Chbany - CZ042.3503.4204.0069.06 - stav 2004

 1. Obec

  Chbany

  Číslo obce PRVKUK 0069
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0069
  Kód obce 563081
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0069.06 Roztyly 05074 50741
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chbany - Roztyly leží jižně od Chomutova u přehrady Nechranice v nadmořských výškách 264 - 273 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel. Zástavba rodinnými domky je rozptýlená. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře. V obci je firma Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. Roztyly (cca 15 zaměstnanců). Do budoucna se nepředpokládá velký rozvoj, počet obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 13 13 14 16 - - -
   přechodně bydlící 0 1 3 5 - - -
   celkem 13 14 17 21 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   10 10 11 13 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Roztyly je napojena na skupinový vodovod z vodojemu Přeskaky 2x250 m3 (319,20/316,20 m n.m.) přívodním potrubím DN 200 a odbočkou do obce DN 100 (OP-SK.CV.001.59). Rozvod po obci je DN 100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Roztylech je vodovod v dobrém technickém stavu a bez provozních problémů. Jeho rozsah je dostačující.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 14 16 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Roztylech není vybudovaná soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kadaň – 14 km – 100% obyvatel.
   Dešťové vody odtékají ve směru přirozeného sklonu území.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Roztylech se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou a malým počtem obyvatel.
   Možné odkanalizování jako součást akce odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady potrubím DN 250 v délce cca 0,8 km na ČOV Soběsuky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 642,0 642,0

  Mapa