Libědice - CZ042.3503.4204.0074.01 - stav 2022

 1. Obec

  Libědice

  Číslo obce PRVKUK 0074
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0074
  Kód obce 563188
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0074.01 Libědice 08190 81906
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží jihovýchodně od Kadaně v nadmořských výškách 235 - 280 m n.m. Zástavba je rozptýlená po obou březích potoka Liboce, který náleží do povodí Ohře. Na západním okraji obce je areál novostaveb zemědělské výroby, skládá se z přízemních objektů živočišné výroby.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 176 176 197 208 191 180
   přechodně bydlící 0 0 17 30 30 30
   celkem 176 176 214 238 221 210
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   176 176 176 208 208 199
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Libědice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.61. Zdrojem vody je VDJ Přeskaky 2 x 250 m3 (319,20 / 316,20 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající zásobování obce Libědice pitnou vodou je vyhovující i s ohledem na možnost dalšího rozšíření zástavby cca o 20-30 RD. Předpokládá se prodloužení stávajících řadů – potrubí PE DN 110 v délce 442 m. Předpokládaná realizace do roku 2026.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   176 176 176 208 191 180
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Libědice je vybudovaná oddílná kanalizační síť (K-CV.029.1-S.C), která odvádí veškeré splaškové vody gravitací do čerpací stanice umístěné před ČOV a odtud jsou splašky čerpány na ČOV Libědice.  Potrubí je z plastových trub v profilech DN 250 až DN 500 v celkové délce 4,3 km. Východní část obce je odkanalizována do ČSOV, z níž jsou odpadní vody přečerpávány výtlačným řadem DN 63 dl. 0,2km do páteřní stoky. Na síti se nacházejí ČSOV Libědice - potok a ČSOV Libědice - hřiště.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.

   Obec má dešťovou kanalizaci v délce 1,5 km.

   Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Kanalizace je zakončena v ČOV Libědice. Kapacita je 75,10 m3/den. ČOV navržena na 650 EO. Jedná se o mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod s aerobní stabilizací kalu a gravitačním odvodněním kalu. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do Libockého potoka.

   ČOV Libědice byla realizována v r.2006.

   Na ČOV Libědice jsou gravitačně přiváděny odpadní vody také z obce Račetice.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná. Je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok DN 300 v celkové délce 550 m, napojenými na stávající kanalizaci, do míst nové zástavby. Z nové výstavby budou odváděny pouze splaškové vody. Dešťové vody budou odváděny povrchově.

   Obec Libědice má po změně územního plánu, na kterém se již pracuje v plánu prodej 20-30 stavebních parcel. K těmto pozemkům bude potřeba dovést vodu a kanalizaci.

   Výstavba se předpokládá do roku 2025.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 029/1/K Libědice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 029/1 Libědice - hřiště PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 029/2 Libědice - potok PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Libědice ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 718,0 3 219,0 4 937,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kadaň MUKK/40628/2011 Stavební povolení
  14. 1. 2013