Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.05 Lestkov 06564 65641
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec n. O. - Lestkov leží jižně od Klášterce nad Ohří v předhůří Doupovských hor v nadmořských výškách 380 - 420 m n.m. Zástavba převážně rodinných domů je rozptýlená. V jižní části obce protéká Rašovický potok, který náleží do povodí Ohře. Obec spadá do navrhovaného území CHKO Střední Poohří. Na hranici intravilánu obce se nachází I. ochranné pásmo vodního zdroje Lestkov. Na území obce hospodářský závod – statek pro chov skotu. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj, hlavně v oblasti turistického ruchu a rekreace. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 52 50 37 47 45 44
   přechodně bydlící 18 18 2 2 2 2
   celkem 70 68 39 49 47 46
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   52 50 48 49 47 46
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lestkov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.81. Zdrojem vody je VDJ Leskov 1 x 30 m3 (416,24/414,78 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby CV015097 - Klášterec nad Ohří, Lestkov - náhrada zdroje  bylo vybudováno vodovodní potrubí z PE DN110 v délce 30 m, které bylo napojeno na rozváděcí řad mezi Kláštercem nad Ohří a Rašovicemi. V blízkosti napojení byla vybudována posilovací ČS. Z ní vede výtlačné potrubí z PE DN90 v délce 1275 m do VDJ Lestkov. Součástí stavby byla úprava VDJ s dostavbou armaturní komory. Stavba byla realizována roku 2020. Stavba není zakreslena, protože i přes opakovanou urgenci, nebyly poskytnuty příslušné podklady.
  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Lestkov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ZD.CV 028/1 ČS Lestkov CS.CV 028/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 028/1 VDJ Lestkov VDJ.CV 028/1 30 1x30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lestkov PJ 1 ZD Lestkov ZD.CV 028/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lestkov PJ 3 ZD Lestkov ZD.CV 028/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lestkov S1 ZD Lestkov ZD.CV 028/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lestkov S2 ZD Lestkov ZD.CV 028/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lestkov PJ 2 ZD Lestkov ZD.CV 028/2 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Lestkově není soustavná kanalizace ani ČOV. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel  jsou čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod a od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Klášterec nad Ohří.
   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V urbanistické studii se navrhuje realizovat veřejnou splaškovou kanalizaci, zakončenou centrální biologickou čistírnou odpadních vod umístěnou na levém břehu Rašovického potoka pod koupalištěm – realizace po roce 2030.
   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Lestkov PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Lestkov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 922,0 0,0 2 922,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2051/ZPZ/15/A-094 Odkaliště AIII, zpětné zasakování průsak. vod
  28. 12. 2015
  Kadaň MUKK/13715/2015 Štěrková přehrážka Hradišťský potok - rekonstrukce na p.p.č. 461/1 a 461/21 k.ú. Vernéřov
  14. 4. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036 Změna MVE a změna povolení k nakládání s vodami
  2. 9. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036.1 MVE Klášterec, rek. turbíny
  2. 9. 2015
  Kadaň MUKK/25646/2013 Povolení k nakládání s povrchovými vodami Vernéřov
  24. 7. 2013
  Kadaň MUKK/25646 Štěrková přehrážka na Podmileském potoce - akumulace
  24. 7. 2013