Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.08 - stav 2004

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.08 Rašovice 06566 65668
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec n. O. - Rašovice leží jižně od Klášterce n.O. na pravém břehu Ohře v nadmořských výškách 290 - 320 m n.m. Jedná se o obec do 140 trvale bydlících obyvatel se 68 rekreačními objekty. Zástavba převážně z rodinných domků je v centru soustředěná, po okraji rozptýlená. Na východním okraji obce se nachází pásová chatová zástavba. Obcí protéká Rašovický potok, který náleží do povodí Ohře a území obce zasahuje do návrhu CHKO Střední Poohří. V obci se nachází areál zemědělské velkovýroby (statek s chovem prasat) zemědělského učiliště v Kadani. Do obce zasahuje ochranné pásmo živočišné výroby. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat – výstavba 8 RD, rozvoj lze předpokládat také v oblasti turistického ruchu a individuální rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 133 133 135 137 - - -
   přechodně bydlící 208 208 208 208 - - -
   celkem 341 341 343 345 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   133 133 135 137 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vodovod v Rašovicích (OP-SK.CV.001.78) je připojen prostřednictvím městského vodovodu v Klášterci n.O. na oblastní vodovod z Přísečnice přes vodojem Jezerní vrch STP (nový) 2000 m3 + 1000 m3 – starý (376,68/371,74 m n.m.). Vodovod do obce je potrubím DN 150, rozvody v obci DN 80, 100, 150. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro Rašovice byl v roce 1994 vypracován projekt „Rašovice - vodovod a kanalizace“, který řeší vybudování druhého přivaděče pitné vody DN 150 v délce 459 m a DN 80 v délce 126 m a tím se zlepší podmínky pro rozvoj obce.
   V urbanistické studii bylo navrženo zřízení nových přípojek a prodloužení stávajících rekonstruovaných řadů do míst navržené výstavby – potrubí DN 80 v délce 270 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.CV 028/2 ČS Lestkov CS.CV 028/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 135 137 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Rašovicích není vybudována soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v septicích s odtokem do povrchových vod – 50% obyvatel a v bezodtokových jímkách – 40% s odvozem na pole a 10% do MČOV.
   V části obce je vybudovaná dešťová kanalizace. Ostatní dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo vodoteče - Ohře.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro obec Rašovice byl v roce 1994 vypracován projekt „Rašovice - vodovod a kanalizace“, který řeší odvedení splaškových odpadních vod do podzemní čerpací stanice (2,5 l/s) s akumulací 5 m3 na břehu Ohře a výtlačným řadem dále do městské ČOV v Klášterci n.O. Rozvod kanalizace v obci potrubím DN 300 v délce 974 m, výtlak na ČOV potrubím DN 80 v délce 583 m. Realizace projektu, který závisí na finančních prostředcích, umožní rozvoj obce minimálně na trojnásobek současného stavu.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Rašovice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa