Bílina - CZ042.3509.4201.0001.02 - stav 2004

 1. Obec

  Bílina

  Číslo obce PRVKUK 0001
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0001
  Kód obce 567451
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0001.02 Chudeřice 00434 4341
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Chudeřice leží v údolí řeky Bíliny mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Zástavba je tvořena převážně průmyslovými závody, s větším počtem zaměstnanců. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 198  205 m n. m. Jedná se o obec do 5 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká řeka Bílina. Zájmové území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Bílina - stupeň II.B a Teplice – stupeň II.C. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 4 4 4 4 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 4 4 4 4 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   4 4 4 4 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chudeřice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Chudeřice OP-M-TP.008. Zdrojem vody je přívodní řad DN 600 vodárenské soustavy Přísečnice nebo řad DN 350 z VDJ Hudcov  Fláje. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel a všechny zdejší průmyslové podniky. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány lokality Staré Fláje a Dubí  štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
   Elektrárna Ledvice je zásobována užitkovou vodou z Labského průmyslového přivaděče.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   4 4 4 4 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kanalizační síť obce je vybudovaná jako jednotná K-TP.001.2-J.C s likvidací odpadních vod na ČOV Bílina. Na kanalizaci je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Podrobný popis ČOV je v kartě 1.01 Bílina.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Bílina PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Bílina ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa