Kadaň - CZ042.3503.4204.0070.03 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Kadaň

  Číslo obce PRVKUK 0070
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0070
  Kód obce 563102
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0070.03 Kadaňská Jeseň 17326 173266
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kadaň - Kadaňská Jeseň leží na jižním okraji Kadaně v nadmořských výškách 356 - 370 m n.m. Zástavba obce je soustředěná. Obec náleží do povodí Ohře. Na hranici intravilánu obce se nachází ochranné pásmo 1. a 2. stupně vodního zdroje Kadaňská Jeseň.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 28 38 30 106 101 99
   přechodně bydlící 6 7 0 12 12 12
   celkem 34 45 30 118 113 111
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   28 38 56 88 88 88
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kadaňská Jeseň je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kadaňská Jeseň - Pokutice SK.CV.015, vodovodem OP-SK.CV.015.1. Zdrojem vody je VDJ Kadaňská Jeseň 250 m3 (419,30/416,40 m n.m.), který je zásobován z odvodňovací štoly bývalého důlního díla. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod má nedostatečnou kapacitu pro zásobování a rozvoj obce. Z tohoto důvodu je navrženo posílení kapacity VDJ realizací výtlačného potrubí ze stávající čerpací stanice. Realizace uvedeného záměru je uvažována po roce 2030.

   Dle ÚP se předpokládá nárůst o cca 125 RD na ploše 100.000m2. Předpokládaná realizace je po roce 2030. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.CV 015/1 ČS Kadaňská Jeseň CS.CV 015/1 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 015/1 VDJ.CV.015/1 Kadaňská Jeseň 250 250 m3 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Kadaňská Jeseň ZD Kadaňská Jeseň ZD.CV 015/1 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   28 38 56 114 110 108
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kadaňská Jeseň má vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizaci ukončenou ČOV Kadaňská Jeseň. Potrubí je z trub PVC v profilech DN250 až DN400, tlaková část je z PE DN90. Délka kanalizační sítě je 1,2 km. Součástí kanalizační sítě je ČSOV Kadaňská Jeseň (Q=14 l/s).

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 97 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 3 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Kadaň.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem kanalizace a ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Kapacita ČOV Kadaňská Jeseň  je 33,5 m3/den. ČOV je navržena na 150 EO, BSK5 8,1 kg/den. ČOV je mechanicko-biologická typu VHS a s aerobní stabilizací kalu. 

   Hrubé předčištění tvoří česle, lapák plovoucích látek a lapák písku. Z hrubého předčištění natékají odpadní vody do VHS nádrže. Vyčištěná voda je vypouštěna do bezejmenného pravostranného přítoku Ohře. Přebytečný kal je fekálním vozem odvážen na jinou ČOV. 

   Dešťové vody odtékají po terénu do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace i ČOV vyhovuje i pro případný nárůst obyvatel.

   Stávající kanalizační síť je dostatečná. Dle územního plánu je připravená o rozšíření o uliční stoky v místě nové zástavby. Navrhuje se vybudovat gravitační splaškovou kanalizaci DN 300 v délce 1,3 km, do roku 2030 se výstavba nepředpokládá. 

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 036/1/K Kadaňská Jeseň 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 036/1 Kadaňská Jeseň 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Kadaňská Jeseň 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Kadaňská Jeseň ČOV 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3558/ZPZ/2018/B-043.2 HC Kadaň, výstavba nové MVE na LB Kadaň
  26. 11. 2018
  Kadaň ŽP- 8138/09 Stavební povolení, včetně nakládání s povrchovým vodami
  2. 4. 2009
  Karlovy Vary 37415/10 Vodovod Karlovy Vary, 1. stavba, SO řady 09-01 - MVN Dlouhá Lomnice
  23. 2. 2010
  Ústecký kraj 4464/ZPZ/14/B-035.2 HC Kadaň, výstavba nové MVE na levém břehu
  19. 2. 2015
  Kadaň MUKK/40735/2012 Prunéřovský potok-PRO EPRU
  10. 10. 2012
  Kadaň MUKK/51501/2011 HB Donínský potok ř.km 3.15-3.87
  9. 11. 2011
  Ústecký kraj 2976/ZPZ/14/B-033 MVE Želina
  10. 9. 2014
  Ústecký kraj 577/ZPZ/16/MŘ2016 Odkaliště Tušimice - schválení manipulačního řádu
  17. 2. 2016
  Ústecký kraj 1786/ZPZ/18/MŘ.Že Schválení manipulačního řádu Jez a MVE Želina
  20. 6. 2018
  Karlovy Vary 37691/10 Vodovod Karlovy Vary, 1. stavba, SO řady 09-01 - MVN Dolní Dražov
  23. 2. 2010