Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.12 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.12 Vernéřov 18022 180220
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec nad Ohří - Vernéřov leží severovýchodně od Klášterce v nadmořských výškách 342-420 m n.m. Ve Vernéřově nežijí trvale žádní obyvatelé. V této části obce se nachází průmyslová zóna se zastoupením těchto firem: AD-Tech s.r.o., ALFA-TECHNIK s.r.o., Benteler Automotive Klášterec s.r.o., Best Casing s.r.o., BV PLAST s.r.o., DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o., DRÄGER s.r.o., EPIMEX, EUROFOAM BOHEMIA s.r.o., F+R+K s.r.o., Hutz-El s.r.o., INTEPLAST CZ s.r.o., KECIP s.r.o., MK-mont illumination s.r.o., Pittsburgh Corning ČR s.r.o. a Toyoda Gosei Czech s.r.o.

   V průmyslové zóně se předpokládá další rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 17 17 16 15 14 14
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 17 17 16 15 14 14
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   17 17 17 1 1 1
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vodovod.

   Průmyslová zóna  je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.42. Zdrojem vody je VDJ Kadaň PK2 1x1000 m3 (434,87 / 429,20 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodovodu je město Klášterec n. O. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se s výstavbou vodovodu neuvažuje, vodovod v průmyslové zóně je nový, bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/47 VDJ Ciboušov VDJ.CV 001/47 500 2x250 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 14 14 13
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V průmyslové zóně nejsou objekty určené k bydlení. Odpadní vody z výrobní a občansko-technické vybavenosti jsou gravitačně odváděny splaškovou kanalizací na komunální ČOV Verne.  Celková délka kanalizační sítě je 2,7 km. Součástí  kanalizační sítě je ČSOV Klášterec nad Ohří-Verne (Q=6,6 l/s).

   Na kanalizaci je napojeno 96 % zaměstnanců. Odpadní vody od 4 % zaměstanců jsou akumulovány v septicích s odtokem do kanalizace. Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Kapacita ČOV Klášterec nad Ohří - Verne je 180 m 3/den. ČOV je navržena na 1200 EO, BSK5 72 kg/den. ČOV je mechanicko biologická s aerobní stabilizací kalu.
   ČOV Klášterec nad Ohří - Verne se skládá ze zděného domku se sedlovou střechou, kde je místnost pro obsluhu, sociální zařízení, čerpací stanice a hrubé předčištění. Ostatní technologie se nachází venku. Mechanické předčištění: jemné strojně stírané česle, samočistící česle, česle ruční. Biologický reaktor BIO CLEANER je na dvě části rozložená železobetonová nádrž s vestavěnou dosazovací nádrží. Větší část nádrže zabírá aktivační prostor a menší dosazovací prostor denitrifikace a kalová jímka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V průmyslové zóně v cílovém roce zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 038/1/K/P Klášterec nad Ohří - VERNE PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Klášterec nad Ohří - Verne PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Klášterec nad Ohří - VERNE ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Vernéřov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2051/ZPZ/15/A-094 Odkaliště AIII, zpětné zasakování průsak. vod
  28. 12. 2015
  Kadaň MUKK/13715/2015 Štěrková přehrážka Hradišťský potok - rekonstrukce na p.p.č. 461/1 a 461/21 k.ú. Vernéřov
  14. 4. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036 Změna MVE a změna povolení k nakládání s vodami
  2. 9. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036.1 MVE Klášterec, rek. turbíny
  2. 9. 2015
  Kadaň MUKK/25646/2013 Povolení k nakládání s povrchovými vodami Vernéřov
  24. 7. 2013
  Kadaň MUKK/25646 Štěrková přehrážka na Podmileském potoce - akumulace
  24. 7. 2013