Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.11 - stav 2004

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.11 Útočiště 06568 65684
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec n. O. - Útočiště je částí Klášterce n.O. a nachází se na jeho severním okraji v nadmořských výškách 360 - 400 m n.m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel. Zástavba převážně soliterních rodinných domů je rozptýlená. Obcí neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře. Území obce se nachází v navrhované CHKO Střední Poohří a v CHOPAV Krušné hory. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat – výstavba 25 RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 291 282 267 252 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 291 282 267 252 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   291 282 267 252 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je napojena na hlavní přivaděč z Přísečnice, dále přes vodojem Útočiště HTP 2x2000 m3 (410,50/405,0 m n.m.) a šachtu s redukčním ventilem do spotřebiště (OP-SK.CV.001.79). Přívod do obce DN 100, rozvody v obci jsou DN 50, 80, 100, 150.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je nutné z části rekonstruovat v délce cca 1500 m. S jeho dalším rozšiřováním se nepočítá. Pouze v místech nové výstavby se uvažuje s prodloužením stávajících vodovodních řadů potrubím DN 80 v délce cca 300 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   192 187 177 252 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Útočiště je odkanalizováno jednotnou kanalizací (K-CV.039.2-J.C) z trub PVC DN 300 do kanalizační sítě Klášterce n. O. a dále na centrální ČOV Klášterec n. O.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 66% obyvatel, 34% obyvatel odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do povrchových vod. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť je v dobrém stavu a bez provozních problémů. S rozšiřováním se nepočítá, pouze v místech uvažované výstavby by došlo k prodloužení stávající kanalizace potrubím DN 300 v délce 300 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa