Chbany - CZ042.3503.4204.0069.09 - stav 2004

 1. Obec

  Chbany

  Číslo obce PRVKUK 0069
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0069
  Kód obce 563081
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0069.09 Vikletice 05077 50776
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chbany - Vikletice leží jižně od Chomutova v těsné blízkosti údolní nádrže Nechranice v nadmořských výškách 277 - 282 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel se 32 rekreačními objekty, ubytovacími zařízeními (250 lůžek) a kempů (2000 lůžek). Zástavba rodinnými domky a rekreačními objekty je soustředěná. Pracovní příležitosti jsou pouze sezónní. Území náleží do povodí Ohře. Do budoucna lze předpokládat rozvoj v oblasti hromadné i individuální rekreace s využitím vodní nádrže Nechranice.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 24 27 33 40 - - -
   přechodně bydlící 110 156 233 310 - - -
   celkem 134 183 266 350 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   24 27 33 40 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vikletice jsou zásobeny ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.57). Obec je zásobena vodou z vodojemu Přeskaky 2x250 m3 (319,20/316,20 m n.m.) přívodním potrubím DN 125. Rozvod po obci je DN 80. Z důvodu dlouhých přiváděcích řadů je v obci malý hydrodynamický tlak.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Urbanistická studie počítá se značným nárůstem jak hromadné tak i individuální rekreace. Z toho důvodu bude nutno zvětšit profil přívodního řadu či vybudovat hydroforovou čerpací stanici 2 l/s na posílení tlaku.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 33 40 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kadaň – 12 km – 50% obyvatel a septicích se vsakováním – 50%. U velkých provozovatelů rekreačních objektů jsou vybudovány MČOV.
   Dešťové vody jsou odváděny po povrchu ve směru přirozeného sklonu terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady bude vybudována splašková kanalizace DN 300 v délce cca 0,2 km, která bude zaústěna do kanalizačního výtlaku Poláky – Soběsuky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 368,0 368,0

  Mapa