Kryštofovy Hamry - CZ042.3503.4204.0073.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kryštofovy Hamry

  Číslo obce PRVKUK 0073
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0073
  Kód obce 563315
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0073.02 Černý Potok 17756 177563
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kryštofovy Hamry - Černý Potok leží severozápadně od Klášterce nad Ohří v nadmořské výšce 718 - 735 m n.m. na hranici se Spolkovou republikou Německo. Zástavba převážně soliterních rodinných domů a rekreačních objektů je rozptýlená. Obcí protéká potok Černá voda s výbornou kvalitou vody (pstruhová voda), náleží do povodí Černé vody, do CHOPAV Krušné hory a do ochranných pásem registrovaných vodotečí.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 27 27 34 33 31 31
   přechodně bydlící 21 21 0 0 0 0
   celkem 48 48 34 33 31 31
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 33 31 31
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Zásobování vodou je individuálními soukromými vodovody. Jakost vody z hlediska požadavků na zásobení pitnou vodu není sledována (užitková voda). Provozovatelem je obec Kryštofovy Hamry.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je možno ponechat individuální zásobování pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Černý Potok nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s následným vyvážením na ČOV Vejprty – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V této části obce se uvažuje i nadále s individuelním likvidováním splaškových vod vzhledem k rozlehlosti území. 

   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory