Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.06 - stav 2004

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.06 Mikulovice 09435 94358
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec n. O. - Mikulovice leží východně od Klášterce n.O. v nadmořských výškách 310 - 340 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 70 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace. Obcí protéká Hradišťský potok, který náleží do povodí Ohře. Na území obce se nachází chatová osada. Rozvoj obce se nepředpokládá, pouze rozvoj v oblasti rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 7 8 10 12 - - -
   přechodně bydlící 210 210 210 210 - - -
   celkem 217 218 220 222 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Zásobování v této obci je individuální – studny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Mikulovicích se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/38 VDJ.CV 001/38 Jezerní vrch-nový 2000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/37 VDJ.CV 001/37 Jezerní vrch-starý 1000m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.CV 001/30 ČS Mikulovice CS.CV 001/30 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizace. Odpadní splaškové vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% s odvozem na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Mikulovicích se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 460,0 460,0

  Mapa