Kadaň - CZ042.3503.4204.0070.09 - stav 2004

 1. Obec

  Kadaň

  Číslo obce PRVKUK 0070
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0070
  Kód obce 563102
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0070.09 Úhošťany 17327 173274
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kadaň - Úhošťany se nachází jižně od Kadaně v nadmořské výšce 382 – 400 m n.m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy a zemědělskými usedlostmi je rozptýlená, většina objektů slouží převážně k rekreaci nebo k bydlení. Protéká zde Úhošťanský (Lužný) potok, který patří do povodí Ohře. Obec se nalézá v navrhovaném území pro CHKO Střední Poohří. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – nárůst cca 150 obyvatel, vyčleněno 13 parcel pro individuální rekreaci a 4x plochy pro podnikání.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 84 85 87 90 - - -
   přechodně bydlící 15 17 20 24 - - -
   celkem 99 102 107 114 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   84 85 87 90 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobena z VDJ Krásný Dvoreček 2x650 m3 (403,12/399,86 m n.m.). Před spotřebištěm je vybudován VDJ 50 m3 (422,90/421,00 m n.m.). Z VDJ je do obce vedeno potrubí DN 100, rozvody v obci jsou DN 80 (OP-SK.CV.001.45).
   Zdroj vody Zvoníčkov, který se nachází na území obce, slouží jako eventuální rezerva pro Kadaň.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod uvedený do provozu v roce 1992 je v dobrém stavu a bez provozních problémů.
   ÚP počítá s dalším rozšířením uličních rozvodů DN 80 a 100 z trub PVC v délce 300 m v nových lokalitách zástavby a zvětšení akumulace vody o 50 m3.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/39 VDJ Úhošťany VDJ.CV 001/39 50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 015/1 VDJ.CV.015/1 Kadaňská Jeseň 250m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásný Dvoreček 1a ZD Krásný Dvoreček ZD.CV 001/26 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásný Dvoreček HV3 ZD Krásný Dvoreček ZD.CV 001/26 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásný Dvoreček HV2 ZD Krásný Dvoreček ZD.CV 001/26 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Zvoníčkov S1 ZD Úhošťany (Zvoníčkov) ZD.CV 001/25 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Úhošťany 1a ZD Úhošťany ZD.CV 001/27 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 90 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách 90% obyvatel s vyvážením na ČOV Klášterec – 6,5 km a 10% do septiků se vsakováním.
   Dešťové vody jsou vsakovány nebo odváděny po povrchu do Úhošťanského potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   ÚP předpokládá vybudování splaškové kanalizace z trub PVC DN 300 v délce 790 m ukončené vlastní ČOV. ČOV – monobloková biologicko – mechanická s aerobním pracovním cyklem. Kaly budou odváženy a likvidovány na kalovém hospodářství centrální ČOV v Kadani. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Úhošťanského potoka.
   Odtokové charakteristiky, biologické znečištění:
   Qs = 60,48 m3/d
   EO = 403 osob
   BSK5 = 24,19 kg/d
   NL = 22,16 kg/d

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Úhošťany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Úhošťany ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 734,0 0,0 1 734,0

  Mapa