Kryštofovy Hamry - CZ042.3503.4204.0073.02 - stav 2004

 1. Obec

  Kryštofovy Hamry

  Číslo obce PRVKUK 0073
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0073
  Kód obce 563315
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0073.02 Černý Potok 17756 177563
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kryštofovy Hamry - Černý Potok leží severozápadně od Klášterce nad Ohří v nadmořské výšce 718 - 735 m n.m. na hranici se Spolkovou republikou Německo. Jedná se o obec do 30 trvale žijících obyvatel s 21 rekreačními objekty. Zástavba převážně soliterních rodinných domů a rekreačních objektů je rozptýlená. Obcí protéká potok Černá voda s výbornou kvalitou vody (pstruhová voda), náleží do povodí Černé vody, do CHOPAV Krušné hory a do ochranných pásem registrovaných vodotečí. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, do budoucna se předpokládá rozvoj v oblasti turistického ruchu a individuální rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 27 27 27 27 - - -
   přechodně bydlící 21 21 21 21 - - -
   celkem 48 48 48 48 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Černý Potok nemá vybudovanou vodovodní síť. Zásobování pitnou vodou je individuálními soukromými vodovody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je možno ponechat individuální zásobování pitnou vodou. Alternativně lze uvažovat s místním vodovodem, pro který však by bylo nutno hydrogeologickým průzkumem najít vhodný zdroj.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/1 ZD Kovářská ZD.CV 012/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/1 ZD Kovářská ZD.CV 012/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/4 ZD Kovářská ZD.CV 012/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/1 ZD Kovářská ZD.CV 012/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/3 ZD Černý Potok ZD.CV 035/3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 012/20 VDJ Vejprty - Zátiší VDJ.CV 012/20 1x7m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Černý Potok nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s následným vyvážením na pole – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V této části obce se uvažuje i nadále s individuelním likvidováním splaškových vod vzhledem k rozlehlosti území.
   Pro novou výstavbu navrhuje urbanistická studie dvojí řešení :

   1. rozvojové plochy budou řešeny do společné ČOV
   2. každý objekt bude vybaven samostatnou domovní čistírnou odpadních vod.

   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV KOVÁŘSKÁ PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Kovářská PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 101,0 1 101,0

  Mapa