Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.01 - stav 2004

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.01 Klášterec nad Ohří 40796 407968
  CZ042.3503.4204.0071.07 Miřetice u Klášterce nad Ohří 40797 407976
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Klášterec nad Ohří se nachází na úpatí Krušných hor na styku severočeské uhelné pánve, řeky Ohře a Doupovských hor. Zástavba ve městě je rozložena v rozmezí výškových kót terénu cca 290 – 350 m n. m. Jedná se o město do 15200 trvale žijících obyvatel se 175 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (288 lůžek). Městem protéká řeka Ohře, do které ústí Podmileský potok, Klášterecký potok a Široký potok ve středu města, mezinárodní silnice E 442/13 spojující Ústí nad Labem - Karlovy Vary a železniční trať Cheb – Chomutov. Klášterec nad Ohří je rozdělen do dvanácti městských částí Střed, Za starou porcelánkou, Pod vyhlídkou, Petlerská - Klášterec, Petlerská - Miřetice, Petlerská - východ, K Ciboušovu, Miřetice, Horní Miřetice, U Ohře, U třešňovky a Pod Šumnou. Rozvoj města je ovlivněn těsným kontaktem s hnědouhelnými doly, s tepelnými elektrárnami v Prunéřově a průmyslovou zónou Vernéřov. Pro celé město je charakteristické rozdělení na starou historickou část města s blokovou nízkopodlažní zástavbou včetně kláštereckých sadů, zámku a sídliště hromadného bydlení s vysokopodlažní zástavbou, která vznikla pro požadavky rychlého rozvoje města. V jižní části města, na levém břehu Ohře se nacházejí prameny minerálních vod (pramen Evženie a pramen HV5), území celé obce leží v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod Klášterec nad Ohří – stupeň I. a II. Ve městě nebo v jeho těsné blízkosti jsou průmyslové závody, Karlovarský porcelán a.s., Lázeňská zóna Klášterec n O., BUTZ – IEPER CZ s.r.o. – komponenty do automobilů, HOPI s.r.o. – velkosklad potravin, Lesy ČR s.p., ZKL – strojírenská výroba, Sady Klášterec n. O. s.r.o., AROS – osiva s.r.o., CHERRY s.r.o. – elektronika, ICEN – K & S PRO s.r.o. – zámečniství, KJZ s.r.o. (bývalý KOREK) a další drobné průmyslové závody. Do budoucna se předpokládá rozvoj drobného podnikání, občanské vybavenosti a využití území pro rekreaci. Rozvoj města je navrhován směrem severním k Útočišti a jihozápadním směrem na Šumnou, k Ciboušovu a k Rašovicím – výstavba cca 100 RD.
   VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
   Město Klášterec nad Ohří a okolní průmyslové závody jsou zásobovány pitnou vodou z oblastního vodovodu Přísečnice ze dvou tlakových pásem (OP-SK.CV.001.76). Voda do města je dodávána z úpravny vody Hradiště, pro kterou je zdrojem vody Přísečnická vodní nádrž. Z úpravny Hradiště vede řad DN 1000 do přerušovací komory Kadaň. Z tohoto řadu oblastního vodovodu je nad Vernéřovem vysazena odbočka pro HTP Klášterce nad Ohří, která vede přiváděcím řadem DN 300 do vodojemu Útočiště 2 x 2000 m3 (410,50/405,00 m n.m.). Zásobovací řad z vodojemu do spotřebiště je DN 300. Z přerušovací komory Kadaň vyúsťuje přiváděcí řad DN 800 pro Chomutov a pro Kadaň a Klášterec nad Ohří DN 400 a DN 500. Řad do Kadaně pokračuje podél elektrárny Prunéřov. Za touto elektrárnou se dělí na přivaděč pro Kadaň a přivaděč DN 350 pro DTP Klášterce nad Ohří do vodojemu Jezerní Vrch 2 x 1000 m3 - nový (376,68/371,74 m n.m.) a vodojemu Jezerní vrch - starý 1000 m3 (376,85/372,40 m n.m.)
   Zásobovací řad z vodojemu pro DTP má DN 350.
   Původně byl Klášterec nad Ohří zásobován řadem DN 350 skupinového vodovodu Chomutov – Jirkov - Kadaň. Tento řad se nyní provozuje jako přivaděč pro DTP Klášterce.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Vodovod je vybudován na celý rozsah zástavby, počítá se s průběžnou rekonstrukcí stávajících řadů.
   ÚP uvažuje pro zásobení nových zastavěných ploch města trasu nosného vodovodního řadu DN 300 v délce cca 2,3 km, ze kterého budou do míst nové výstavby RD prodlouženy vodovodní řady potrubím DN 150 v délce cca 1,6 km.
   Pro obnovení a rozšíření Lázeňské zóny Klášterec n.O. bude v roce 2004 vybudován nový vodovod DN 90 v délce 280 m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 15 107 15 138 15 190 15 243 - - -
   přechodně bydlící 525 525 525 525 - - -
   celkem 15 632 15 663 15 715 15 768 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   15 107 15 138 15 190 15 243 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/51 VDJ Klášterec n. O. VDJ.CV 001/51 (vyřazen) 1x150m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/49 Klášterec n. O. - Útočiště - starý - VDJ.CV 001/49 60m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/30 ZD.CV 001/30 Klášterec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/30 ZD.CV 001/30 Klášterec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/31 ZD.CV 001/31 Klášterec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/31 ZD.CV 001/31 Klášterec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/31 ZD.CV 001/31 Klášterec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/30 ZD.CV 001/30 Klášterec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/30 ZD.CV 001/30 Klášterec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/30 ZD.CV 001/30 Klášterec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/30 ZD.CV 001/30 Klášterec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/30 ZD.CV 001/30 Klášterec PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.CV 001/9 ČS Klášterec nad Ohří CS.CV 001/9 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/48 VDJ Klášterec n. O. - Útočiště - nový - VDJ.CV 001/48 4000m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   15 107 15 138 15 190 15 243 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město Klášterec nad Ohří je rozděleno do čtyř kanalizačních povodí hlavních stok A, B, C, D.
   Ve městě je v provozu jednotná soustavná kanalizační síť (K-CV.039.1-J.C) s centrální čistírnou odpadních vod. Stávající odvedení splašků je gravitační kmenovým sběračem A, sběrači B, C a rozsáhlou uliční sítí kanalizačních stok. Pro oddělení dešťových vod je na stokách 7 oddělovacích komor.
   Sběrač A začíná na čistírně odpadních vod, vede podél Ohře, nad zaústěním stoky AI (ze starého města) se lomí a vede přes Miřetice směrem ke státní silnici na Vejprty a v této silnici trasa pokračuje sídlištěm Petlerská. Svádí na ČOV Klášterec odpadní vody ze sběrače B, AI a ze sídliště Miřetice, Horní Miřetice a Petlerská – východ. V povodí kmenového sběrače je 5 oddělovacích komor.
   Sběrač B ústí do kmenového sběrače A v Chomutovské ulici, vede podél Kláštereckého potoka sídlištěm Pod vyhlídkou a Petlerská. Svádí odpadní vody z části města Za starou porcelánkou, ze sídliště Pod vyhlídkou, Petlerská - Klášterec, Petlerská - Miřetice o z obce Útočiště. Na sběrači je 1 oddělovací komora.
   Sběrač AI ústí do kmenového sběrače A. Svádí odpadní vody z historické části města. Část sběrače AI je ve štole v délce 0,661 m.

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 8.11.1995 pod č.j.: RŽP-III-1590/95
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   -
   35
   -
   30
   -
   25
   -
   -
   -
   7,5
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2007.

   Čistírna odpadních vod Klášterec byla uvedena do provozu koncem šedesátých let. Původní čistírna odpadních vod byla v roce 1987 doplněna o druhý stupeň aktivace a byla tak upravena na A - B proces. Tento systém se provozně neosvědčil, takže ČOV byla počátkem devadesátých let upravena tak, aby bylo možné oba stupně provozovat odděleně s tím, že primární sedimentace bude společná.
   Vzhledem ke skutečnosti, že stará část ČOV je tvořena dvěma samostatnými jednotkami se samostatnou recirkulací kalu je možno říci, že jsou provozovány tři samostatné biologické čistírny se společným mechanickým stupněm.
   Čistírna odpadních vod Klášterec nad Ohří je mechanicko - biologickou čistírnou s primární sedimentací a studeným vyhníváním vyprodukovaných kalů. Hrubé předčištění bylo v roce 1995 osazeno velmi jemnými česlemi Hydropress a na kalové koncovce byl osazen sítopásový kalolis.
   Stávající zařízení jsou zastaralá a biologický stupeň čištění neodpovídá dnešním požadavkům na kvalitu vyčištěné vody, proto je navrhována rekonstrukce ČOV.

   Parametry ČOV
   Projektovaný přítok odpadních vod do ČOV115 l/s, 8 219 m3 / den
   Skutečný přítok rok 2002: 46 l/s, 3 978 m3 / den
   Skutečné napojení EO rok 2002: 18 897 EO
   BSK5 skutečnost rok 2002: 1 133 kg /den
   CHSK skutečnost rok 2002: 1 857 kg/den
   NL (veškeré) skutečnost rok 2002: 978 kg/den
   N-NH4 skutečnost rok 2002: 96,3 kg/den
   Pc skutečnost rok 2002: 23,1 kg/den

   Popis ČOV
   Hrubé předčištění
   Odpadní vody jsou na čistírnu přiváděny gravitačně a rovněž celý průtok čistírnou je gravitační. Shrabky byly původně zachycovány na jemných strojních česlích A-b, v roce 1995 byly tyto česle zaměněny za velmi jemné česle HYDROPRESS (šířka 900 mm) s lisem shrabků. Shrabky jsou odváženy na skládku. Písek je zachycován v atypickém provzdušňovaném lapáku (šířka 4m, délka 5m, hloubka 3 m, objem 60 m3).

   Mechanické čištění
   Usaditelné látky jsou zachycovány ve 2 usazovacích pravoúhlých nádržích. Jedná se o typové nádrže vybavené mostovými shrabováky, s kalovými prohlubněmi a přepouštěním kalu do jímky surového kalu.

   Biologické čištění
   Za usazovacími nádržemi dochází k rozdělení průtoků v poměru 2:1. Jedna třetina množství odpadní vody je vedena na starou aktivaci a dosazovací nádrže a dvě třetiny na novou aktivaci a dosazovací nádrže.
   Stará aktivace je s provzdušňováním pomocí pneumatického systému INKA (ventilátory RVA 80, 4680 m3/h). Za aktivací jsou zařazeny 2 ks dosazovacích podélně protékaných nádrží
   Nová biologická linka je řešena jako jedna aktivační nádrž se třemi  povrchovými aerátory Sigma - Gigant 1600. Aktivovaný kal je separován ve dvou  navazujících podélně protékaných odsávaných dosazovacích nádržích. Přebytečný kal je odváděn před usazovací nádrže, proto je do kalového hospodářství odváděn směsný surový kal.
   V roce 1995 byl nahrazen původní nevyhovující odtok novým a na něm byl vybudován nový měrný žlab PARS 5.

   Kalové hospodářství
   Z technologické linky mechanicko - biologického čištění je odtahován směsný surový kal. Ze dvou stupňů biologického čištění se odkaluje vždy samostatně přebytečný aktivovaný kal a je přiveden do nádrží primární sedimentace. Z kalových prohlubní usazovacích nádrží je pak kal odkalován do jímky kalu a odtud čerpán do dvou otevřených stabilizačních nádrží.
   Otevřené vyhnívací a uskladňovací nádrže zajišťují studenou anaerobní stabilizaci kalu.
   Pro odvodnění anaerobně stabilizovaného kalu je v samostatné dodatečně přistavěné budově instalován pásový lis CENED 1500 s příslušenstvím t.j. rozpouštěcími nádržemi na flokulant, dávkovacími čerpadly a dávkovacími čerpadly kalu.
   Doprava odvodněného kalu je zajištěna systémem dvou pásových dopravníků do kontejneru. Po naplnění kontejneru se jeho obsah vyklápí na kalové pole, umístěná v těsné blízkosti budovy odvodnění.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel a část průmyslových závodů.
   Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací s oddělením dešťových vod do řeky Ohře a místních potoků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Rekonstrukce ČOV Klášterec byla zařazena do projektu ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006. Rekonstrukce ČOV splňuje NV 61/2003 Sb.
   Kapacity: ČOV pro 18 330 EO
   průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 1 460 000 m3/r    
   průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 4 000 m3/d
   maximální denní přítok na ČOV: 5 121 m3/d
   přítok na ČOV za deště: 280 l/s
   maximální přítok při dešti na UN: 200 l/s
   maximální přítok při dešti na AN: 139 l/s
   přiváděné znečištění:
   1100 kg BSK5/d
   2000 kgCHSK/d
   900 kg NL/d
   165 kg Nc/d
   110 kg N-NH4/d
   33 kg Pc/d

   Kvalita na odtoku


   Přítok na ČOV
   Odtok
   z DN
   Účinnost
   Povolení
   NV
   61/2003 Sb.
   Směrnice Rady 91/271/EHS

   mg/l
   mg/l
   mg/l
   %
   mg/l
   mg/l
   mg/l
   mg/l
   mg/l

   Přítok
   průměr
   max

   p
   m
   p
   m

   BSK5
   288,8
   10,0
   20,0
   96,9
   20
   50
   20
   40
   25
   CHSK
   522,5
   40,0
   85,0
   92,3
   100
   150
   90
   130
   125
   NL
   232,5
   10,0
   20,0
   93,5
   25
   50
   25
   50
   35
   N-NH4
   27,5
   1,5
   4,0
   92,7
   15
   30
   -
   -
   -
   Ncelk
   41,3
   15,0
   20,0
   68
   nest.
   nest.
   15
   20
   15
   Nanorg
   28,6
   12,0
   18,0
   61,5
   25
   40
   -
   -
   -
   Pcelk
   8,8
   2,0
   3,0
   77,3
   nest.
   nest.
   2
   6
   2

   Stávající klasická aktivace bez nitrifikace bude upravena na aktivaci s nitrifikací, předřazenou denitrifikací a simultánním odstraňováním fosforu pomocí solí železa v systému AS-D-N.
   Hrubé předčištění bude doplněno o lapák štěrku, o separátor písku a nově bude řešeno vyklízení písku z lapáku písku.
   Stará část ČOV bude upravena na dvojici usazovacích nádrží a na havarijní a akumulační jímku.
   Biologický stupeň bude vytvořen z nové části ČOV. Na začátku budou dva anoxické selektory. Selektory a denitrifikace budou míchány pomocí mechanických míchadel. Interní recirkulace z konce nitrifikace bude alternativně zaústěna do selektorů i do denitrifikace s možností uzavírání. Nitrifikace budou provzdušňovány pneumaticky s použitím jemnobublinných aeračních elementů. Chemická eliminace fosforu je navržena dávkováním síranu železitého alternativně před aktivační nádrže a před dosazovací nádrže. Dosazovací nádrže budou postaveny nové kruhové průměru 18 m.
   V kalovém hospodářství bude doplněno strojní zahuštění kalu, jímka na kalovou vodu a jímka na dovážené fekální vody včetně příjmové fekální stanice.
   Kapacita ČOV bude zvýšena o cca. max. 10 %.
   Dále bude na ČOV a bude provedena oprava stávajících stavebních objektů jako jsou objekt hrubého předčištění, velín, komunikace, terénní a sadové úpravy atd. Rekonstrukce si vyžádá demolici plocha pro odvodněný kal a přeložku některých rozvodů v rámci ČOV.
   Budou doplněny nebo rekonstruovány potřebné inženýrské sítě a propojení objektů a doplněna elektro část a ASŘTP.

   Kanalizační systém pro Klášterec n.O. je prakticky vybudován. Ve výhledu se budou pouze doplňovat stoky podle potřeb pro novou bytovou výstavbu ve městě, permanentní rekonstrukce stokové sítě (0,6 km/rok) a ČOV.

   1. Ve výhledu je uvažováno s napojením cca 300 obyvatel z navrhované výstavby RD – potrubí DN 300 v délce 2,0 km
   2. Rekonstrukce ve staré části města. Na hlavních sběračích provést revizi oddělovacích komor.
   3. Pro obnovení a rozšíření Lázeňské zóny Klášterec n.O. (stávající objekty i 10 nových penzionů pro lázeňské hosty) bude v roce 2004 vybudována nová splašková kanalizace DN 300 v délce 302 m a tlaková kanalizace DN 80 v délce 94 m od restaurace Peřeje. Kanalizace bude zaústěna do kanalizačního systému Klášterce n. O. V souběhu se splaškovou kanalizací bude položena i kanalizace dešťová.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Klášterec nad Ohří - Lázeňská PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Klášterec nad Ohří - Zahradní PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Klášterec nad Ohří PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Klášterec nad Ohří PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Klášterec nad Ohří PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Klášterec nad Ohří PRVK/2020
  ČOV Stav Klášterec nad Ohří PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Miřetice uKlášterce nad Ohří PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Miřetice u Klášterce nad Ohří PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Klášterec nad Ohří PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Miřetice u Klášterce nad Ohří PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Miřetice u Klášterce nad Ohří PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Miřetice u Klášterce nad Ohří PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Klášterec nad Ohří ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 61,0 61,0

  Mapa