Světec - CZ042.3509.4201.0008.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Světec

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0008
  Kód obce 567841
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0008.01 Světec 16036 160369
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Světec leží na úpatí Českého středohoří a v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Do ochranného pásma zasahuje i katastrální území Pohradice a Chotovenka. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 230 m n. m. Obec náleží do povodí Ohře.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 429 465 450 935 991 1 032
   přechodně bydlící 16 16 102 120 131 140
   celkem 445 481 552 1 055 1 122 1 172
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   429 465 525 841 945 1 031
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Světec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Světec OP-SK-TP.010 vodovodem OP-SK-TP.010.3. Zdrojem vody je VDJ Světec nový – 2 x 100 m3 (257,00 / 260,30 m n. m.), který je zásobován vodou z přivaděčem DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice nebo je možné vodojem dotovat řadem DN 350 z VDJ Hudcov - Fláje. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Světec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 010/1 CS.TP 010/1 Světec PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 010/2 CS.TP 010/2 Světec - Kostomlatská PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 010/4 VDJ.TP 010/4 Světec - nový 200 200 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   411 446 503 898 952 991
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Světec je vybudovaná jednotná kanalizace K-TP.001.5-J.C., pouze v malé části obce je kanalizace oddílná . Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 300 až DN 800 v celkové délce cca 2,9 km. Odpadní vody jsou centrální čerpací stanicí ČS Světec-křižovatka dopravovány výtlačným řadem DN110 v délce cca  2,85 km na ČOV Bílina.  ČS Světec-křižovatka je v současné době na hranici své kapacity.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 96% obyvatel, 4% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 


   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí , částečně také dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec Světec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. V případě realizace bude nutné posoudit zejména kapacitu ČS Světec-křižovatka.

   Po roce 2030 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/15 ČS Světec - křižovatka PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/16 ČS Světec - Lota Marie PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  11 296,0 0,0 11 296,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina OŽP/13828/231.2/MŘ-08/Pa/2012 Rozhodnutí o schválení MŘ POLDR Štrbice.
  23. 4. 2012