Ohníč - CZ042.3509.4201.0007.04 - stav 2004

 1. Obec

  Ohníč

  Číslo obce PRVKUK 0007
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0007
  Kód obce 567761
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0007.04 Němečky 40934 409341
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Němečky leží na úpatí Českého středohoří v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice - stupeň II.C v údolí řeky Bíliny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 – 260 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel a je zde 27 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 158 158 158 158 - - -
   přechodně bydlící 54 54 54 54 - - -
   celkem 212 212 212 212 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   152 152 152 152 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Němečky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Ohníč M-TP.042 vodovodem M-TP.042.2. Zdrojem vody je vrtaná studna. Obec je zásobována cyklickým čerpáním z této studny, nepotřebné množství je čerpáno do přerušovací komory – 1 x 10 m3 (max. hl. 253 m n. m.) a při jejím naplnění do VDJ Ohníč 2 x 150 m3 (264,70 / 268,00 m n. m.), který slouží k vyrovnání spotřeby v obci. Na vodovod je napojeno 96 % obyvatel, zbylá 4 % jsou zásobována individuálně. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Ohníč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Po roce 2015 obec plánuje jeho prodloužení o 170 m DN 60.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 042/1 VDJ.TP 042/1 Ohníč 2x150m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 042/2 VDJ.TP 042/2 Ohníč PK 1x10m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   158 158 158 158 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Němečky má jednotnou kanalizaci K-TP.006.2-J.C, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace a čištěny na ČOV Ohníč. Kanalizační síť je betonová DN 300.
   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace ČOV je obec Ohníč. ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 1996.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém je bez provozních problémů. Po roce 2016 navrhujeme prodloužení kanalizační sítě DN 250 o 210 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 530,0 530,0

  Mapa