Kadaň - CZ042.3503.4204.0070.01 - stav 2004

 1. Obec

  Kadaň

  Číslo obce PRVKUK 0070
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0070
  Kód obce 563102
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0070.01 Kadaň 40792 407925
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Kadaň leží jihozápadně od okresního města Chomutov. Zástavba ve městě je rozložena v rozmezí výškových kót terénu cca 285,00 – 345,00 m n. m. Jedná se o obec do 17000 trvale bydlících obyvatel se 3 ubytovacími zařízeními (50 lůžek).
   Jeho části jsou Kadaň, Prunéřov, Brodce, Kadaňská Jeseň, Pokutice, Nová Víska, Meziříčí, Zásada u Rašovic a Úhošťany. Město je na západě ohraničeno vrchy Strážištěm, Sv. Horou, Prostředním a na severu Západním vrchem, na východě Bystřickým a Zlatým vrchem a na jihu řekou Ohří. V jižní části Kadaně je historické jádro města s blokovou zástavbou převážně dvou až třípodlažní, která směrem západním i východním přechází do okrajových částí města se zástavbou rodinných domků. V severní části města je nová soustředěná vícepodlažní zástavba bytových objektů. Směrem severovýchodním navazuje město na hnědouhelnou chomutovskou pánev. Těžba uhlí ustupuje od Kadaně směrem až k Chomutovu. Severně navazuje oblast na Podkrušnohoří.
   Průmyslové závody a drobné výrobní provozovny jsou roztroušeny uvnitř obytné zástavby – závod Keramost.
   Větší průmyslové závody - Elektrárny Tušimice a Prunéřov, Severočeské doly se nacházejí mimo město.
   Městem protéká Kadaňský a Bystřický potok, které jsou přítokem Ohře. Území nezasahuje do CHKO ani CHOPAV.
   Do budoucna lze předpokládat mírný nárůst obyvatel (o 2000) a rozvoj průmyslové zóny Královský vrch.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 16 975 17 211 17 605 18 000 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 16 975 17 211 17 605 18 000 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   16 975 17 211 17 605 18 000 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Kadaň je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.43), který je rozdělen do tří tlakových pásem. Samostatné zásobování mají obce Kadaňská Jeseň, Pokutice a Nová Víska.
   Část města Kadaň - Kostelní Dvůr má samostatný zdroj vody.    
   Město Kadaň a okolní průmyslové závody jsou zásobovány pitnou vodou z oblastního vodovodu Přísečnice. Voda do města je dodávána z úpravny vody Hradiště, pro kterou je zdrojem vody Přísečnická vodní nádrž. Z této úpravny vede řad DN 1000 do přerušovací komory Kadaň, odtud vyúsťuje přiváděcí řad DN 800 pro Chomutov a DN 400, 500 pro Kadaň. Řady na Kadaň pokračují podél elektrárny Prunéřov. Za touto elektrárnou se dělí na přivaděč DN 350 pro Klášterec n.O. a přivaděč DN 300 a DN 500 pro Kadaň. V současné době je vodovod ve městě provozován ze tří tlakových pásem, ale hlavně z dolního tlakového pásma. Původně (do roku 1977) byla Kadaň zásobována řadem DN 400 skupinového vodovodu Chomutov – Jirkov - Kadaň. Tento řad se nyní provozuje oboustranně.

   Horní tlakové pásmo - Kadaň
   Z tohoto tlakového pásma je zásobena výše položená zástavba v severozápadní části města, nemocnice a část sídliště V podlesí v nadmořské výšce 320 - 390 m n.m.
   Vodojem Kadaň HTP 650 m3 (399,45/395,55 m n.m.) je umístěn na Prostředním vrchu a voda se do něho přepouští z přerušovací komory 1000 m3 Kadaň II (429,20/434,81 m n.m.) pro vodojem dolního tl. pásma. Přiváděcí řad do vodojemu má DN 200 a zásobovací řad z vodojemu do spotřebiště je též DN 200.

   Střední tlakové pásmo - Kadaň
   Z tohoto tlakového pásma je zásobována zástavba v ulici Pionýrů, nadmořské výšky 300 - 320 m n.m.
   Z přiváděcího řadu DN 350 pro Klášterec nad Ohří odbočuje řad pitné vody DN 200 pro čerpací stanici surové vody na Ohři (neprovozuje SčVaK). Z tohoto řadu odbočuje za vodoměrnou šachtou a redukční šachtou přiváděcí řad DN 200 do vodojemu Kadaň STP 2x 150 m3 (362,94/360,62 m n.m.). Zásobovací řad z vodojemu pro STP potrubím DN 175 + 200.

