Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.04 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.04 Klášterecká Jeseň 06563 65633
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec n. O. - Klášterecká Jeseň leží východně od Klášterce nad Ohří v nadmořských výškách 494 - 510 m n.m. Zástavba venkovskými rodinnými domky je rozptýlená. Území obce náleží do povodí Ohře, zasahuje do CHOPAV Krušné hory a je v návrhu pro CHKO Střední Poohří.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 73 74 55 88 85 83
   přechodně bydlící 18 18 0 0 0 0
   celkem 91 92 55 88 85 83
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   73 74 77 76 76 76
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Klášterecká Jeseň je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.99. Zdrojem vody je VDJ Útočiště - nový 2x 2000 m3 (410,50 / 405,0 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 030/1 VDJ.CV.030/1Klášterecká Jeseň 50 50 m3 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 029/1 VDJ.CV 029/1Klášterecká Jeseň 10 10 m3 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 030/1 VDJ.CV.030/1 Klášterecká Jeseň-nepoužívano 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 029/1 VDJ.CV 029/1 Klášterecká Jeseň-nepoužívano 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav CS.CV 030/1 ČS K.Jeseň CS.CV 030/1 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Klášterecká Jeseň nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod a od 30 % trvale bydlících obyvatel  jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Klášterec nad Ohří.

   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do místní vodoteč.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k malému počtu obyvatel a nízké hustotě zastavění se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním splaškových vod.
   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2051/ZPZ/15/A-094 Odkaliště AIII, zpětné zasakování průsak. vod
  28. 12. 2015
  Kadaň MUKK/13715/2015 Štěrková přehrážka Hradišťský potok - rekonstrukce na p.p.č. 461/1 a 461/21 k.ú. Vernéřov
  14. 4. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036 Změna MVE a změna povolení k nakládání s vodami
  2. 9. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036.1 MVE Klášterec, rek. turbíny
  2. 9. 2015
  Kadaň MUKK/25646/2013 Povolení k nakládání s povrchovými vodami Vernéřov
  24. 7. 2013
  Kadaň MUKK/25646 Štěrková přehrážka na Podmileském potoce - akumulace
  24. 7. 2013