Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.04 - stav 2004

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.04 Klášterecká Jeseň 06563 65633
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec n. O. - Klášterecká Jeseň leží východně od Klášterce nad Ohří v nadmořských výškách 494 - 510 m n.m. Jedná se o obec do 80 trvale bydlících obyvatel se 6 rekreačními objekty. Zástavba venkovskými rodinnými domky je rozptýlená. Území obce náleží do povodí Ohře, zasahuje do CHOPAV Krušné hory a je v návrhu pro CHKO Střední Poohří. V obci jeden zemědělský závod – statek s chovem prasat a skotu. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – výstavba 7 RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 73 74 77 80 - - -
   přechodně bydlící 18 18 18 18 - - -
   celkem 91 92 95 98 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   73 74 77 80 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobena ze dvou samostatných zdrojů, zásobujících odděleně západní (M-CV.029) a východní část obce (M-CV.030).
   Zdrojem vody pro západní část jsou sběrné jímky, odkud je svedena voda do VDJ 10 m3 (535,00/534,00 m n.m.) a odtud potrubím DN 50 do spotřebiště.
   Zdrojem vody pro východní část jsou sběrné jímky, odkud je svedena voda do VDJ 50 m3 (554,00/5553,00 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do spotřebiště.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod v majetku a provozu města Klášterec nad Ohří.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Protože vodovod je nefunkční a neodpovídá hygienickým parametrům bude Klášterecká Jeseň napojena na vodní zdroj Útočiště. Vodovodním přivaděčem PE 110 v délce 462 m bude voda přivedena do nové AT stanice (Q = 1,75 l/s, H = 51 m) a odtud výtlačným řadem DN 50 v délce 2329 m do obce. Rozvody po obci budou DN 50 v délce 1266 m. VDJ Útočiště starý 60 m3, který je v současné době mimo provoz, bude zrekonstruován na AT stanici. Propojením vodovodu východní a západní části obce na oblastní vodovod a provedené rekonstrukci se zlepší vydatnost a využitelnost vodních zdrojů, zabezpečí se hygienická nezávadnost vody a zlepší tlakové poměry (zejména v západní části obce).
   Realizace nového vodovodu bude zahájena v roce 2004. Po jeho dokončení bude vodovod předán SVS a.s. a jeho provozovatelem budou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 030/1 VDJ.CV.030/1Klášterecká Jeseň 50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 029/1 VDJ.CV 029/1Klášterecká Jeseň 10m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 030/1 VDJ.CV.030/1 Klášterecká Jeseň-nepoužívano PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 029/1 VDJ.CV 029/1 Klášterecká Jeseň-nepoužívano PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.CV 030/1 ČS K.Jeseň CS.CV 030/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Klášterecká Jeseň nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod – 70% obyvatel a v bezodtokových jímkách – 30% s odvozem na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k malému počtu obyvatel a nízké hustotě zastavění se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním splaškových vod. U nové zástavby se uvažuje s malými domovními čistírnami pro více objektů.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 325,0 1 325,0

  Mapa