Bílina - CZ042.3509.4201.0001.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bílina

  Číslo obce PRVKUK 0001
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0001
  Kód obce 567451
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0001.02 Chudeřice 00434 4341
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Chudeřice leží v údolí řeky Bíliny mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Zástavba je tvořena převážně průmyslovými závody, s větším počtem zaměstnanců. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 198 - 205 m n. m. Obcí protéká řeka Bílina. Zájmové území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Bílina - stupeň II.B a Teplice – stupeň II.C. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 4 4 4 4 4 4
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 4 4 4 4 4 4
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   4 4 4 1 1 1
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chudeřice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Chudeřice OP-M-TP.008. Zdrojem vody je přívodní řad DN 600 vodárenské soustavy Přísečnice nebo řad DN 350 z VDJ Hudcov  Fláje. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Chudeřice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány lokality Staré Fláje a Dubí  štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
   Elektrárna Ledvice je zásobována užitkovou vodou z Labského průmyslového přivaděče.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   4 4 4 4 4 4
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní část  Chudeřice má vybudovanou jednotnou kanalizaci (K-TP.001.1-J.C) ukončenou na ČOV Bílina. Kanalizační síť je napojena na kanalizační síť Bílina. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí. 

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná do roku 2030 se výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 644,0 0,0 12 644,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina OŽP/3901/231.2/H-99/Pa/2013 AGC Automotive Czech a.s. - nakládání s podzemními vodami.
  5. 2. 2013
  Bílina OŽP/22138/231.2/PŘ-06/Pa/09 Provozně manipulační řád ČOV Aktibent SC 12.
  8. 7. 2009
  Bílina OŽP/14288/231.2/MaPŘ-08/Pa/2014 Revitrans, a.s. - PaMŘ ČOV Aktibent SC1
  7. 4. 2014
  Bílina OŽP/86.1,87.1/231.2/J-20,J-21/Pa/05 Provozně-manipulační řády ČOV AKTIBENT SD 10 a ČOV AKTIBENT SC 12.
  30. 9. 2005