Kadaň - CZ042.3503.4204.0070.02 - stav 2004

 1. Obec

  Kadaň

  Číslo obce PRVKUK 0070
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0070
  Kód obce 563102
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0070.02 Brodce 17325 173258
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kadaň - Brodce leží jihozápadně od Kadaně v nadmořských výškách 380 - 400 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem. Zástavba obce je roztroušená, územím protéká Brodský (Donínský) potok, který náleží do povodí Ohře. Obec leží v připravovaném návrhu CHKO Střední Poohří. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – výstavba RD.
   Na severovýchod od obce se nachází Státní přírodní rezervace Úhošť.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 14 15 17 19 - - -
   přechodně bydlící 3 3 3 3 - - -
   celkem 17 18 20 22 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou vodovodní síť. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně ze studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Brodcích se uvažuje i nadále s individuelním zásobením pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Klášterec – 4,5 km – 100% obyvatel. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Brodcích se uvažuje i nadále s odvážením či individuelním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 918,0 918,0

  Mapa