Kadaň - CZ042.3503.4204.0070.05 - stav 2004

 1. Obec

  Kadaň

  Číslo obce PRVKUK 0070
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0070
  Kód obce 563102
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0070.05 Nová Víska 40794 407941
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kadaň - Nová Víska leží severně od Kadaně v nadmořských výškách 408 - 430 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel. Zástavba obce je rozptýlená. Obec náleží do povodí Ohře, nachází se v Přírodním parku Údolí Prunéřovského potoka a v CHOPAV Krušné hory. Do budoucna nelze předpokládat rozvoj. Počet obyvatel bude stagnovat. Předpokládá se mírný rozvoj pouze v individuální rekreaci (10 parcel).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 10 9 8 7 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 10 9 8 7 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   10 9 8 7 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Nová Víska je napojena z oblastního vodovodu OC DN 800 řadem PVC DN 110 (OP-M.CV.008).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Doporučuje se další výstavba bytových jednotek za účelem zvýšení odběru vody ze stávajícího potrubí DN 100.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Klášterec – 8 km.
   Dešťové vody odtékají volně po terénu do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Nové Vísce se i nadále počítá s lokálním likvidováním odpadních vod.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 276,0 276,0

  Mapa