Kryštofovy Hamry - CZ042.3503.4204.0073.01 - stav 2004

 1. Obec

  Kryštofovy Hamry

  Číslo obce PRVKUK 0073
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0073
  Kód obce 563315
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0073.01 Kryštofovy Hamry 13618 136182
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec je situována v severozápadní části okresu Chomutov v Krušných horách v nadmořské výšce 650 - 720 m n.m., na hranici se Spolkovou republikou Německo. Jedná se o obec do 60 trvale žijících obyvatel se 34 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky je rozptýlená, Území obce náleží do povodí vodárenského toku Přísečnice a do CHOPAV Krušné hory. Územím procházejí registrované vodoteče – Přísečnice a Kamenička (přilehlý potok). V obci je rybník cca 0,02 ha, který slouží jako požární nádrž. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna lze předpokládat nárůst individuální a hromadné rekreace a v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 57 57 57 57 - - -
   přechodně bydlící 34 34 34 34 - - -
   celkem 91 91 91 91 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 18 46 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou vodovodní síť. Zásobování pitnou vodou je individuálními soukromými vodovody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   RPI uvažuje s výstavbou vodovodu DN 100, 80 v délce 0,9 km. Pro tento záměr není dosud žádná příprava.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/2 ZD Kryštofovy Hamry ZD.CV 035/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.OP/2 ZD Kryštofovy Hamry ZD.CV 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/1 ZD Kryštofovy Hamry ZD.CV 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/1 ZD Kryštofovy Hamry ZD.CV 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/1 ZD Kryštofovy Hamry ZD.CV 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/1 ZD Kryštofovy Hamry ZD.CV 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/1 ZD Kryštofovy Hamry ZD.CV 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 035/1 ZD Kryštofovy Hamry ZD.CV 035/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kryštofovy Hamry nemají v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody odtékají po předčištění v septicích přímo do potoka – 25% obyvatel a 25% přes septik do vsaku. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky – 50% obyvatel s následným vyvážením na ČOV Vejprty – 9 km .
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se uvažuje i nadále s individuelním likvidováním splaškových vod vzhledem k rozlehlosti území.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty.

   Pro novou výstavbu navrhuje urbanistická studie dvojí řešení :

   1. rozvojové plochy budou řešeny do společné ČOV
   2. každý objekt bude vybaven samostatnou domovní čistírnou odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 506,0 1 506,0

  Mapa