Chbany - CZ042.3503.4204.0069.05 - stav 2004

 1. Obec

  Chbany

  Číslo obce PRVKUK 0069
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0069
  Kód obce 563081
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0069.05 Přeskaky 05073 50733
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chbany - Přeskaky leží jižně od Chomutova pod údolní nádrží Nechranice v nadmořských výškách 306 - 311 m n.m. Jedná se o obec do 15 trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky a zemědělskými usedlostmi je soustředěná. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 10 12 16 20 - - -
   přechodně bydlící 8 8 9 10 - - -
   celkem 18 20 25 30 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   10 12 16 20 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Přeskaky jsou napojeny na skupinový vodovod. Obec je zásobena vodou z vodojemu Přeskaky 2x250 m3 (319,20/316,20 m n.m.) přívodním potrubím DN 200 a odbočkou do obce DN 150 (OP-SK.CV.001.56). Rozvody po obci jsou v profilech DN 150 a 100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Přeskakách je vodovod v dobrém stavu, bez provozních problémů. Kapacita a kvalita jsou vyhovující.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/41 VDJ Přeskaky VDJ.CV 001/41 2x250m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Přeskakách není vybudovaná soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kadaň – 12 km – 100% obyvatel.
   Dešťové vody odtékají ve směru přirozeného sklonu území.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Přeskaky se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s malým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 600,0 600,0

  Mapa