Libědice - CZ042.3503.4204.0074.01 - stav 2004

 1. Obec

  Libědice

  Číslo obce PRVKUK 0074
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0074
  Kód obce 563188
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0074.01 Libědice 08190 81906
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží jihovýchodně od Kadaně v nadmořských výškách 235 - 280 m n.m. Jedná se o obec do 180 trvale bydlících obyvatel s 10 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená po obou březích potoka Liboce, který náleží do povodí Ohře. Na západním okraji obce je areál novostaveb zemědělské výroby, skládá se z přízemních objektů živočišné výroby. V obci je koupaliště o rozloze 0,06 ha. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 176 176 176 176 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 176 176 176 176 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   176 176 176 176 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Libědice je v současné době zásobována pitnou vodou z přívodního řadu PVC DN 150 a je jedním ze skupiny vodovodů, které jsou přes vodojem Přeskaky 2 x 250 m3 (319,20/316,20 m n.m.) napojeny na skupinový vodovod a zásobeny vodou z Přísečnice a ÚV Hradiště (OP-SK.CV.001.61). Přívodní řad i rozvody jsou provedeny z tlakového PVC DN 100 a DN 150. Skupinový vodovod je z roku 1991.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající zásobování obce Libědice pitnou vodou je vyhovující i s ohledem na možnost dalšího rozšíření zástavby v obci (prodloužení stávajících řadů – potrubí DN 100 v délce 905 m).

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   176 176 176 176 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Libědice je vybudovaná oddílná kanalizační síť (K-CV.029.1-S.C), která odvádí veškeré splaškové vody gravitací do čerpací stanice a odtud jsou splašky čerpány na ČOV - mechanicko - biologická - štěrbinová nádrž. Kanalizační stoky jsou z kanalizačního potrubí PVC DN 300. Výtlačný řad z čerpací stanice je z tlakového potrubí PVC DN 150. Kanalizace je z roku 1993. ČOV je osazena výškově tak, že splaškové vody z obce není možné odvádět gravitačně a musí být přečerpávány. Čerpací stanice je situována u potoka. Vyčištěné odpadní vody jsou sváděny do Libockého potoka. ČOV byla původně budována pro obec Račetice. Její kapacita je dostatečná i pro likvidaci odpadních vod z Libědic.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 4.12.1998 pod č.j.: RŽP-III-9036/98/205
   Limity: Q = 47 500 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   40
   -
   45
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2004 – podána žádost o nové rozhodnutí.

   ČOV Libědice je mechanicko - biologická a složí pro čištění odpadních vod z Libědic a Račetic. Trvalý provoz byl zahájen v roce 1991.
   Projektované parametry:
   EO 300
   Q = 0,9 l/s = 29 959 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 5,40 mg/l
   NL = 5,00 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 0,80 mg/l
   NL = 0,70 mg/l

   Skutečné parametry:
   EO 209
   Q = 2,413 l/s = 76 110 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 99 mg/l
   BSK5 = 60 mg/l
   NL = 32 mg/l
   N-NH4 = 5,5 mg/l
   Pcelk = 2,3,6 mg/l

   Jedná se o mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod s dešťovým oddělovačem, hrubým předčištěním, mechanickým stupněm, který tvoří štěrbinová (emšerská) nádrž.
   Biologické čištění zajišťuje biofiltr z dřevěných fošen a náplní z plastických hmot, dosazovák s cirkulačním čerpadlem a odtokové potrubí do stoky a dále do vodoteče.
   Množství proteklé vody je měřeno Parshallovým žlabem s ultrazvukovým snímáním. Měření je situováno v šachtě na odtoku.
   Pro kal vypouštěný ze štěrbinové nádrže byl vybudován kalojem pro eventuelní deponii i k odvodnění kalu. V případě, že nebude možno jej vyvézt tekutý, je zřízeno kalové pole.
   Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství. Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není možno ČOV zatěžovat odpadními vodami ze septiků a žump.

   Na kanalizaci je napojeno 100% obyvatel. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody odtékají volně po terénu a prostřednictvím rigolů a příkopů přímo do recipientů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci rozvoje obce je řešeno odkanalizování nové zástavby novými kanalizačními řady z trub PVC DN 300 v délce 960 m, napojenými na stávající kanalizaci. Z nové výstavby budou odváděny pouze splaškové vody. Dešťové vody budou odváděny povrchově. Ve výhledu je nutné provést zkapacitnění ČOV (je plně vytížena) a rekonstrukci biofiltru nebo vybudovat novou ČOV a starou zrušit. Nová ČOV BC 650 by měla být umístěna proti stávající ČSOV. Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV. ČOV je kapacitně navržena na 650 EO pro obyvatele Libědic i Račetic. Následně bude stávající ČOV zrušena. Dále bude nutné nově položit koncový úsek přítoku na ČOV potrubím DN 500 dl. cca 200 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Libědice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Libědice - hřiště PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Libědice - potok PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Libědice ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa