Ohníč - CZ042.3509.4201.0007.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ohníč

  Číslo obce PRVKUK 0007
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0007
  Kód obce 567761
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0007.04 Němečky 40934 409341
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Němečky leží na úpatí Českého středohoří v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice - stupeň II.C v údolí řeky Bíliny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 – 260 m n. m. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 158 158 156 152 153 155
   přechodně bydlící 54 54 0 0 0 0
   celkem 212 212 156 152 153 155
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   152 152 152 152 153 155
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Němečky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Ohníč M-TP.042 vodovodem M-TP.042.2. Zdrojem vody je vrtaná studna. Obec je zásobována cyklickým čerpáním z této studny, nepotřebné množství je čerpáno do přerušovací komory – 1 x 10 m3 (max. hl. 253 m n. m.) a při jejím naplnění do VDJ Ohníč 2 x 150 m3 (264,70 / 268,00 m n. m.), který slouží k vyrovnání spotřeby v obci. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Ohníč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Němečky předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   158 158 158 152 153 155
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Němečky má vybudovanou jednotnou kanalizaci ( K-TP.006.2-J.C) ukončenou na ČOV Ohníč. Potrubí je z betonových trub DN300 v celk. délce cca 1,3 km. Kanalizační síť je napojena na kanalizační síť obce Ohníč. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí. 

   Majitelem i provozovatelem kanalizace je obec Ohníč  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  728,0 0,0 728,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina MUBI 1643/2020 Vybudování štěrkové přehrážky v korytě toku bezejmenného pravostranného přítoku Bíliny, Ohníč (IDVT 010232874), sloužící k retenci splavenin, a tím k zamezení zanášení zatrubněného úseku toku v obci Ohníč.
  30. 1. 2020
  Bílina MUBI 1326/2020 povolení ke stavbě vodního díla podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona " VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla " (dále jen „stavba“) na pozemcích p.č. 88, 89, 86/1, 91/1, 95/3, 95/2 a st.p.č. 248, 249 a 250
  10. 1. 2020