Kadaň - CZ042.3503.4204.0070.06 - stav 2004

 1. Obec

  Kadaň

  Číslo obce PRVKUK 0070
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0070
  Kód obce 563102
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0070.06 Pokutice 06181 61816
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kadaň - Pokutice leží západně od Kadaně v nadmořských výškách 360 - 370 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem. Zástavba obce je soustředěná. Území obce náleží do povodí Ohře. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – nárůst cca 60 obyvatel, individuální rekreace – 20 parcel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 16 16 16 17 - - -
   přechodně bydlící 3 3 3 3 - - -
   celkem 19 19 19 20 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   16 16 16 17 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Pokutice jsou zásobeny vodou ze skupinového vodovodu Kadaňská Jeseň – Pokutice (SK-CV.015.2) z VDJ Kadaňská Jeseň 250 m3 (419,30/416,40 m n.m.). Z vodojemu je voda potrubím DN 100 vedena gravitací do Pokutic.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem a provozovatelem je město Kadaň.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je nový, postavený na celý rozsah zástavby a je bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány individuelně v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Klášterec – 4 km.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Pokuticích se uvažuje i nadále s individuelním likvidováním odpadních vod.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 825,0 825,0

  Mapa