Ohníč - CZ042.3509.4201.0007.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ohníč

  Číslo obce PRVKUK 0007
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0007
  Kód obce 567761
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0007.05 Pňovičky 10925 109258
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Pňovičky leží na úpatí Českého středohoří v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice - stupeň II.C. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 – 250 m n. m. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 37 37 37 36 37 38
   přechodně bydlící 28 28 9 9 9 9
   celkem 65 65 46 45 46 47
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   37 37 37 45 46 47
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pňovičky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kladruby OF-SK-TP.017 vodovodem OF-SK-TP.017.5. Zdrojem vody je VDJ Křemýž – 1 x 100 m3 (307,04 / 310,44 m n. m.), který je zásobován vodou z VDJ Teplice - Nová Ves – 1 x 1000 m3 (352,00 / 356,38 m n. m.), do nějž voda přitéká z vodárenské soustavy Fláje. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Pňovičky je jednotná kanalizace K-TP.005.1-J.N. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina MUBI 1643/2020 Vybudování štěrkové přehrážky v korytě toku bezejmenného pravostranného přítoku Bíliny, Ohníč (IDVT 010232874), sloužící k retenci splavenin, a tím k zamezení zanášení zatrubněného úseku toku v obci Ohníč.
  30. 1. 2020
  Bílina MUBI 1326/2020 povolení ke stavbě vodního díla podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona " VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla " (dále jen „stavba“) na pozemcích p.č. 88, 89, 86/1, 91/1, 95/3, 95/2 a st.p.č. 248, 249 a 250
  10. 1. 2020