Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.03 Hradiště 18019 180190
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec n. O. - Hradiště leží severně od Klášterce n. Ohří v nadmořských výškách 460 - 480 m n.m. Obcí protéká Hradištský potok, který náleží do povodí Ohře. Zástavba venkovskými rodinnými domky je soustředěná, na okrajích rozptýlená podél místní komunikace. Na západním okraji obce je komplex budov úpravny vody Hradiště. Obec leží v CHOPAV Krušné hory. Počet obyvatel bude stagnovat, mírný rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu a rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 32 32 20 26 24 24
   přechodně bydlící 12 12 4 4 4 4
   celkem 44 44 24 30 28 28
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   32 32 33 30 28 28
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hradiště je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Hradiště OP-M-CV.010. Zdrojem vody je VDJ Hradiště 6000 m3 (488,88 / 482,58 m n.m.), který se nachází v areálu ÚV Hradiště. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/50 VDJ Vernéřov VDJ.CV 001/50 150 150 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.CV.011/1 CS.CV.011/1 Louchov PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 011/1 VDJ Louchov VDJ.CV 011/1 250 250 m3 PRVK\2021
  Úpravna vody Stav UV.OP/1 UV Hradiště UV.OP/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.OP/1 VDJ Hradiště VDJ.OP/1 6000 6000 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.CV.011/2 CS.CV.011/2 Louchov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Hradiště nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod. Část rodinných domků odvádí odpadní vody v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Klášterec nad Ohří - 30 % trvale bydlících obyvatel.

   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  160 000,0 0,0 160 000,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2051/ZPZ/15/A-094 Odkaliště AIII, zpětné zasakování průsak. vod
  28. 12. 2015
  Kadaň MUKK/13715/2015 Štěrková přehrážka Hradišťský potok - rekonstrukce na p.p.č. 461/1 a 461/21 k.ú. Vernéřov
  14. 4. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036 Změna MVE a změna povolení k nakládání s vodami
  2. 9. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036.1 MVE Klášterec, rek. turbíny
  2. 9. 2015
  Kadaň MUKK/25646/2013 Povolení k nakládání s povrchovými vodami Vernéřov
  24. 7. 2013
  Kadaň MUKK/25646 Štěrková přehrážka na Podmileském potoce - akumulace
  24. 7. 2013