Kadaň - CZ042.3503.4204.0070.07 - stav 2004

 1. Obec

  Kadaň

  Číslo obce PRVKUK 0070
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0070
  Kód obce 563102
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0070.07 Prunéřov 06185 61859
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kadaň - Prunéřov se nachází severně od Kadaně v nadmořské výšce 380 - 440 m n.m. Jedná se o obec do 340 trvale bydlících obyvatel s 95 rekreačními objekty. Průmyslová zástavba obce i zástavba rodinnými domy je převážně rozptýlená. Protéká zde Kadaňský potok, který patří do povodí řeky Ohře. Na území obce se nacházejí tyto průmyslové závody: STS, EPRU, Keramost, ČEZ a.s. Prunéřov je rozdělen na část za teplárnou Kadaň a druhá část u motorestu Ušák a elektrárny Prunéřov směrem na chatovou oblast u koupaliště. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – nárůst cca 60 obyvatel, individuální rekreace – 20 parcel a průmyslové plochy 4x.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 336 354 384 415 - - -
   přechodně bydlící 285 295 312 330 - - -
   celkem 621 649 696 745 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   336 354 384 415 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Dolní část Prunéřova je napojena na skupinový vodovod z dolního tlakového pásma Kadaně z VDJ 2x2000 + 2000 m3 (352,86/348,32 m n.m.) potrubím DN 100 (OP-SK.CV.001.44). Tento vodovod je z roku 1994. V letech 1997 - 1998 byl doplněn a rozšířen z oblastního vodovodu OC DN 800 a napojena horní část potrubím DN 100 přes redukční ventil (OP-M.CV.009).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je poměrně nový, je v dobrém stavu a bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/30 VDJ Kadaň VDJ.CV 001/30 1x1000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/31 VDJ Kadaň VDJ.CV 001/31 1x1000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/32 VDJ Prunéřov VDJ.CV 001/32 650m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   302 319 346 374 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Prunéřov má vybudovanou jednotnou kanalizaci, pouze v dolní průmyslové části, která je napojena na ČOV Kadaň (K-CV.037.2-J.C). Na tuto kanalizaci je napojeno 82% obyvatel, 12% obyvatel likviduje odpadní vody v MČOV a zbývajících 6% likviduje odpadní vody v septicích s odtokem do povrchových vod.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec Prunéřov - horní část bude i nadále likvidovat odpadní vody lokálně.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 129,0 129,0

  Mapa