Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.09 - stav 2004

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.09 Suchý Důl 06567 65676
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec n. O. - Suchý Důl leží jižně od Klášterce n. O. v nadmořské výšce 342 - 356 m.n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Soustředěná zástavba venkovskými domy a rekreačními chalupami. Obcí protéká Suchý potok, který patří do povodí Ohře, a území obce je v navrhované CHKO Střední Poohří. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat – výstavba cca 16 RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 9 8 8 8 - - -
   přechodně bydlící 15 15 15 15 - - -
   celkem 24 23 23 23 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   9 8 8 8 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Suchý Důl je zásoben z místního vodovodu (M-CV.024), který má vlastní zdroj vody - 2 zářezy + pramenní jímka, odkud je voda svedena potrubím DN 50 do vodojemu 50 m3 (389,77/387,95 m n.m.) a dále potrubím DN 80 do obce.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Suchém Dole je vodovod v dobrém technickém stavu, ale je třeba provést zkapacitnění jímání (zdroje) případně vybudovat nový. S rozšířením vodovodní sítě se uvažuje do míst nové zástavby potrubím DN 80 v délce cca 200 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 024/1 VDJ Suchý Důl VDJ.CV 024/1 50m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Suchý Důl 2c ZD Suchý Důl ZD.CV 024/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Suchý Důl 1a ZD Suchý Důl ZD.CV 024/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Suchý Důl 2b ZD Suchý Důl ZD.CV 024/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Suchém Dole není vybudovaná kanalizace. Odpadní splaškové vody jsou likvidovány v septicích s odtokem do povrchových vod – 30% obyvatel a v bezodtokových jímkách – 70% s odvozem na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Suchý Důl se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s malým počtem stálých obyvatel a s rozptýlenou zástavbou.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 184,0 184,0

  Mapa