Kryštofovy Hamry - CZ042.3503.4204.0073.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kryštofovy Hamry

  Číslo obce PRVKUK 0073
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0073
  Kód obce 563315
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0073.03 Mezilesí 13619 136191
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kryštofovy Hamry - Mezilesí leží severozápadně od města Klášterce nad Ohří a jihovýchodně od města Vejprt v nadmořské výšce 784 – 786 m n.m. Zástavba rodinnými domy a rekreačních chalup je značně rozptýlená. Obec náleží do povodí vodárenského toku Přísečnice, CHOPAV Krušné hory a ochranného pásma vodní nádrže Přísečnice.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 5 5 0 0 0 0
   přechodně bydlící 3 3 0 0 0 0
   celkem 8 8 0 0 0 0
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V Mezilesí není vybudovaná vodovodní síť. Zásobování pitnou vodou je individuální domovními studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Mezilesí se uvažuje i nadále s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s individuální rekreací.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Mezilesí nemají v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Vejprty – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Mezilesí se neuvažuje s vybudováním kanalizace.
   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory