Chbany - CZ042.3503.4204.0069.09 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chbany

  Číslo obce PRVKUK 0069
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0069
  Kód obce 563081
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0069.09 Vikletice 05077 50776
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chbany - Vikletice leží jižně od Chomutova v těsné blízkosti údolní nádrže Nechranice v nadmořských výškách 277 - 282 m n.m. Zástavba rodinnými domky a rekreačními objekty je soustředěná. Území náleží do povodí Ohře. Jedná se o turistickou oblast jižního břehu Nechranické přehrady. Nachází se zde několik kempů, je penzion a hotel. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 24 27 21 12 16 19
   přechodně bydlící 110 156 74 86 105 120
   celkem 134 183 95 98 121 139
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   24 27 33 18 41 59
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vikletice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.57. Zdrojem vody je VDJ Přeskaky 2x250 m3 (319,20 / 316,20 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 33 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kadaň – 12 km – 50% obyvatel a septicích se vsakováním – 50%. U velkých provozovatelů rekreačních objektů jsou vybudovány MČOV.
   Dešťové vody jsou odváděny po povrchu ve směru přirozeného sklonu terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2511/ZPZ/15/A-095 VD Nechranice, povolení vzdouvání a akumulace
  24. 8. 2015