Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.09 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.09 Suchý Důl 06567 65676
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec n. O. - Suchý Důl leží jižně od Klášterce n. O. v nadmořské výšce 342 - 356 m.n.m. Soustředěná zástavba venkovskými domy a rekreačními chalupami. Obcí protéká Suchý potok, který patří do povodí Ohře, a území obce je v navrhované CHKO Střední Poohří. Na katastrálním území se nachází I. ochranné pásmo vodního zdroje Suchý Důl.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 9 8 7 10 9 9
   přechodně bydlící 15 15 0 0 0 0
   celkem 24 23 7 10 9 9
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   9 8 8 10 9 9
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Suchý Důl je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Suchý Důl M-CV.024. Zdrojem vody je VDJ Suchý Důl – 1 x 50 m3 (389,77 / 387,95 m n. m.), který je zásobován vodou z pramenišť Suchý Důl - zářezy 1a, 2b a 2c. V současné době je kapacita zdrojů nevyhovující a VDJ je trvale zavážen cisternami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby CV015125 - Klášterec nad Ohří, Suchý Důl se v rámci náhrady zdroje v obci Suchý Důl navrhuje napojení obce Suchý Důl na obec Rašovice řadem PE d50 v délce 910m. Součástí řešení bude nová čerpací stanice. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 024/1 VDJ Suchý Důl VDJ.CV 024/1 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Suchý Důl 2c ZD Suchý Důl ZD.CV 024/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Suchý Důl 1a ZD Suchý Důl ZD.CV 024/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Suchý Důl 2b ZD Suchý Důl ZD.CV 024/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Suchém Dole není vybudovaná kanalizace. Odpadní splaškové vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče a od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Klášterec nad Ohří.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Suchý Důl se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s malým počtem stálých obyvatel a s rozptýlenou zástavbou.
   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2051/ZPZ/15/A-094 Odkaliště AIII, zpětné zasakování průsak. vod
  28. 12. 2015
  Kadaň MUKK/13715/2015 Štěrková přehrážka Hradišťský potok - rekonstrukce na p.p.č. 461/1 a 461/21 k.ú. Vernéřov
  14. 4. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036 Změna MVE a změna povolení k nakládání s vodami
  2. 9. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036.1 MVE Klášterec, rek. turbíny
  2. 9. 2015
  Kadaň MUKK/25646/2013 Povolení k nakládání s povrchovými vodami Vernéřov
  24. 7. 2013
  Kadaň MUKK/25646 Štěrková přehrážka na Podmileském potoce - akumulace
  24. 7. 2013