Kadaň - CZ042.3503.4204.0070.09 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kadaň

  Číslo obce PRVKUK 0070
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0070
  Kód obce 563102
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0070.09 Úhošťany 17327 173274
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kadaň - Úhošťany se nachází jižně od Kadaně v nadmořské výšce 382 – 400 m n.m.  Zástavba rodinnými domy a zemědělskými usedlostmi je rozptýlená. Protéká zde Úhošťanský potok, který patří do povodí Ohře. V katastrálním území se nachází I. a II. ochranné pásmo vodních zdrojů Zvoníčkov a Krásný Dvoreček.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 84 85 100 96 92 90
   přechodně bydlící 15 17 0 0 0 0
   celkem 99 102 100 96 92 90
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   84 85 87 90 90 90
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Úhošťany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.45. Zdrojem vody je VDJ Krásný Dvoreček 2x650 m3 (403,12 / 399,86 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Z VDJ Krásný Dvoreček je voda dopravována do VDJ Úhošťany 1x50 m3 (422,90 / 421,00 m n.m.). Zdroj vody Zvoníčkov, který se nachází na území obce, slouží jako eventuální rezerva pro Kadaň. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle ÚP lze očekávat nárůst o cca 30 RD na ploše 24.100m2. Předpokládá se rozšíření stávající distribuční sítě k plochám navržené výstavby. Realizace je uvažována po roce 2030.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Úhošťany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/39 VDJ Úhošťany VDJ.CV 001/39 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Zvoníčkov S1 ZD Úhošťany (Zvoníčkov) ZD.CV 001/25 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Úhošťany 1a ZD Úhošťany ZD.CV 001/27 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 93 90 89
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Úhošťany má vybudovanou splaškovou gravitační kanalizaci z trub PVC DN 250 v délce cca 1,3 km ukončenou vlastní ČOV. Na kanalizaci je napojeno 97 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 3 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Kadaň. Majitelem kanalizace a ČOV je město Kadaň a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Kapacita ČOV je 28,49 m3/den. ČOV je navržena na 204 EO, BSK5 12,4 kg/den.  ČOV ENVI-PUR je biologická s nízkozatěžovanou aktivací, doplněná hrubým předčištěním a provozní budovou. Monoblok biologické části je rozdělen na nitrifikaci, denitrifikaci a dosazovací nádrž. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Úhošťanského potoka.   


   Dešťové vody jsou vsakovány nebo odváděny po povrchu do Úhošťanského potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je navržena splašková gravitační kanalizace v místech nové zástavby, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   Do roku 2025 bude provedena rekonstrukce ČOV Úhošťany, po realizaci budou majitelem i provozovatelem ČOV Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   K roku 2030 budou pravděpodobně realizovány výstavby na plochách pro bydlení v severní části obce, předpokládá se cca 10 ploch.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav IK-CV.065 Úhošťany PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Úhošťany ČOV PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce IK-CV.065 ČOV Úhošťany PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 207,0 5 523,0 14 730,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3558/ZPZ/2018/B-043.2 HC Kadaň, výstavba nové MVE na LB Kadaň
  26. 11. 2018
  Kadaň ŽP- 8138/09 Stavební povolení, včetně nakládání s povrchovým vodami
  2. 4. 2009
  Karlovy Vary 37415/10 Vodovod Karlovy Vary, 1. stavba, SO řady 09-01 - MVN Dlouhá Lomnice
  23. 2. 2010
  Ústecký kraj 4464/ZPZ/14/B-035.2 HC Kadaň, výstavba nové MVE na levém břehu
  19. 2. 2015
  Kadaň MUKK/40735/2012 Prunéřovský potok-PRO EPRU
  10. 10. 2012
  Kadaň MUKK/51501/2011 HB Donínský potok ř.km 3.15-3.87
  9. 11. 2011
  Ústecký kraj 2976/ZPZ/14/B-033 MVE Želina
  10. 9. 2014
  Ústecký kraj 577/ZPZ/16/MŘ2016 Odkaliště Tušimice - schválení manipulačního řádu
  17. 2. 2016
  Ústecký kraj 1786/ZPZ/18/MŘ.Že Schválení manipulačního řádu Jez a MVE Želina
  20. 6. 2018
  Karlovy Vary 37691/10 Vodovod Karlovy Vary, 1. stavba, SO řady 09-01 - MVN Dolní Dražov
  23. 2. 2010