Kadaň - CZ042.3503.4204.0070.03 - stav 2004

 1. Obec

  Kadaň

  Číslo obce PRVKUK 0070
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0070
  Kód obce 563102
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0070.03 Kadaňská Jeseň 17326 173266
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kadaň - Kadaňská Jeseň leží na jižním okraji Kadaně v nadmořských výškách 356 - 370 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. Zástavba obce je soustředěná. Na území obce se nalézá požární nádrž, ze které vytéká bezejmenný potok, náleží do povodí Ohře. Na katastru obce se provozuje zemědělství. Obec leží v navrhovaném území CHKO Střední Poohří. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – výstavba 7 RD, vyčleněno 30 parcel pro individuální rekreaci a plocha pro podnikání.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 28 38 56 75 - - -
   přechodně bydlící 6 7 9 12 - - -
   celkem 34 45 65 87 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   28 38 56 75 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kadaňská Jeseň je zásobena ze skupinového vodovodu Kadaňská Jeseň – Pokutice (SK-CV.015.1), který má vlastní zdroj pitné vody. Zdroj tvoří odběrné zařízení z odvodňovací štoly bývalého důlního díla. Odebíraná voda je čerpána do vodojemu Kadaňská Jeseň 250 m3 (419,30/416,40 m n.m.) potrubím DN 100. Z vodojemu je voda potrubím DN 100 vedena gravitací do obce a dále do Pokutic.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, bez větších provozních problémů, ale je nutná jeho rekonstrukce.
   Pro výstavbu 7 RD bude položeno potrubí PVC DN 80 v délce 250 m, které bude napojeno na stávající rozvodnou síť. Potrubí rPE DN 6/4 v místě napojení bude v délce 100 m nahrazeno potrubím PVC DN 80.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.CV 015/1 ČS Kadaňská Jeseň CS.CV 015/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kadaňská Jeseň ZD Kadaňská Jeseň ZD.CV 015/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   28 38 56 75 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kadaňská Jeseň má vybudovanou splaškovou kanalizaci z roku 1998 (K-CV.036-S.C). Potrubí převážně z DN 300. Kanalizace je ukončena ČOV typ VHS.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 28.11.1994 pod č.j.: RŽP-III-1682/94/196 a jeho změna o změně časového rozmezí kontrolního sledování kvality
   ze dne 17.1.2000 pod č.j.:RŽP-III-Rü/11017/99/00/13
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   75
   -
   60
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2007.

   Čistírna městských odpadních vod je mechanicko - biologická čistírna VHS Ise sdruženým objektem hrubého předčištěním (česle + lapák písku), s kessenerovou aktivací a s aerobní stabilizací kalu. Trvalý provoz probíhal od r. 1994.
   Projektované parametry:
   EO 44
   Q = 3 452 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 0,86 mg/l
   NL = 0,86 mg/l

   Skutečné parametry:
   EO 18
   Q = 0,29 l/s = 930 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 696 mg/l
   BSK5 = 424 mg/l
   NL = 365 mg/l
   N-NH4 = 66 mg/l
   Pcelk = 11,6 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 39,3 mg/l
   BSK5 = 11,2 mg/l
   NL = 19,3 mg/l
   N-NH4 = 2,5 mg/l
   Pcelk = 9,7 mg/l

   Část kalu je využívána v zemědělství a 0,11 t/rok se odváží na ČOV Kadaň. Odpad je zaústěn do bezejmenného potoka. Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny gravitačně.
   Dešťové vody odtékají po terénu do místní vodoteče.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Kanalizace je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace i ČOV vyhovuje i pro případný nárůst obyvatel. Pro 7 RD bude vybudována splašková i dešťová kanalizace. Splašková kanalizace z potrubí PVC DN 250 v délce 147 m, výtlačný řad PE DN 80 – 263 m a ČSOV 3 l/s.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Kadaňská Jeseň PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Kadaňská Jeseň PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Kadaňská Jeseň PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Kadaňská Jeseň ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa