Kadaň - CZ042.3503.4204.0070.08 - stav 2004

 1. Obec

  Kadaň

  Číslo obce PRVKUK 0070
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0070
  Kód obce 563102
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0070.08 Tušimice 17190 171905
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kadaň - Tušimice se nachází východně od Kadaně v nadmořské výšce 270 - 300 m n.m. Jedná se o obec do 110 trvale bydlících obyvatel se 159 rekreačními objekty. Průmyslová zástavba obce i zástavba rodinnými domy je převážně rozptýlená. Protéká zde Lužický potok, který patří do povodí řeky Ohře. Na území obce se nacházejí tyto průmyslové závody: SD a.s. Chomutov, ETU, ČEZ a.s. Do budoucna nelze předpokládat rozvoj, počet obyvatel bude stagnovat. Pro individuální rekreaci se předpokládá nárůst o 30 parcel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 110 110 111 112 - - -
   přechodně bydlící 477 505 552 600 - - -
   celkem 587 615 663 712 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   110 110 111 112 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je napojena na skupinový vodovod z dolního tlakového pásma Kadaně z VDJ 2x2000 + 2000 m3 (352,86/348,32 m n.m.) odbočkou DN 100 z vodovodního řadu DN 250 pro elektrárnu (OP-SK.CV.001.46). Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je poměrně nový, je v dobrém stavu a bez provozních problémů. V letním období dochází k nedostatku tlaku z důvodů využití chatovou lokalitou Lomazice.
   V obci bude rozšířen vodovod potrubím rPE DN 50 v délce 135 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kadaň – 7 km – 100% obyvatel.
   Vlastní oddílnou kanalizační síť mají energetické komplexy ETU I a ETU II.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se neuvažuje s vybudováním kanalizace.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

   ÚP předpokládá vybudování oddílné kanalizační sítě pro lokalitu skleníků. Odpadní vody budou svedeny do čerpací jímky a odtud přečerpávány do sběrače z ETU I a ETU II do ČOV Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Tušimice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 367,0 367,0

  Mapa