Ohníč - CZ042.3509.4201.0007.03 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Ohníč

  Číslo obce PRVKUK 0007
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0007
  Kód obce 567761
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0007.03 Křemýž 10922 109223
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Křemýž leží na úpatí Českého středohoří v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 260 m n. m. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 326 326 322 313 316 319
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 326 326 322 313 316 319
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   326 326 326 304 306 309
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Křemýž je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kladruby OF-SK-TP.017 vodovodem OF-SK-TP.017.4. Zdrojem vody je VDJ Křemýž – 1 x 100 m3 (307,04 / 310,44 m n. m.), který je zásobován vodou z VDJ Teplice - Nová Ves – 1 x 1000 m3 (352,00 / 356,38 m n. m.), do nějž voda přitéká z vodárenské soustavy Fláje. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Křemýž předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 017/3 VDJ.TP 017/3 Křemýž PK 2 1x2 m3 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 017/2 VDJ.TP 017/2 Křemýž 100 1x100 m3 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 313 316 319
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Křemýž je vybudovaná jednotná kanalizace K-TP.005.2-J.N.,  v malé části obce je kanalizace oddílná .  Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 250 až DN 400 v celkové délce cca 1,9 km. Odpadní vody jsou  odváděny do  ČS Křemýž, odkud jsou čerpány výtlačným řadem DN 80 v délce cca  0,8 km do kanalizační sítě obce Hostomice. Z Hostomic jsou odpadní vody dále odváděny přes obec Světec na ČOV Bílina.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Odpadní vody z jihovýchodní části k.ú. Křemýž - Karolína jsou odvedeny do kanalizační sítě obce Ohníč a následně čištěny na ČOV Ohníč. Kanalizační síť této části obce je zahrnuta pod kanalizaci Ohníč.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí, případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.   3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, dle územního plánu je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok do míst nové zástavby. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   V případě realizace bude nutné posoudit kapacitu navazujících čerpacích stanic, zejména ČS Křemýž a ČS Světec-křižovatka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Křemýž 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Křemýž čp.36 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  13 776,0 0,0 13 776,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina MUBI 1643/2020 Vybudování štěrkové přehrážky v korytě toku bezejmenného pravostranného přítoku Bíliny, Ohníč (IDVT 010232874), sloužící k retenci splavenin, a tím k zamezení zanášení zatrubněného úseku toku v obci Ohníč.
  30. 1. 2020
  Bílina MUBI 1326/2020 povolení ke stavbě vodního díla podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona " VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla " (dále jen „stavba“) na pozemcích p.č. 88, 89, 86/1, 91/1, 95/3, 95/2 a st.p.č. 248, 249 a 250
  10. 1. 2020