30 30 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 30 30 30 30 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   30 30 30 30 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Čejkovice je v současné době zásobována pitnou vodou z přívodního řadu PVC DN 200 řadem z trub PE DN 50 do VDJ Čejkovice 100 m3 (250,70/248,00 m n.m.) a je jedním ze skupiny vodovodů, které jsou přes vodojem Přeskaky 2 x 250 m3 napojeny na skupinový vodovod a zásobeny vodou z ÚV Hradiště. Přívodní řad i rozvody jsou provedeny z trub DN 100 a DN 80 (OP-SK.CV.001.62).
   Na odbočce z řadu DN 200 u Libědic je vybudována vodoměrná šachta, ve které je osazen redukční ventil. Skupinový vodovod je z roku 1991.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající zásobování obce Čejkovice pitnou vodou je vyhovující i s ohledem na možnost dalšího rozšíření zástavby v obci. V místech nové zástavby by došlo k prodloužení stávajících řadů – PVC DN 80 v délce 400 m, PE DN 63 v délce 150 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/15 ZD Čejkovice ZD.CV 001/15 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/42 VDJ Čejkovice VDJ.CV 001/42 1x100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Čejkovice nemají veřejnou kanalizaci. Splaškové vody z obydlených domů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel, s vyvážením na ČOV Kadaň – 14 km.
   Dešťové vody jsou odváděny přirozeným způsobem - povrchovým, systémem příkopů a propustů do nižší části obce a do Libockého potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Urbanistické studii z roku 1993 je navržena splašková kanalizace s ČOV v jižní části obce. Kanalizační stoky budou gravitačně svedeny do čerpací stanice a odtud čerpány do ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou zaústěny do Libockého potoka.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 9 006,0 9 006,0

  Mapa