Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.03 - stav 2004

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.03 Hradiště 18019 180190
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec n. O. - Hradiště leží severně od Klášterce n. Ohří v nadmořských výškách 460 - 480 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Obcí protéká Hradištský potok, který náleží do povodí Ohře. Zástavba venkovskými rodinnými domky je soustředěná, na okrajích rozptýlená podél místní komunikace. Na západním okraji obce je komplex budov úpravny vody Hradiště. Obec leží v CHOPAV Krušné hory. Počet obyvatel bude stagnovat, mírný rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu a rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 32 32 33 34 - - -
   přechodně bydlící 12 12 12 12 - - -
   celkem 44 44 45 46 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   32 32 33 34 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Z úpravny vody Hradiště s kapacitou 6000 m3 (488,88/482,58 m n.m.) upravené vody je voda přiváděna do obce potrubím DN 100 (OP-M.CV.010). Rozvody v obci jsou PVC DN 100.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V Hradišti je nový vodovod z roku 1991, je v dobrém technickém stavu a bez provozních problémů.
   Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rekonstrukce úpravny vody Hradiště byla zařazena do projektu ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006.
   Stavba „Rekonstrukce úpravny vody Hradiště, písková filtrace a kalové hospodářství“ je druhou stavbou, která řeší rekonstrukci úpravny vody Hradiště. Navazuje na stavbu „Re-konstrukce úpravny vody Hradiště, reakční nádrže“, která byla projekčně zpracována v roce 1999 a realizace první nádrže byla dokončena v roce 2002. Rekonstrukce druhé reakční nádrže je zahrnuta do této stavby.
   Do této části „Rekonstrukce úpravny vody Hradiště“ byly vlastníkem úpravny vody, Severočeskou vodárenskou společností a.s., zařazeny následující části úpravny vody:
   rychlomísení v části dávkování chemikálií a homogenizace,

   1. písková filtrace a související provozy – akumulace upravené vody a v omezeném rozsahu (pouze SŘTP) vodojem prací vody,
   2. dávkování manganistanu draselného,
   3. úprava dávkování chemikálií (pouze nezbytné úpravy ve vazbě na rekonstruovaná potrubí),
   4. kalové hospodářství v části přívodu odpadních vod na kalové laguny,
   5. rozvodna,
   6. systém řízení technologických provozů včetně dozorny úpravny vody.

   Výkon úpravny vody – parametry po provedené rekonstrukci
   Po dokončení druhé etapy rekonstrukce úpravny vody bude, vzhledem k rekonstrukci pouze poloviny pískové filtrace, výkon úpravny vody takto:

   výkon úpravny vody - upravená voda

   • maximální: 750 l/s
   • průměr: 750 l/s
   • minimum: 300 l/s

   výkon úpravny vody - potřeba surové vody

   • maximální: 800 l/s
   • průměr: 800 l/s
   • minimum: 320 l/s

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/50 VDJ Vernéřov VDJ.CV 001/50 150m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.CV.011/1 CS.CV.011/1 Louchov PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 011/1 VDJ Louchov VDJ.CV 011/1 250m3 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav UV.OP/1 UV Hradiště UV.OP/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.OP/1 VDJ Hradiště VDJ.OP/1 6000m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.CV.011/2 CS.CV.011/2 Louchov PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Hradiště nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění v septicích do povrchových vod – 70% obyvatel. Část rodinných domků odvádí nečištěné odpadní vody přímo do potoka. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Hradišti se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s malým počtem stálých obyvatel a nízké hustotě zastavění. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny. U objektů, které vypouštějí odpadní vody do potoka je nutné vybudování MČOV. Předpokládaná doba realizace po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 416,0 416,0

  Mapa