   Dolní tlakové pásmo - Kadaň
   Z tohoto tlakového pásma je zásobena převážná část města včetně většiny sídlišť a okolní průmyslové závody, nadmořské výšky 280 - 330 m n.m.
   Přiváděcí řady z oblastního vodovodu ústí přes přerušovací komoru I (dnes mimo provoz) a komoru II, do vodojemu nad nemocnicí. Vodojem dolního tl. pásma 2x2000 + 2000 m3
   (352,86/348,32 m n.m.). Z vodojemu vedou zásobní řady:
   DN 400 do středu města
   DN 250 do severní části Kadaně (Bystřice)
   DN 300 do východní části města
   DN 500 a DN 250 pro elektrárnu Tušimice
   Z komory II dolního tlakového pásma je zásobována i zahrádkářská kolonie (cca 150 chatiček) Lomazice.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby, vodovodní síť zvláště v původní zástavbě vykazuje známky dožití – časté poruchy. Permanentní rekonstrukce vodovodních řadů na všech tlakových pásmech bude prováděna v rozsahu 2 km/rok.
   Rekonstrukce hlavního přivaděče do Kadaně v délce 17 km – RPI
   Rekonstrukce hlavního přivaděče v úseku Kadaň – Krásný Dvoreček v délce 3,5 km - RPI
   Průmyslová zóna Královský vrch – vodovod DN 150 v délce 0,9 km bude napojen na řad DN 500 (z PK Kadaň) přes redukční ventil - v současné době před dokončením.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/35 VDJ Kadaň VDJ.CV 001/35 650m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/36 VDJ Kadaň STP VDJ.CV 001/36 2x150m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/33 VDJ Kadaň DTP-N VDJ.CV 001/33 2x2000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/34 VDJ Kadaň DTP-ST VDJ.CV 001/34 2x1000m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   16 975 17 211 17 605 18 000 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město Kadaň je rozděleno do čtyř kanalizačních povodí hlavních stok A, B, C, D.
   Ve městě je v provozu jednotná kanalizační síť (K-CV.037.1-J.C) s centrální čistírnou odpadních vod. Stávající odvedení splašků je gravitační  kmenovým sběračem A, sběrači B, C, D a rozsáhlou uliční sítí kanalizačních stok. Značení kanalizační sítě je převzato z podkladů provozovatele, podle provozního řádu. Elektrárny Prunéřov a Tušimice stejně jako Doly Nástup Tušimice mají vlastní čistírny odpadních vod. Pro oddělení dešťových vod je na stokách 7 oddělovacích komor.
   Sběrač A začíná na čistírně odpadních vod, vede podél Ohře, ul. Koželužskou pokračuje do sídliště Nový Prunéřov. Svádí na ČOV Kadaň odpadní vody ze sběrače B,C,D a ze sídliště Nový Prunéřov, U škol, Koželužská a průmyslový obvod Kadaň – předměstí. Na kmenovém sběrači jsou 4 oddělovací komory.
   Sběrač B ústí do kmenového sběrače A v Koželužské ulici, vede ul. 5. května, ul. Školní, úsekem silničního průtahu městem a dále ul. Chomutovskou. Končí v zástavbě U Ohře. Svádí odpadní vody z historického středu města, ze zástavby U Ohře a ze sídliště Budovatelů. Na kmenovém sběrači jsou 3 oddělovací komory.
   Sběrač C ústí do kmenového sběrače A. Svádí odpadní vody ze sídliště Na podlesí a částečně ze zástavby U škol.
   Sběrač D ústí pod Zimním stadionem do kmenového sběrače A. Svádí odpadní vody z části sídliště Slavín a z nemocnice.
   Sběrač DI - odvádí splaškové vody ze sídliště Slavín a Strážiště a napojuje se na sběrač D.

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 25.5.1993 pod č.j.: RZVH-vod-111/93/7
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   90
   -
   30
   -
   25
   -
   33
   -
   -
   -
   7,5
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2007.

   Čistírna byla uvedena do provozu v roce 1972. Původní čistírna odpadních vod byla v roce 1983 doplněna o biologický filtr a v roce 1994 byly osazeny velmi jemné česle Huber. Čistírna odpadních vod Kadaň je klasickou mechanicko - biologickou čistírnou s primární sedimentací a termofilní stabilizací vyprodukovaných kalů. Kalové hospodářství bylo kompletně rekonstruováno v roce 2000.
   Stávající zařízení jsou zastaralá a biologický stupeň čištění neodpovídá dnešním požadavkům na kvalitu vyčištěné vody, proto je navrhována rekonstrukce ČOV.

   Parametry ČOV:
   Projektovaný přítok odpadních vod do ČOV85 l/s, 7 342 m3 / den
   Skutečný přítok rok 1998: 45,9 l/s, 3 967 m3 / den
   Skutečné napojení EO rok 2002: 19 970 EO
   BSK5 skutečnost rok 2002: 1 198 kg /den
   CHSK skutečnost rok 2002: 2 027 kg/den
   NL (veškeré) skutečnost rok 2002: 1 609 kg/den
   N-NH4 skutečnost rok 2002: 108 kg/den
   Pc skutečnost rok 2002: 26,2 kg/den

   Hrubé předčištění
   Na vstupu do ČOV jsou umístěny hrubé ručně stírané česle. Shrabky byly původně zachycovány na jemných strojních česlích DORR, v roce 1994 byly tyto česle zaměněny za velmi jemné česle HUBER Ro2 s integrovaným lisem shrabků a propírkou shrabků. Písek je zachycován ve vírovém lapáku Geiger o průměru 5 m.
   Do nátokového žlabu na usazovací nádrže byl v roce 1996 umístěn měrný žlab PARS 5 se snímáním hladiny ultrazvukem.

   Primární sedimentace
   Usaditelné látky jsou zachycovány ve 3 usazovacích pravoúhlých nádržích o celkovém objemu nádrží 3 x 200 m3 (4x25x2m), celkové ploše nádrží 3 x 100 m2. Jedná se o typové nádrže vybavené řetězovými shrabováky, s kalovými prohlubněmi a přepouštěním kalu do jímky surového kalu. Za usazovacími nádržemi je umístěn dešťový odlehčovač (žlab s přepadovou hranou).

   Aktivace
   K čištění odpadních vod je použit středně až vysoce zatížený aktivační systém realizovaný ve 2 typových pravoúhlých aktivačních nádržích ANK 480 zapojených za sebou s provzdušňováním pomocí povrchových aerátorů Kessener. Základní rozměry nádrží: hloubka - 3,2 m, celkový objem aktivace - 650 m3. Aktivaci byl předřazen biologický filtr (dřevěný plášť „Brusnice“ se sypanou náplní), který odlehčil zatížení aktivace. Biofiltr o průměru 9 m je provozován bez recirkulace a separace kalu. Na biofiltr je čerpáno z nátokového žlabu čerpadlem 100 GFMU. Aktivovaný kal je separován v navazujících 8 typových vertikálních nádržích, které mají společné odtokové žlaby. Základní údaje dosazovacích nádrží: rozměr nádrží 6x6 m, objem nádrží - 660 m3, plocha nádrží - 288 m2. Vratný kal je z každé nádrže gravitačně přepouštěn do jímky vratného kalu a z ní je čerpán 3 čerpadly 100 GFMU. Přebytečný kal je odváděn před usazovací nádrže, proto je do kalového hospodářství odváděn směsný surový kal.

   Kalové hospodářství
   V současné době produkuje technologická linka ČOV Kadaň tři druhy kalu. Kal primární, kal biologický z vysoko zatěžovaného skrápěného filtru a kal z aktivace. Směs těchto kalů odkalovaná z primární sedimentace je jako surový smíšený kal čerpána do anaerobního reaktoru I. stupně.
   Reaktory jsou dva řazené za sebou a provozované jako dvoustupňová stabilizace.
   I. stupeň tvoří železobetonová nádrž ∅ 11,5 m s pevným stropem o objemu 895 m3, II. stupeň pak nádrž s nasazeným ocelovým plynojemem plovoucím v kalovém uzávěru o objemu 842 m3.
   I. stupeň je vyhřívaný, II. stupeň nevyhřívaný.
   Anaerobně stabilizovaný kal je čerpán do dřevěné uskladňovací nádrže o objemu 700 m3, která plní funkci uskladnění i zahuštění kalu. Kal je vyvážen v mimo vegetačním období k zemědělskému využití.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel a část průmyslových závodů. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací s oddělením dešťových vod do řeky Ohře a Bystřického potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Rekonstrukce ČOV Kadaň byla zařazena do projektu ISPA - No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 – 2006. Rekonstrukce ČOV splňuje NV 61/2003 Sb.
   Kapacity: ČOV pro 19 250 EO
   průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 1 460 000 m3/r    
   průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 4 000 m3/d
   maximální denní přítok na ČOV: 5 217 m3/d
   přítok na ČOV za deště: 280 l/s
   maximální přítok při dešti na UN: 280 l/s
   maximální přítok při dešti na AN: 139 l/s
   přiváděné znečištění:
   1155 kg BSK5/d
   2090 kgCHSK/d
   930 kg NL/d
   165 kg Nc/d
   110 kg N-NH4/d
   35 kg Pc/d

   Kvalita na odtoku


   Přítok na ČOV
   Odtok
   z DN
   Účinnost
   Povolení
   NV
   61/2003 Sb.
   Směrnice Rady 91/271/EHS

   mg/l
   mg/l
   mg/l
   %
   mg/l
   mg/l
   mg/l
   mg/l
   mg/l

   Přítok
   průměr
   max

   p
   m
   p
   m

   BSK5
   288,8
   10,0
   20,0
   96,9
   20
   50
   20
   40
   25
   CHSK
   522,5
   40,0
   85,0
   92,3
   100
   150
   90
   130
   125
   NL
   232,5
   10,0
   20,0
   93,5
   25
   50
   25
   50
   35
   N-NH4
   27,5
   1,5
   4,0
   92,7
   15
   30
   -
   -
   -
   Ncelk
   41,3
   15,0
   20,0
   68
   nest.
   nest.
   15
   20
   15
   Nanorg
   28,6
   12,0
   18,0
   61,5
   25
   40
   -
   -
   -
   Pcelk
   8,8
   2,0
   3,0
   77,3
   nest.
   nest.
   2
   6
   2

   Stávající klasická aktivace bez nitrifikace bude upravena na aktivaci s nitrifikací, předřazenou denitrifikací a simultánním odstraňováním fosforu pomocí solí železa v systému AS-D-N. Pro upravený systém aktivace budou zvýšeny hladiny pomocí čerpání za usazovací nádrží.
   Rekonstrukce ČOV Kadaň spočívá v osazení hrubých ručních česlí, v rekonstrukci lapáku písku a osazení separátoru písku, ve výstavbě čerpací stanice za usazovací nádrží, ve zřízení anoxického selektoru a denitrifikační nádrže namísto dvou usazovacích nádrží, v rekonstrukci stávající aktivační nádrže na nitrifikační nádrž č. 1 a v dostavbě nitrifikační nádrže č. 2 a v rekonstrukci dosazovacích nádrží. Dále bude nově zřízen terciální stupeň čištění, rekonstruováno vybavení strojovny, osazena jemnobublinná aerace, dostavěna jímka dovozu fekálních vod a jímka kalové vody. Pro odstraňování fosforu bude instalována nádrž síranu železitého včetně dávkovacího zařízení.
   Dále bude na ČOV provedena oprava stávajících stavebních objektů jako jsou objekt hrubého předčištění, velín, komunikace, oplocení, terénní a sadové úpravy atd. Rekonstrukce si vyžádá demolici biofiltru a přeložku některých rozvodů v rámci ČOV.
   Budou doplněny nebo rekonstruovány potřebné inženýrské sítě a propojení objektů a doplněna elektro část a ASŘTP.
   Rekonstrukce kalového hospodářství již proběhla a vyjma strojního zahuštění kalu a jímky kalové vody není předmětem této stavby.

   Kanalizační systém pro Kadaň je prakticky vybudován. Ve výhledu se budou pouze doplňovat stoky podle potřeb pro novou bytovou výstavbu ve městě, permanentní rekonstrukce stokové sítě v rozsahu 0,7 km/rok a hydraulické posouzení všech objektů ČOV a zlepšení průtoku odpadních vod čistírnou.

   1. Navrhované plochy pro rozšíření průmyslového obvodu Kadaň Královský vrch, Strážiště – vybudování dešťové, splaškové kanalizace a ČOV.

   Splašková kanalizace bude sloužit pro odvedení odpadních vod z areálu na novou ČOV. Délka stok z potrubí PVC DN 250 – 1047,1 m, DN 300 – 115,7 m.
   ČOV – navržená kapacita 5000 EO, Qd = 769,5 m3/d. Čistírna bude tvořena dvěma betonovými nádržemi s nitrifikací, denitrifikací, DN, zahušťovací nádrží a děleným kalojemem. Odtok z ČOV bude zaústěn do dešťové kanalizace a dále do Prunéřovského potoka.

   1. Dokončit rekonstrukce ve staré části města. Na hlavních sběračích provést revizi oddělovacích komor.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Kadaň PRVK/2020
  ČOV Stav Kadaň Královský vrch PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Kadaň - Hřbitovní PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Kadaň - Strážiště PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Kadaň - Kaufland PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Kadaň Strážiště III PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Kadaň Královský vrch ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Kadaň ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Kadaň PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 079,0 2 079,0

  Mapa