Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.08 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.08 Rašovice 06566 65668
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec n. O. - Rašovice leží jižně od Klášterce n.O. na pravém břehu Ohře v nadmořských výškách 290 - 320 m n.m. Zástavba převážně z rodinných domků je v centru soustředěná, po okraji rozptýlená. Na východním okraji obce se nachází pásová chatová zástavba. Obcí protéká Rašovický potok, který náleží do povodí Ohře a území obce zasahuje do návrhu CHKO Střední Poohří. V obci se nachází areál zemědělské velkovýroby. Lze předpokládat rozvoj v oblasti turistického ruchu a individuální rekreace, přes obec vede cyklostezka do Kadaně.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 133 133 98 132 127 124
   přechodně bydlící 208 208 2 2 2 2
   celkem 341 341 100 134 129 126
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   133 133 135 134 129 126
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rašovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.78. Zdrojem vody je VDJ Jezerní vrch - nový 2000 m3 (376,68 / 371,74 m n.m.) a  VDJ Jezerní vrch - starý 1000 m3 – starý (376,85 / 372,40 m n.m.), které jsou zásobovány z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.CV 028/2 ČS Lestkov CS.CV 028/2 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 135 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Rašovicích není vybudována soustavná kanalizace ani ČOV. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány v septicích s odtokem do povrchových vod, od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a od 10 % trvale bydlících jsou likvidovány v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče.
   V části obce je vybudovaná dešťová kanalizace. Ostatní dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo vodoteče - Ohře.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je navržena splašková kanalizace. Odpadní vody budou odvedeny do podzemní čerpací stanice (2,5 l/s) s akumulací 5 m3 na břehu Ohře a výtlačným řadem dále do městské ČOV v Klášterci n.O. Rozvod kanalizace v obci potrubím DN 300 v délce 974 m, výtlak na ČOV potrubím DN 80 v délce 583 m. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   Do doby výstavby splaškové kanalizace budou veškeré záměry změny v zastavěném území i zastavitelných plochách řešeny individuálním čištěním ve smyslu platné legislativy. Navržená technologie likvidace splaškových vod musí být technicky zaměnitelná pro budoucí napojení na veřejnou kanalizaci.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Bude třeba v souladu se stanoviskem uvedeném v „Návrhu změny PRVKÚK - Klášterec nad Ohří” ze dne 27.2.2020, dopl. 10.6.2020 (Žadatel předložil návrh na změnu koncepce ve smyslu individuální likvidace odpadních vod namísto centrálního řešení s odvedením odpadních vod na stávající čistírnu v Klášterci nad Ohří. Uvedený návrh je však v rozporu s Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, konkrétně s listem opatření „Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů”, protože využití jednotlivých žump a domovních ČOV je u soustředěné zástavby nepřípustné a i u rozptýlené zástavby jde o dočasné řešení do vybudování odpovídajícího kanalizačního systému s centrální ČOV, využití domovních ČOV je možné jen pro ojedinělou zástavbu samostatných RD a nikoli jako systémové řešení odkanalizování obcí, pro menší nové obytné celky (soustředěná výstavba dvou a více RD) je využití jednotlivých domovních ČOV nepřípustné, je nutné využít napojení na veřejnou kanalizaci, případně do výstavby veřejné kanalizace dočasně řešit jednou ČOV pro obytný celek. Žadatel jako doklad k žádosti doložil stanovisko státního podniku Povodí Ohře, které je nesouhlasné s odkazem na uvedený rozpor s „Plány povodí”. Krajský úřad Ústeckého kraje na žádost obdržel k navržené aktualizaci PRVKÚK nesouhlasné stanovisko Ministerstva zemědělství ČR, které nejenže odkazuje na stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, ale poukazuje i na skutečnost, že navržený způsob likvidace odpadních vod nezaručuje trvalé řešení likvidace a čištění odpadních vod v městské části Klášterce nad Ohří. Navrženou aktualizaci PRVKÚK z uvedených důvodů není možné schválit ZÚK.), posoudit reálnost řešení výstavby kanalizace a ČOV s ohledem na objem investičních a provozních nákladů a z toho vyplývajícího stočného.  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh IK-CV.056 ČS Rašovice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2051/ZPZ/15/A-094 Odkaliště AIII, zpětné zasakování průsak. vod
  28. 12. 2015
  Kadaň MUKK/13715/2015 Štěrková přehrážka Hradišťský potok - rekonstrukce na p.p.č. 461/1 a 461/21 k.ú. Vernéřov
  14. 4. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036 Změna MVE a změna povolení k nakládání s vodami
  2. 9. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036.1 MVE Klášterec, rek. turbíny
  2. 9. 2015
  Kadaň MUKK/25646/2013 Povolení k nakládání s povrchovými vodami Vernéřov
  24. 7. 2013
  Kadaň MUKK/25646 Štěrková přehrážka na Podmileském potoce - akumulace
  24. 7. 2013