Kovářská - CZ042.3503.4204.0072.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kovářská

  Číslo obce PRVKUK 0072
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0072
  Kód obce 563137
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0072.01 Kovářská 07150 71501
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec se nachází severozápadně od Klášterce n. O. v náhorní části Krušných hor v nadmořských výškách 790 - 870 m n.m. Zástavba převážně soliterních rodinných domů a rekreačních chat je rozptýlená. Obcí protéká potok Černá voda, který náleží do povodí Černé vody.
   Ve městě se nachází průmyslový závod Elektropřístroj a.s. Modřany – lisování plastů (40 zaměstnanců) a další menší výrobní a technické provozy. Do územního obvodu Kovářská zasahuje dobývací prostor ložiska magnetitu, muskovitu a granátu.
   Obec leží v CHOPAV Krušné hory, dále je zde ochranné pásmo 2. a 3. stupně vodárenského toku Černá voda. Připravuje se CHKO střední Poohří. Nacházejí se zde významné krajinné prvky rašelinišť: Červené bláto, Na spáleništi a Kovářská II.
   Rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu a rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 401 1 389 1 180 1 133 1 091 1 062
   přechodně bydlící 600 600 0 0 0 0
   celkem 2 001 1 989 1 180 1 133 1 091 1 062
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 387 1 387 1 369 963 1 003 1 040
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kovářská je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Vejprty SK-CV.012 vodovodem SK-CV.012.4. Zdrojem vody je VDJ Kovářská - Nad Nádražím 4x150 m3 (881,00 / 878,00 m n.m.), který je zásobován vodou z pramenišť Háj u Loučné.
   Další prameniště, které napájí tuto soustavu je skupina jímacích zářezů s jímkami v prostoru nad Novým Zvoláním. Nejvýznamnějším zdrojem podzemní vody je jáma „Kovářská“ s čerpací stanicí, odkud je voda vedena do VDJ Jáma 1x100 m3 (887,00 / 884,00 m n.m.).
   Samostatný vodní zdroj - pramenní jímka s jímacími zářezy, napájí minisoustavu, která zásobuje převážnou část ulice Hamerská. Ta má i vlastní VDJ Kovářská - Hamerská 1x 6 m3 (892,00 / 893,00 m n.m.).
   Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska, provozovatelem jsou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.CV 012/2 ČS Kovářská jáma CS.CV 012/2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 012/1 VDJ Kovářská - Jáma VDJ.CV 012/1 100 1x100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 012/6 VDJ Kovářská - Hamerská VDJ.CV 012/6 6 1x6 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 012/7 VDJ Kovářská - Nad nádražím VDJ.CV 012/7 600 4x150 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/1 ZD Kovářská ZD.CV 012/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/1 ZD Kovářská ZD.CV 012/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/3 ZD Kovářská ZD.CV 012/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/1 ZD Kovářská ZD.CV 012/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/4 ZD Kovářská ZD.CV 012/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/4 ZD Kovářská ZD.CV 012/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/4 ZD Kovářská ZD.CV 012/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/4 ZD Kovářská ZD.CV 012/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/5 ZD Kovářská ZD.CV 012/5 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 012/2 ZD Kovářská ZD.CV 012/2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh CS.CV 012/10 ČS Kovářská - Nad Nádražím CS.CV 012/10 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   905 898 885 838 807 786
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Kovářská je jednotná kanalizační soustava. Kanalizační systém je zakončený ČOV Kovářská. Potrubí je z kameninových trub v profilech DN200 až DN350. Celková délka kanalizační sítě je 15,22 km.

   Na kanalizaci je napojeno 74 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 26 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kovářská.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, provozovatelem kanalizace a ČOV jsou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

   ČOV Kovářská je mechanicko-biologická a aerobní stabilizací kalu. Kapacita ČOV je 535,1 m3/den. ČOV je navržena na 2000 EO, BSK5 138 kg/den. Odpadní voda přitéká na čistírnu přes odlehčovací komoru. Hrubé předčištění se skládá z jemných strojně stíraných česlí a lapače písku. Biologická část je tvořena aktivační nádrží, kde dochází k částečné stabilizaci kalu vlivem dlouhodobé aktivace. Odtud pokračuje odpadní voda na dosazovací nádrže. V kalové jímce se provádí pravidelné zahušťování kalu. Sedimentovaný zahuštěný kal je dle potřeby odvážen FEKA vozem. Vyčištěná voda odtéká do potoka Černá voda.

   Dešťové vody jsou odváděny systémem propustků a příkopů převážně do vodoteče nebo odtékají po terénu a vsakují se na nezpevněných plochách. Dešťová kanalizace je ve správě obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.
  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 046/1/K ČOV KOVÁŘSKÁ PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Kovářská PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 638,0 41 356,0 42 994,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory