Chbany - CZ042.3503.4204.0069.04 - stav 2004

 1. Obec

  Chbany

  Číslo obce PRVKUK 0069
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0069
  Kód obce 563081
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0069.04 Poláky 12504 125041
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chbany - Poláky leží jižně od Chomutova pod údolní nádrží Nechranice v nadmořských výškách 320 - 338 m n.m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel se 182 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky a rekreačními objekty je soustředěná. Obyvatelé pracují především v zemědělství – Agro Poláky (cca 10 zaměstnanců). Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj hlavně v oblasti hromadné rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 141 143 146 150 - - -
   přechodně bydlící 545 651 829 1 008 - - -
   celkem 686 794 975 1 158 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   141 143 146 150 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Poláky je napojena na skupinový vodovod odbočkou DN 100 z řadu DN 150 mezi  VDJ Krásný Dvoreček 2x650 m3 (403,12/399,86 m n.m.) a VDJ Přeskaky 2x250 (319,20/316,20 m n.m.). Rozvody po obci jsou v profilech DN 80 a 100 (OP-SK.CV.001.53). Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez provozních problémů. S rozšířením podle urbanistické studie se počítá v místech nové výstavby (rodinné domky, hromadná rekreace) - potrubí DN 80 v délce cca 1,7 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   141 143 146 150 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.010.1.S.C) DN 300 a 500 s odvodem na ČOV - aerační žlab = oxidační příkop s kessenery. Odpadní vody jsou na ČOV odváděny gravitačně.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 18.4.1989 pod č.j.: VLHZ-963/88/89
   Limity:
   Q = 30 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   30
   -
   35
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2007.
   Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV s aerobní stabilizací kalu. Splaškové odpadní vody přitékají gravitačně přes odlehčovací komoru do objektu hrubého předčištění tvořenému strojními mělnícími česlemi a lapákem písku. Dále pokračuje do oxidačního příkopu, kde se smísí s aktivovaným kalem a biologicky vyčistí. Vzduch potřebný k biologickému čištění je dodáván dvěma aeračními válci. Z oxidačního příkopu odtéká aktivační směs do dosazovací nádrže dortmundského typu. Zde se oddělí vyčištěná voda od aktivovaného kalu. Odsazený kal je z dosazováku cyklicky odčerpáván částečně zpět do oxidačního příkopu a přebytečný kal do kalové jímky. Odtok je řešen přes Parshallův žlab s ultrazvukovým průtokoměrem do VD Nechranice. Trvalý provoz byl zahájen v roce 1989.

   Projektované parametry:
   Q = 3,1 l/s = 193 000 m3/rok
   EO 157

   Přítok:
   BSK5 = 3,10 mg/l
   CHSK = 3,10 mg/l

   Odtok:
   BSK = 0,63 mg/l
   CHSK = 0,63 mg/l

   Skutečné parametry:
   Q = 0,182 l/s = 5 754 m3/r
   EO 77

   Přítok:
   CHSK = 411 mg/l
   BSK5 = 292 mg/l
   NL = 124 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 69 mg/l
   BSK5 = 20,9 mg/l
   NL = 24,1 mg/l
   N-NH4 = 8,9 mh/l
   Pcelk = 7,03 mg/l

   Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není možno ČOV zatěžovat odpadními vodami ze septiků a žump. Tyto vody mohou být zneškodňovány na ČOV Kadaň.
   Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství. Odtok z ČOV je zaústěn do systému odvodnění VD Nechranice. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Majitelem kanalizace je SVS a. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody odtékají ve směru přirozeného sklonu území a částečně dešťovou kanalizací.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Podle urbanistické studie je navržena splašková kanalizace z nových ploch – potrubí DN 300 v délce cca 500 m, která bude doplňovat stávající kanalizaci v obci. Stávající ČOV bude odstavena a nahrazena čerpací stanicí odpadních vod 10 l/s s akumulací 7 m3. Potrubí tlakové kanalizace DN 100 – 150 v délce 7, 933 km umožní tlakové napojení všech okolních produkčních míst (Hořenice, Poláky, Malé Krhovice, Vadkovice, Vikletice, Chbany, Roztyly a Soběsuky). Splaškové vody budou čištěny na ČOV Soběsuky s kapacitou 3000 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Poláky PRVK/2020
  ČOV Stav ČOV Poláky PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Poláky ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa