Kadaň - CZ042.3503.4204.0070.10 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kadaň

  Číslo obce PRVKUK 0070
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0070
  Kód obce 563102
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0070.10 Zásada u Kadaně 06182 61824
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kadaň - Zásada u Kadaně se nachází jihovýchodně od Klášterce n.O. v nadmořské výšce 300 - 324 m n.m. Zástavba obce je rozptýlená po obou březích Donínského potoka, většina objektů slouží převážně k rekreaci nebo k bydlení. Obec patří do povodí Ohře.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 1 7 5 5 5
   přechodně bydlící 12 14 0 0 0 0
   celkem 13 15 7 5 5 5
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná vodovodní síť. Zásobování pitnou vodou je individuální domovními studnami.


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.

   Dle ÚP se předpokládá nárůst o cca 13 RD na ploše 11.000m2. Předpokládaná realizace je po roce 2030. Uvažováno je individuální zásobení pitnou vodou.

   Ze sídla Pokutice je dle textové části ÚP navržen vodovodní přivaděč pro obec Zásada u Kadaně, kde je dále navržena nová distribuční síť. Propojení jižní vodárenské soustavy s místním zdrojem pitné vody bude možné za předpokladu dlouhodobého zabezpečení požadované kvality pitné vody.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Klášterec – 3 km.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S vybudováním kanalizace se neuvažuje.

   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří. 

   Dle územního plánu v obcích Pokutice, Zvoníčkov, Brodce a Zásada vymezit plochy pro budoucí koncepční řešení odvádění splaškových vod. Případná realizace se nepředpokládá do roku 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3558/ZPZ/2018/B-043.2 HC Kadaň, výstavba nové MVE na LB Kadaň
  26. 11. 2018
  Kadaň ŽP- 8138/09 Stavební povolení, včetně nakládání s povrchovým vodami
  2. 4. 2009
  Karlovy Vary 37415/10 Vodovod Karlovy Vary, 1. stavba, SO řady 09-01 - MVN Dlouhá Lomnice
  23. 2. 2010
  Ústecký kraj 4464/ZPZ/14/B-035.2 HC Kadaň, výstavba nové MVE na levém břehu
  19. 2. 2015
  Kadaň MUKK/40735/2012 Prunéřovský potok-PRO EPRU
  10. 10. 2012
  Kadaň MUKK/51501/2011 HB Donínský potok ř.km 3.15-3.87
  9. 11. 2011
  Ústecký kraj 2976/ZPZ/14/B-033 MVE Želina
  10. 9. 2014
  Ústecký kraj 577/ZPZ/16/MŘ2016 Odkaliště Tušimice - schválení manipulačního řádu
  17. 2. 2016
  Ústecký kraj 1786/ZPZ/18/MŘ.Že Schválení manipulačního řádu Jez a MVE Želina
  20. 6. 2018
  Karlovy Vary 37691/10 Vodovod Karlovy Vary, 1. stavba, SO řady 09-01 - MVN Dolní Dražov
  23. 2. 2010