Kadaň - CZ042.3503.4204.0070.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kadaň

  Číslo obce PRVKUK 0070
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0070
  Kód obce 563102
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0070.01 Kadaň 40792 407925
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Kadaň leží jihozápadně od okresního města Chomutov. Zástavba ve městě je rozložena v rozmezí výškových kót terénu cca 285,00 – 345,00 m n. m.
   Jeho části jsou Kadaň, Prunéřov, Brodce, Kadaňská Jeseň, Pokutice, Nová Víska, Meziříčí, Zásada u Rašovic a Úhošťany. Město je na západě ohraničeno vrchy Strážištěm, Sv. Horou, Prostředním a na severu Západním vrchem, na východě Bystřickým a Zlatým vrchem a na jihu řekou Ohří. V jižní části Kadaně je historické jádro města s blokovou zástavbou převážně dvou až třípodlažní, která směrem západním i východním přechází do okrajových částí města se zástavbou rodinných domků. V severní části města je nová soustředěná vícepodlažní zástavba bytových objektů. Směrem severovýchodním navazuje město na hnědouhelnou chomutovskou pánev. Těžba uhlí ustupuje od Kadaně směrem až k Chomutovu. Severně navazuje oblast na Podkrušnohoří.
   Průmyslové závody a drobné výrobní provozovny jsou roztroušeny uvnitř obytné zástavby – závod Keramost.
   Větší průmyslové závody - Elektrárny Tušimice a Prunéřov, Severočeské doly se nacházejí mimo město.
   Městem protéká Kadaňský a Bystřický potok, které jsou přítokem Ohře. Území nezasahuje do CHKO ani CHOPAV.
   Do budoucna lze předpokládat mírný nárůst obyvatel a rozvoj průmyslové zóny Královský vrch.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 16 975 17 211 17 683 15 740 15 168 14 760
   přechodně bydlící 0 0 1 515 1 594 1 594 1 594
   celkem 16 975 17 211 19 198 17 334 16 762 16 354
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   16 975 17 211 17 605 17 334 16 762 16 354
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Kadaň je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.43), který je rozdělen do tří tlakových pásem. Samostatné zásobování mají obce Kadaňská Jeseň, Pokutice a Nová Víska. Část města Kadaň -Kostelní Dvůr má samostatný zdroj vody, který není majetkem SVS a.s. a neprovozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Město Kadaň a okolní průmyslové závody jsou zásobovány pitnou vodou z oblastního vodovodu Přísečnice. Voda do města je dodávána z úpravny vody Hradiště, pro kterou je zdrojem vody Přísečnická vodní nádrž. Z této úpravny vede řad DN 1000 do přerušovací komory Kadaň, odtud vyúsťuje přiváděcí řad DN 800 pro Chomutov a DN 400, 500 pro Kadaň. Řady na Kadaň pokračují podél elektrárny Prunéřov. Za touto elektrárnou se dělí na přivaděč DN 350 pro Klášterec n.O. a přivaděč DN 300 a DN 500 pro Kadaň. V současné době je vodovod ve městě provozován ze tří tlakových pásem, převážná většina je zásobována z dolního tlakového pásma. Původně (do roku 1977) byla Kadaň zásobována řadem DN 400 skupinového vodovodu Chomutov – Jirkov - Kadaň. Tento řad se nyní provozuje oboustranně.

   Horní tlakové pásmo - Kadaň
   Z tohoto tlakového pásma je zásobena výše položená zástavba v severozápadní části města, nemocnice a část sídliště V podlesí v nadmořské výšce 320 - 390 m n.m.
   VDJ Kadaň HTP 1x 650 m3 (399,45 / 395,55 m n.m.) je umístěn na Prostředním vrchu a voda je do něj přiváděna z VDJ Kadaň II PK 1x1000 m3 Kadaň II (429,20 / 434,81 m n.m.) Dimenze přívodního řadu do VDJ je DN 200 a zásobovací řad z VDJ do spotřebiště je též DN 200.

   Střední tlakové pásmo - Kadaň
   Z tohoto tlakového pásma je zásobována zástavba v ulici Pionýrů, nadmořské výšky 300 - 320 m n.m.
   Z přiváděcího řadu DN 300 pro Klášterec nad Ohří odbočuje řad pitné vody DN 200 pro ČS Mikulovice. Z tohoto řadu odbočuje za vodoměrnou šachtou a redukční šachtou přiváděcí řad DN 200 do VDJ Kadaň STP 2x 150 m3 (362,94 / 360,62 m n.m.). Zásobovací řad z VDJ Kadaň STP do spotřebiště je dimenze DN 175 a DN 200.

   Dolní tlakové pásmo - Kadaň
   Z tohoto tlakového pásma je zásobena převážná část města včetně většiny sídlišť a okolní průmyslové závody, nadmořské výšky 280 - 330 m n.m.
   Přiváděcí řady z oblastního vodovodu ústí do VDJ Kadaň DTP-ST 2x1000m3 (352,86 / 348,32 m n.m.) a VDJ Kadaň DTP-N 2x2000m3 (352,86 / 348,32 m n.m.). Z vodojemu vedou zásobní řady:
   DN 400 do středu města
   DN 250 do severní části Kadaně (Bystřice)
   DN 300 do východní části města
   DN 500 a DN 250 pro elektrárnu Tušimice
   Z PK 2 je zásobována i zahrádkářská kolonie (cca 150 chatiček) Lomazice.
   Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se ve městě Kadaň předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě ve městě.

