Libědice - CZ042.3503.4204.0074.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Libědice

  Číslo obce PRVKUK 0074
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0074
  Kód obce 563188
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0074.02 Čejkovice 08189 81892
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Libědice - Čejkovice leží jihovýchodně od Kadaně, na jihozápadním okraji Mostecké pánve v mělkém údolí potoka Liboc v nadmořských výškách 236 - 250 m n.m. Zástavba obce je poměrně soustředěná. Obec náleží do povodí Ohře. V nivě Liboce byly vytvořeny dva otevřené odvodňovací příkopy a menší rybník o rozloze 0,048 ha.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 30 30 36 40 37 36
   přechodně bydlící 0 0 2 16 16 16
   celkem 30 30 38 56 53 52
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   30 30 30 37 37 37
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Čejkovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.62. Zdrojem vody je VDJ Čejkovice 100 m3 (250,70 / 248,00 m n.m.), který je přes VDJ Přeskaky 2x250 m3 (319,20 / 319,20 m n.m.) zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající zásobování obce Čejkovice pitnou vodou je vyhovující i s ohledem na možnost dalšího rozšíření zástavby v obci. V místech nové zástavby by došlo k prodloužení stávajících řadů – PE DN 80 v délce 145 m. Předpokládaná realizace po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/15 ZD Čejkovice ZD.CV 001/15 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/42 VDJ Čejkovice VDJ.CV 001/42 100 1x100 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Čejkovice nemají veřejnou kanalizaci. Splaškové vody z obydlených domů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel, s vyvážením na ČOV Kadaň – 14 km.
   Obec má dešťovou kanalizaci o délce 0,5 km.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod.

   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kadaň MUKK/40628/2011 Stavební povolení
  14. 1. 2013