Světec - CZ042.3509.4201.0008.01 - stav 2004

 1. Obec

  Světec

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0008
  Kód obce 567841
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0008.01 Světec 16036 160369
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Světec leží na úpatí Českého středohoří a v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Do ochranného pásma zasahuje i katastrální území Pohradice a Chotovenka. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 230 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel. Obec náleží do povodí Ohře . Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 35 %. V obci nejsou pracovní příležitosti, v okolí jsou převážně v dolech Bílina, v elektrárně Ledvice a ve sklárně v Hostomicích.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 429 465 525 585 -
   přechodně bydlící 16 16 16 16 -
   celkem 445 481 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   429 465 525 585 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Světec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Světec OP-SK-TP.010 vodovodem OP-SK-TP.010.3. Zdrojem vody je VDJ Světec nový – 2 x 100 m3 (257,00 / 260,30 m n. m.), který je zásobován vodou z přivaděčem DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice nebo je možné vodojem dotovat řadem DN 350 z VDJ Hudcov - Fláje. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků v síti je do roku 2015 nutná rekonstrukce přívodního řadu do vodojemu a rekonstrukce vodovodní sítě v obci Světec.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 010/1 CS.TP 010/1 Světec PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 010/2 CS.TP 010/2 Světec - Kostomlatská PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 010/4 VDJ.TP 010/4 Světec - nový 200m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   411 446 503 562 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Světci je jednotná kanalizace K-TP.001.5-J.C., pouze malá část obce má oddílnou kanalizaci. Odpadní vody jsou čerpány na ČOV Bílina. 96 % trvale bydlících obyvatel vypouští odpadní vody do kanalizace a 4 % obyvatel mají septiky se vsakováním. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je bez provozních problémů. Po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Světec - Lota Marie PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa