Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.02 Ciboušov 06561 65617
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Klášterec n. O. - Ciboušov leží na severním okraji Klášterce nad Ohří v nadmořských výškách 340 - 370 m n.m. Zástavba rodinnými domky je rozptýlená podél místní komunikace. Krajem obce protéká Podmileský potok, který náleží do povodí Ohře. Na území obce sídlí firma JJK - General Engineering s.r.o.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 36 35 28 71 68 67
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 36 35 28 71 68 67
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   36 35 35 61 61 61
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ciboušov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.77. Zdrojem vody je Ciboušov 2x250 m3 (410,00 / 405,00 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Část obce zásobena z rozvodné sítě Klášterce n. O. z VDJ Jezerní vrch - nový 2000 m3 (376,68 / 371,74 m n.m.). Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Ciboušov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/46 VDJ Ciboušov VDJ.CV 001/46 125 125 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/46 ZD Ciboušov ZD.CV 001/46 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/46 ZD Ciboušov ZD.CV 001/46 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/46 ZD Ciboušov ZD.CV 001/46 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   5 6 6 44 42 40
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Ciboušov je vybudována jednotná kanalizace, která je napojena na kanalizační síť města Klášterec n. O. (K-CV.039.1-J.C). Potrubí je z trub PVC DN 300 v celkové délce cca 0,8 km. 

   Na kanalizaci je napojeno 60% trvale bydlících obyvatel. 40% trvale bydlících obyvatel odvádí odpadní vody do  bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Klášterec n. O.

   Vlastníkem kanalizace je SVS a.s. Teplice a provozovatelem kanalizace jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Dešťové vody odtékají volně po terénu do místního potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je navržena splašková gravitační kanalizace do míst nové zástavby, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá, v obci zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 646,0 0,0 1 646,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2051/ZPZ/15/A-094 Odkaliště AIII, zpětné zasakování průsak. vod
  28. 12. 2015
  Kadaň MUKK/13715/2015 Štěrková přehrážka Hradišťský potok - rekonstrukce na p.p.č. 461/1 a 461/21 k.ú. Vernéřov
  14. 4. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036 Změna MVE a změna povolení k nakládání s vodami
  2. 9. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036.1 MVE Klášterec, rek. turbíny
  2. 9. 2015
  Kadaň MUKK/25646/2013 Povolení k nakládání s povrchovými vodami Vernéřov
  24. 7. 2013
  Kadaň MUKK/25646 Štěrková přehrážka na Podmileském potoce - akumulace
  24. 7. 2013