   Dle ÚP se předpokládá vybudování posilovacího věžového VDJ středního tlakového pásma v lokalitě Kadaň – Vinohrady o objemu 50m3(360,00 / 364,00 m n.m.).  Dále je uvažováno s vybudováním vodovodu, který bude napojen na stávající vodovodní řad. Předpokládaná realizace výstavby je po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/35 VDJ Kadaň VDJ.CV 001/35 650 650 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/36 VDJ Kadaň STP VDJ.CV 001/36 300 2x150 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/33 VDJ Kadaň DTP-N VDJ.CV 001/33 4000 2x2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/34 VDJ Kadaň DTP-ST VDJ.CV 001/34 2000 2x1000 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   16 975 17 211 17 605 16 831 16 277 15 863
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kanalizační systém Kadaň tvoří jednotná kanalizační síť. Výjimkou jsou kanalizace v ulicích Na Strážišti, Nerudova, Jiráskova a stoky kolem čerpací stanice u Kauflandu cizího vlastníka, které jsou oddílné splaškové. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 900 v celkové délce 43,6 km. Součástí kanalizační sítě jsou čtyři ČSOV: ČSOV Kadaň-Hřbitovní (Q=5,5 l/s), ČSOV Kadaň-Kaufland (Q=4,4 l/s), ČSOV Kadaň-Strážiště (Q=9,6 l/s), ČSOV Kadaň-Strážiště III (Q=12 l/s).

   Na kanalizaci je napojeno 97 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 3 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Kadaň. Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem kanalizace a ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Splaškové vody jsou kanalizační sítí svedeny na ČOV Kadaň. Kapacita ČOV je 7342 m3/den. ČOV je navržena na 19250 EO, BSK5 1155 kg/den.  

   ČOV je mechanicko-biologická s odstraňováním fosforu a s anaerobní stabilizací a strojním odvodněním kalu . Mechanickou část tvoří automatické strojní česle, odstředivý lapák písku a podélná usazovací nádrž. Dále je OV čerpána do selektoru přilehlé oběhové denitrifikace.  Z denitrifikační nádrže aktivační směs pokračuje do první ze tří za sebou řazených nitrifikačních nádrží. Z poslední nitrifikační nádrže natéká aktivační směs přes rozdělovací objekt do osmi dosazovacích nádrží. Fosfor je srážen dávkováním síranu železitého. Kalové hospodářství tvoří dvě vyhnívací nádrže, kalové silo, plynojem. V ČOV je příjmová fekální stanice. Vyčištěná voda odtéká do recipientu řeky Ohře.

   V průmyslovém obvodu Královský Vrch je vybudovaná dešťová kanalizace a splašková gravitační kanalizace ukončená ČOV Královský Vrch. Potrubí je z trub PVC DN 250 v celkové délce 1,5 km. Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Kapacita ČOV Královský Vrch  je 82,4 m3/den. ČOV je navržena na 499 EO, BSK5 36 kg/den.  ČOV je mechanicko-biologická v jednolinkovém provedení s SBR reaktorem. Hrubé předčištění tvoří strojně stírané česle s lisem na shrabky. Z hrubého předčištění natékají odpadní vody do retenční nádrže, která slouží pro vyrovnání přítoků před čerpáním na SBR reaktor.  Vyčištěné odpadní vody jsou odpouštěny do retenční nádrže a následně průběžně čerpány do Prunéřovského potoka. Přebytečný kal je čerpán do kalojemu a dále je fekálním vozem odvážen na jinou ČOV.
   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací s oddělením dešťových vod do řeky Ohře a Bystřického potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém pro Kadaň je prakticky vybudován. Ve výhledu se budou pouze doplňovat stoky podle potřeb pro novou bytovou výstavbu ve městě, do roku 2030 se výstavba nepředpokládá.

   Do roku 2030 se předpokládá rozšíření kanalizačního řadu v lokalitě Kadaň - Vinohrady, který bude napojen na stávající kanalizační řad. 

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.   Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 037/1/K Kadaň PRVK\2021
  ČOV Stav COV.CV 037/2/K Kadaň Královský vrch PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 037/1 Kadaň - Hřbitovní PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 037/3 Kadaň - Strážiště PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 037/2 Kadaň - Kaufland PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Kadaň Strážiště III PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Kadaň Královský vrch ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Kadaň ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  36 000,0 30 237,0 66 237,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3558/ZPZ/2018/B-043.2 HC Kadaň, výstavba nové MVE na LB Kadaň
  26. 11. 2018
  Kadaň ŽP- 8138/09 Stavební povolení, včetně nakládání s povrchovým vodami
  2. 4. 2009
  Karlovy Vary 37415/10 Vodovod Karlovy Vary, 1. stavba, SO řady 09-01 - MVN Dlouhá Lomnice
  23. 2. 2010
  Ústecký kraj 4464/ZPZ/14/B-035.2 HC Kadaň, výstavba nové MVE na levém břehu
  19. 2. 2015
  Kadaň MUKK/40735/2012 Prunéřovský potok-PRO EPRU
  10. 10. 2012
  Kadaň MUKK/51501/2011 HB Donínský potok ř.km 3.15-3.87
  9. 11. 2011
  Ústecký kraj 2976/ZPZ/14/B-033 MVE Želina
  10. 9. 2014
  Ústecký kraj 577/ZPZ/16/MŘ2016 Odkaliště Tušimice - schválení manipulačního řádu
  17. 2. 2016
  Ústecký kraj 1786/ZPZ/18/MŘ.Že Schválení manipulačního řádu Jez a MVE Želina
  20. 6. 2018
  Karlovy Vary 37691/10 Vodovod Karlovy Vary, 1. stavba, SO řady 09-01 - MVN Dolní Dražov
  23. 2. 2010