Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.02 - stav 2004

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.02 Ciboušov 06561 65617
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec n. O. - Ciboušov leží na severním okraji Klášterce nad Ohří v nadmořských výškách 340 - 370 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel. Zástavba rodinnými domky je rozptýlená podél místní komunikace. Krajem obce protéká Podmileský potok, který náleží do povodí Ohře. Na území obce sídlí firma Komunikace Ježek. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat s ohledem na novou výstavbu cca 20 RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 36 35 35 35 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 36 35 35 35 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   36 35 35 35 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Zásobení obce pitnou vodou je z oblastního vodovodu přes vodojem Ciboušov 2x250 m3
   (410,00/405,00 m n.m.) přívodním řadem DN 150 (OP-SK.CV.001.77). Rozvod v obci je rovněž DN 150. Část obce zásobena z rozvodné sítě Klášterce n. O. z VDJ Jezerní vrch.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je přívodní řad v dobrém technickém stavu, bez velkých provozních problémů, je nutná rekonstrukce rozvodné sítě v celém rozsahu. S rozšířováním vodovodní sítě se nepočítá, pouze v případné nové zástavby by došlo k prodloužení stávajících řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/46 VDJ Ciboušov VDJ.CV 001/46 125m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/46 ZD Ciboušov ZD.CV 001/46 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   5 6 6 32 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Ciboušov je vybudována nová kanalizace DN 300, která je napojena na kanalizační síť Klášterce n. O. (K-CV.039.1-J.C). Část obyvatel (15%) je na tuto kanalizaci napojena. Ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do septiků se vsakováním – 45% nebo do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Klášterec n. O. – 3 km – 40%.
   Dešťové vody odtékají volně po terénu do místního potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dokončení kanalizační sítě v obci – připojení dalších obyvatel.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 128,0 128,0

  Mapa