Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.05 - stav 2004

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.05 Lestkov 06564 65641
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec n. O. - Lestkov leží jižně od Klášterce nad Ohří v předhůří Doupovských hor v nadmořských výškách 380 - 420 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel se 6 rekreačními objekty a ubytovacím zařízením (30 lůžek). Zástavba převážně rodinných domů je rozptýlená. V jižní části obce protéká Rašovický potok, který náleží do povodí Ohře. Obec spadá do navrhovaného území CHKO Střední Poohří. Na území obce hospodářský závod – statek pro chov skotu. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj, hlavně v oblasti turistického ruchu a rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 52 50 48 46 - - -
   přechodně bydlící 18 18 18 18 - - -
   celkem 70 68 66 64 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   52 50 48 46 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Lestkov je zásoben z místního vodovodu (M-CV.028), který má vlastní zdroj vody severně od obce, a to jímání s akumulací - VDJ 30 m3 (416,24/414,78 m n.m.) a další zdroj jižně od obce - studna s ČS (1,5 l/s). Tato studna je majetkem ZD Račetice. Rozvod po obci je DN 80 a 100.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Nevyhovující zásobování obce pitnou vodou je způsobeno technickým stavem dožívající vodovodní sítě a nedostatečnou vydatností vodních zdrojů. V roce 1995 byl vypracován projekt „ Posílení zdrojů a oprava vodovodu Lestkov“ firmou Kesler - vodoinženýrství, Chomutov. V projektu je navrženo posílení vodovodu, výměna stávajících řadů DN 80 za PVC DN 100, výměna domovních přípojek a dostavba zemního vodojemu na objem 60 m3. V urbanistické studii bylo navrženo zřízení nových přípojek nebo prodloužení stávajících rekonstruovaných řadů do míst navržené výstavby 4 RD – DN 80 v délce 180 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ZD.CV 028/1 ČS Lestkov CS.CV 028/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 028/1 VDJ Lestkov VDJ.CV 028/1 1x30m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lestkov PJ 1 ZD Lestkov ZD.CV 028/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lestkov PJ 3 ZD Lestkov ZD.CV 028/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lestkov S1 ZD Lestkov ZD.CV 028/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lestkov S2 ZD Lestkov ZD.CV 028/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lestkov PJ 2 ZD Lestkov ZD.CV 028/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Lestkově není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v septicích s odtokem do povrchových vod – 70% obyvatel a v bezodtokových jímkách – 30% s odvozem na pole.
   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V urbanistické studii se navrhuje realizovat veřejnou splaškovou kanalizaci, zakončenou centrální biologickou čistírnou odpadních vod umístěnou na levém břehu Rašovického potoka pod koupalištěm – realizace po roce 2015.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Lestkov PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Lestkov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 612,0 2 612,0

  Mapa