Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.12 - stav 2004

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.12 Vernéřov 18022 180220
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec n. O. – Vernéřov leží severovýchodně od Klášterce v nadmořských výškách 342 – 420 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale žijících obyvatel (dle údajů MÚ Klášterec n. O. bez obyvatel). V obci je realizována průmyslová zóna, kde v současné době podnikají tyto firmy: Arian Naturdärme Tschechien s.r.o. – výroba a zpracování potravinářských střívek (68 zaměstnanců), Pittsburgh Corning ČR s.r.o. – izolace z pěnového skla (95 zaměstnanců), Toyoda Gosei Safety Systems Czech s.r.o. – výroba volantů a airbagů (170 zaměstnanců), Eurofoam Bohemia s.r.o. – výplňový materiál do nábytku (20 zaměstnanců), Donaldson Evrope N.V. – filtrační zařízení (60 zaměstnanců), MK – mont illuminations s.r.o. – výroba světelné vánoční výzdoby (23 zaměstnanců), Hutz – EL spol. s.r.o. – strojírenství (60 zaměstnanců), AD – Tech s.r.o. - strojírenství (10 zaměstnanců), B-O-B Trans – výroba laminátů a potahů (25 zaměstnanců).
   V průmyslové zóně se předpokládá další rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 17 17 17 17 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 17 17 17 17 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   17 17 17 17 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vodovod.
   Průmyslová zóna je zásobována ze skupinového vodovodu DN 350 z PK Kadaň II 1000 m3 (434,81/429,20 m n.m.) do VDJ Jezerní vrch – starý 1000 m3 (376,85/372,40 m n.m.) odbočkou DN 150 (OP-SK.CV.001.42).
   Majitelem vodovodu je město Klášterec n. O. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se s výstavbou vodovodu neuvažuje, vodovod v průmyslové zóně je nový, bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/46 ZD Ciboušov ZD.CV 001/46 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/46 ZD Ciboušov ZD.CV 001/46 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/47 VDJ Ciboušov VDJ.CV 001/47 2x250m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Klášterec n. O. – 3 km – 100% obyvatel.
   V průmyslové zóně je vybudovaná splašková kanalizace z trub PVC 300 s vlastní ČOV.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 4.12.2002 pod č.j.: RŽP- III- Ru/5314/02
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   15
   -
   25
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2003 – ČOV je ve zkušebním provozu.

   Čištění odpadních vod průmyslové zóny Vernéřov probíhá v objektech mechanického předčištění a v železobetonové nádrži biologického reaktoru.
   Nádrž je zapuštěná do terénu. Proces čištění, jako nízko zatížená aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu, probíhá autoregulačně bez nutnosti zasahování obsluhy do jeho provozu. Biologický reaktor automaticky reaguje na změny průtoku a koncentrace znečištění odpadní vody v průběhu dne.
   Přítok odpadních vod je zaústěn do čerpací jímky, odkud je čerpán do mechanického předčištění, ručně a strojně stíraných česlí. Dále pokračuje gravitačně přes denitrifikaci, aktivaci, dosazovák a měrný objekt do recipientu.
   Aktivační nádrž je vybavena jemnobublinným aeračním systémem ENVI-PUR.
   Pro separaci kalu je do aktivační nádrže vložena vestavba dosazovací nádrže. Vratný kal z dosazovací nádrže je čerpán pneumatickým čerpadlem zpět do denitrifikace. Přebytečný kal bude čerpán do provzdušňované kalové jímky pneumatickým čerpadlem, kde dojde k jeho aerobní stabilizaci. Stabilizovaný kal bude odvážen fekálním vozem. Sčerpávání odsazené kalové vody z kalové jímky bude zajištěno gravitačně. Odsazená kalová voda bude natékat zpět do čerpací jímky.

   Kapacita ČOV a její zatížení
   Typ čistírny: BC 600
   Počet připojených obyvatelů (EO): 600
   Zatížení ČOV v BSK5 (g/den): 36000
   Množství odpadních vod (m3/den): 90,0
   Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěné do vodoteče. Vlastníkem kanalizace a ČOV je město Klášterec nad Ohří a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. V souběhu se splaškovou kanalizací vede dešťová kanalizace (DN 300 – 400), která je svedena do vyrovnávací nádrže pod čistírnou.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou překračovány, proto se v současnosti připravuje osazení technologie do další sekce ČOV.
   K probíhajícímu nárůstu producentů odpadních vod v průmyslové zóně Verne připojených na centrální ČOV bude k termínu 30. 6. 2005 ukončen zkušební provoz 1. sekce a dokončena technologická část 2. sekce ČOV (650 EO).

   Pro období zkušebního provozu bylo vydáno platné povolení dne 12.10. 2004 pod č.j.: ŽP – Ru/3918/04.
   Limity:
   Qmax:

   1. 89 tis. M3/rok
   2. 8 tis. M3/měs.
   3. 3,9 l/s

   BSK5 = 0,4 g/l
   CHSK = 0,16 g/l
   NEL = 0,07 g/l

   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Klášterec nad Ohří - VERNE PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Klášterec nad Ohří - Verne PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Klášterec nad Ohří - VERNE ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Vernéřov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa