Kadaň - CZ042.3503.4204.0070.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kadaň

  Číslo obce PRVKUK 0070
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0070
  Kód obce 563102
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0070.07 Prunéřov 06185 61859
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kadaň - Prunéřov se nachází severně od Kadaně v nadmořské výšce 380 - 440 m n.m.  Průmyslová zástavba obce i zástavba rodinnými domy je převážně rozptýlená. Protéká zde Kadaňský potok, který patří do povodí řeky Ohře. Na území obce se nachází zemědělská farma Třmeňák BREZE a.s.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 336 354 62 279 269 262
   přechodně bydlící 285 295 17 20 20 20
   celkem 621 649 79 299 289 282
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   336 354 384 299 289 282
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Horní část obce Prunéřov je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu OP-OF-OZ, místním vodovodem OP-M.CV.009. Dolní část Prunéřova je napojena na skupinový vodovod Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.44. Zdrojem vody je VDJ Kadaň DTP-N 2x2000m3 (352,86 / 348,32 m n.m.) a  VDJ Kadaň DTP-ST 2x1000m3 (352,86 / 348,32 m n.m.). Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle textové části ÚP je navržena výstavba vodovodních řadů připojených na stávající objekty ve střední části Prunéřova, kde jsou navrženy plochy bytové výstavby. Předpokládaná realizace je po roce 2030.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Prunéřov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby CV011143 - "Prunéřov - Chomutov" je navrhována rekonstrukce přivaděče LTH DN800 v délce 11258 m a 10760 m a DN500 v délce 343 m a 155 m. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/32 VDJ Prunéřov VDJ.CV 001/32 650 650 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   302 319 346 22 22 21
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Prunéřov má vybudovanou jednotnou kanalizaci pouze v dolní průmyslové části, která je napojena na kanalizační síť města Kadaň a odpadní vody jsou následně čištěny na ČOV Kadaň (K-CV.037.2-J.C).  Na kanalizaci je napojeno 8 % trvale bydlících obyvatel. V horní části obce likvidují odpadní vody od 92 % trvale bydlících obyvatel v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Kadaň.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  11 164,0 0,0 11 164,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3558/ZPZ/2018/B-043.2 HC Kadaň, výstavba nové MVE na LB Kadaň
  26. 11. 2018
  Kadaň ŽP- 8138/09 Stavební povolení, včetně nakládání s povrchovým vodami
  2. 4. 2009
  Karlovy Vary 37415/10 Vodovod Karlovy Vary, 1. stavba, SO řady 09-01 - MVN Dlouhá Lomnice
  23. 2. 2010
  Ústecký kraj 4464/ZPZ/14/B-035.2 HC Kadaň, výstavba nové MVE na levém břehu
  19. 2. 2015
  Kadaň MUKK/40735/2012 Prunéřovský potok-PRO EPRU
  10. 10. 2012
  Kadaň MUKK/51501/2011 HB Donínský potok ř.km 3.15-3.87
  9. 11. 2011
  Ústecký kraj 2976/ZPZ/14/B-033 MVE Želina
  10. 9. 2014
  Ústecký kraj 577/ZPZ/16/MŘ2016 Odkaliště Tušimice - schválení manipulačního řádu
  17. 2. 2016
  Ústecký kraj 1786/ZPZ/18/MŘ.Že Schválení manipulačního řádu Jez a MVE Želina
  20. 6. 2018
  Karlovy Vary 37691/10 Vodovod Karlovy Vary, 1. stavba, SO řady 09-01 - MVN Dolní Dražov
  23. 2. 2010