Kovářská - CZ042.3503.4204.0072.01 - stav 2004

 1. Obec

  Kovářská

  Číslo obce PRVKUK 0072
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0072
  Kód obce 563137
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0072.01 Kovářská 07150 71501
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec se nachází severozápadně od Klášterce n. O. v náhorní části Krušných hor v nadmořských výškách 790 - 870 m n.m. Jedná se o obec do 1410 trvale bydlících obyvatel s 201 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (90 lůžek). Zástavba převážně soliterních rodinných domů a rekreačních chat je rozptýlená. Obcí protéká potok Černá voda, který náleží do povodí Černé vody.
   Ve městě se nachází průmyslový závod Elektropřístroj a.s. Modřany – lisování plastů (40 zaměstnanců) a další menší výrobní a technické provozy. Do územního obvodu Kovářská zasahuje dobývací prostor ložiska magnetitu, muskovitu a granátu.
   Obec leží v CHOPAV Krušné hory, dále je zde ochranné pásmo 2. a 3. stupně vodárenského toku Černá voda. Připravuje se CHKO střední Poohří. Nacházejí se zde významné krajinné prvky rašelinišť: Červené bláto, Na spáleništi a Kovářská II.
   Rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu a rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 401 1 389 1 369 1 350 - - -
   přechodně bydlící 600 600 600 600 - - -
   celkem 2 001 1 989 1 969 1 950 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 387 1 387 1 369 1 350 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kovářská má vlastní vodárenský systém (SK-CV.012.4), který zabezpečuje zásobování sídla pitnou vodou. Zdroje vody pro celou soustavu se nacházejí v prostoru obce Loučná - Háj (nad osadou Háj). Podzemní voda je podchycena v pramenních jímkách (bodové vývěry) a jímacími zářezy (rozptýlené pramenní vývěry) vedena gravitačně do VDJ Kovářská 420 m3 + 2x150 m3 (881,39/878,62 m n.m.) a odtud do obce potrubím DN 225.
   Další prameniště, které napájí tuto soustavu je skupina jímacích zářezů s jímkami v prostoru nad Novým Zvoláním. Nejvýznamnějším zdrojem podzemní vody je jáma „Kovářská“ s čerpací stanicí odkud je voda vedena do VDJ Kovářská 100 m3 (887,80/884,27 m n.m.).
   Samostatný vodní zdroj - pramenní jímka s jímacími zářezy, napájí minisoustavu, která zásobuje převážnou část ulice Hamerská. Ta má i vlastní VDJ Kamenný vrch 5,5 m3 (892,00/893,00 m n.m.).
   Na vodovod je napojeno 97% obyvatel. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska, provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobní síť vodovodu pokrývá téměř celou zástavbu obce. Převážná část rozvodů byla průběžně rekonstruována, poslední úseky z ocelových trub budou postupně nahrazovány potrubím z plastů (okrajové části sídla). Systém je dostatečně spolehlivý, potrubní rozvody nevykazují nadměrnou poruchovost. Do míst nové zástavby je navrženo prodloužení stávajících řadů – potrubí DN 80 v délce 150 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.CV 012/2 ČS Kovářská jáma CS.CV 012/2 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 012/1 VDJ Kovářská - Jáma VDJ.CV 012/1 1x100m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 012/6 VDJ Kovářská - Hamerská VDJ.CV 012/6 1x6m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 012/7 VDJ Kovářská - Nad nádražím VDJ.CV 012/7 4x150m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/4 ZD Kovářská ZD.CV 012/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/4 ZD Kovářská ZD.CV 012/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/4 ZD Kovářská ZD.CV 012/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/4 ZD Kovářská ZD.CV 012/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/5 ZD Kovářská ZD.CV 012/5 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/2 ZD Kovářská ZD.CV 012/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   905 898 885 872 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kovářská má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.046-S.C) a biologicko - mechanickou čistírnu odpadních vod. Trubní síť odvodňuje prakticky celou urbanizovanou část sídla, vybudovanou převážně z kameninových hrdlových trub DN 250 – 400. ČOV je koncipována jako terminálová, s funkcí mechanického a biologického čistícího efektu. Surová odpadní voda prochází mechanickým stupněm (hrubé česle a lapač písku), dále biologickým čištěním (dvě aktivační nádrže s aerobní stabilizací kalu) a následnými dosazovacími nádržemi (I. a II.). Vyčištěná voda je vypouštěna do vodoteče v délce 30 m - potok Černá voda až za vtok do štoly pro odvod části vody z Černé vody do VD Přísečnice.
   Maximální kapacita ČOV: 2000 m3 /den = 23,1 l/s
   Průměrný přítok: 50,35 m3 /hod. = 14,1 l/s
   Ekvivalentní počet připojených obyvatel: 2000 EO
   Průměrné znečištění: 250 mg BSK5/l
   Dešťové vody jsou odváděny systémem propustků a příkopů převážně do vodoteče nebo odtékají po terénu a vsakují se na nezpevněných plochách.
   Hlavní drenáží území je potok Černá voda.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 65% obyvatel, 25% obyvatel odvádí splaškové vody do septiků s odtokem do vodoteče a 10% jde do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Kovářská.
   Kanalizace je v majetku Svazku obcí Vejprtska, provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stav trubních vedení splaškové kanalizace vyžaduje postupnou rekonstrukci. V urbanistické studii je do míst nové výstavby navržena nová síť nebo prodloužení stávající sítě z potrubí DN 300 – 400 v celkové délce 4950 m (v I. etapě – 2800 m, ve II. etapě – 2150 m). Odvodnění celého sídla, původních i nových částí, je zaústěno do stávající ČOV. Ta bude rekonstruována v technologické části, celý objekt bude zastřešen a zateplen. V rámci modernizace instalovat strojně stírané česle, rekonstruovat těžbu písku a nahradit provzdušňovací zařízení na aktivačních nádržích.
   Dešťová kanalizace je navržena především v centrální části zástavby obce s přímým vyústěním do vodoteče.
   Pro celé území není dešťová kanalizace navržena, předpokládá se přirozený odtok po povrchu území a postupný odtok do potoka Černá voda.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa