Klášterec nad Ohří - CZ042.3503.4204.0071.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Klášterec nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0071
  Kód obce 563129
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0071.01 Klášterec nad Ohří 40796 407968
  CZ042.3503.4204.0071.13 Miřetice u Klášterce nad Ohří 40797 407976
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Klášterec nad Ohří se nachází na úpatí Krušných hor na styku severočeské uhelné pánve, řeky Ohře a Doupovských hor. Zástavba ve městě je rozložena v rozmezí výškových kót terénu cca 290 – 350 m n. m. Město Klášterec nad Ohří je rozděleno do 12 obecních částí: Klášterc nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Ciboušov, Klášterecká Jeseň, Suchý Důl, Hradiště, Lestkov, Mikulovice, Rašovice, Útočiště, Šumná a Vernéřov. Městem protéká řeka Ohře, do které ústí Podmilevský potok, Klášterecký potok a Široký potok. Střed města protíná mezinárodní silnice E 442/13 spojující Ústí nad Labem - Karlovy Vary a železniční trať Cheb - Chomutov. Dominantou města je zámek s muzeem českého porcelánu a rozsáhlý park, na který navazuje lázeňský areál Evženie se třemi minerálními prameny. Historické jádro města je tvořeno městskou památkovou zónou.

   Pro Klášterec na Ohří je charakteristické rozdělení na starou historickou část města s blokovou nízkopodlažní zástavbou vč. kláštereckých sadů, zámku a lázní Evženie a na sídliště hromadného bydlení s vysokopodlažní zástavbou. Místní části Ciboušov a Útočiště jsou většinou tvořeny novější rezidenční zástavbou a rekreačními či zahrádkářskými pozemky a objekty, stejně jako vilová čtvrť V Zátiší či nová zástavba podél ulic Říční a Rašovické.

   V zaměstnanosti obyvatel má nejvýraznější zastoupení průmysl. Díky těsnému kontaktu s hnědouhelnými doly, elektrárnami v Prunéřově a Tušimicích a vybudované průmyslové zóně Verne se Klášterec nad Ohří řadí k městům s nejnižší nezaměstnaností v regionu. Dále se uchovala i tradiční průmyslová odvětví jako výroba porcelánu, kuličkových a valivých ložisek nebo korku. Největšími zaměstnavateli ve městě jsou: BOS Automotive Products CZ s.r.o., ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, ZF Electonics Klášterec s.r.o. a Thun 1794 a.s.

   Svým občanům město nabízí dostupnou občanskou vybavenost, kulturní i sportovní vyžití. Turisté zde, kromě památek a lázní, oceňují blízkost přírody a klid.

   Rozvoj města je navrhován v lokalitě Ciboušovská (26 RD), na západním okraji města směrem na Karlovy Vary (část sadů) a v Útočišti, kde je plánována nová zástavba pro bydlení. Nově byl v územním plánu vymezen koridor pro plánovaný obchvat města.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 15 107 15 138 14 690 13 586 13 092 12 740
   přechodně bydlící 525 525 247 260 260 260
   celkem 15 632 15 663 14 937 13 846 13 352 13 000
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   15 107 15 138 15 190 13 846 13 352 13 000
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Klášterec nad Ohří je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK.CV.001 vodovodem OP-SK.CV.001.76. Voda do města je dodávána z úpravny vody Hradiště, pro kterou je zdrojem vody Přísečnická vodní nádrž. Z úpravny Hradiště vede řad DN 1000 do VDJ Kadaň PK (434,87 / 429,20 m n.m.). Z oblastního vodovodu je nad Vernéřovem vysazena odbočka pro HTP Klášterce nad Ohří, která vede přiváděcím řadem DN 300 do VDJ Útočiště 2 x 2000 m3 (410,50 / 405,00 m n.m.). Z VDJ Kadaň PK  vyúsťuje přiváděcí řad DN 800 pro Chomutov a pro Kadaň a Klášterec nad Ohří DN 400 a DN 500. Řad do Kadaně pokračuje podél elektrárny Prunéřov. Za touto elektrárnou se dělí na přivaděč pro Kadaň a přivaděč DN 300 pro DTP Klášterce nad Ohří do VDJ Jezerní Vrch 2 x 1000 m3 - nový (376,68 / 371,74 m n.m.) a VDJ Jezerní vrch - starý 1000 m3 (376,85 / 372,40 m n.m.). Původně byl Klášterec nad Ohří zásobován řadem DN 350 skupinového vodovodu Chomutov – Jirkov - Kadaň. Tento řad se nyní provozuje jako přivaděč pro DTP Klášterce.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se ve městě Klášterec nad Ohří předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě ve městě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/51 VDJ Klášterec n. O. VDJ.CV 001/51 (vyřazen) 150 1x150 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/49 Klášterec n. O. - Útočiště - starý - VDJ.CV 001/49 60 60 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/30 ZD.CV 001/30 Klášterec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/30 ZD.CV 001/30 Klášterec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/31 ZD.CV 001/31 Klášterec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/31 ZD.CV 001/31 Klášterec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/31 ZD.CV 001/31 Klášterec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/30 ZD.CV 001/30 Klášterec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/30 ZD.CV 001/30 Klášterec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/30 ZD.CV 001/30 Klášterec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/30 ZD.CV 001/30 Klášterec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/30 ZD.CV 001/30 Klášterec PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.CV 001/9 ČS Klášterec nad Ohří CS.CV 001/9 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/48 VDJ Klášterec n. O. - Útočiště - nový - VDJ.CV 001/48 4000 4000 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   15 107 15 138 15 190 13 043 12 569 12 230
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město Klášterec nad Ohří má vybudovanou jednotnou  kanalizační soustavu zakončenou ČOV Klášterec nad Ohří. Kanalizační stoky byly vybudovány převážně v kruhových profilech dimenzích od DN200 až DN800 z materiálu beton, kamenina, litina a novější části stokové sítě z PVC. Délka kanalizační sítě je 38,6 km. Součástí kanalizační sítě jsou dvě ČSOV: ČSOV Klášterec nad Ohří-Zahradní (Q=17 l/s) a ČSOV Klášterec nad Ohří-Lázeňská (Q=3 l/s).

   Na kanalizaci je napojeno 96 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 4 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Klášterec nad Ohří.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem kanalizace a ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Kapacita ČOV Klášterec nad Ohří je 8219 m3/den. ČOV je navržena na 18330 EO, BSK5 1100 kg/den. Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická, s aktivací s nitrifikací, předřazenou denitrifikací a simultáním odstraňováním fosforu. Mechanickou část tvoří lapák štěrku, separátor písku, automatické strojní česle s lisem a dvojice usazovacích nádrží. Biologická část se skládá ze dvou anoxických selektorů, denitrifikace, nitrifikace a dvojice kruhových dosazovacích nádrží. Fosfor je odstraňován chemicky dávkováním síranu železitého. Přebytečný kal je strojně zahušťován a vyhnilý kal je odvodňován na sítopásovém lisu. ČOV má dvě vyhnívací nádrže. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Ohře.

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací s oddělením dešťových vod do řeky Ohře a místních potoků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém pro Klášterec n.O. je prakticky vybudován. Ve výhledu se budou pouze doplňovat stoky podle potřeb pro novou bytovou výstavbu ve městě, do roku 2030 se výstavba nepředpokládá.

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 039/1/K Klášterec nad Ohří PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 039/1 Klášterec nad Ohří - Lázeňská PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 039/2 Klášterec nad Ohří - Zahradní PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Klášterec nad Ohří PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Miřetice uKlášterce nad Ohří PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Miřetice u Klášterce nad Ohří PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Klášterec nad Ohří PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Klášterec nad Ohří PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Miřetice u Klášterce nad Ohří PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Klášterec nad Ohří PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Miřetice u Klášterce nad Ohří PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Miřetice u Klášterce nad Ohří PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Klášterec nad Ohří ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Klášterec nad Ohří PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  39 744,0 38 168,0 77 912,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2051/ZPZ/15/A-094 Odkaliště AIII, zpětné zasakování průsak. vod
  28. 12. 2015
  Kadaň MUKK/13715/2015 Štěrková přehrážka Hradišťský potok - rekonstrukce na p.p.č. 461/1 a 461/21 k.ú. Vernéřov
  14. 4. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036 Změna MVE a změna povolení k nakládání s vodami
  2. 9. 2015
  Ústecký kraj 2649/ZPZ/15/B-036.1 MVE Klášterec, rek. turbíny
  2. 9. 2015
  Kadaň MUKK/25646/2013 Povolení k nakládání s povrchovými vodami Vernéřov
  24. 7. 2013
  Kadaň MUKK/25646 Štěrková přehrážka na Podmileském potoce - akumulace
  24. 7. 2013