Chbany - CZ042.3503.4204.0069.07 - stav 2004

 1. Obec

  Chbany

  Číslo obce PRVKUK 0069
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0069
  Kód obce 563081
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0069.07 Soběsuky 05075 50750
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chbany - Soběsuky leží jižně od Chomutova u přehrady Nechranice na pravém břehu Ohře v nadmořských výškách 250 - 267 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky je soustředěná. Obyvatelé pracují především v zemědělství (jeden zemědělský závod PROVEX Droužkovice – chov prasat – v současné době v likvidaci). Území náleží do povodí Ohře.
   Do budoucna nelze předpokládat rozvoj, počet obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 20 20 20 20 - - -
   přechodně bydlící 5 6 8 10 - - -
   celkem 25 26 28 30 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   20 20 20 20 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Soběsuky je napojena na skupinový vodovod z vodojemu Přeskaky 2x250 m3 (319,20/316,20 m n.m.) přívodním potrubím DN 200 – 100 (OP-SK.CV.001.58). Rozvod po obci je DN 100, 40 a 25. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v Soběsukách je nový z PVC 110 a je v dobrém technickém stavu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 20 20 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Soběsuky není vybudovaná soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kadaň – 13 km – 100% obyvatel.
   Dešťové vody odtékají ve směru přirozeného sklonu území.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Soběsukách bude vybudována kanalizace z korug. PVC DN 300 v délce 0,200 km a ČOV pro 3000 EO. Do této ČOV budou přivedeny tlakovým potrubím splaškové vody z celé oblasti jižního břehu Nechranické přehrady (viz Poláky).

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Soběsuky PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 460,0 460,0

  Mapa