Chbany - CZ042.3503.4204.0069.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chbany

  Číslo obce PRVKUK 0069
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0069
  Kód obce 563081
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0069.04 Poláky 12504 125041
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chbany - Poláky leží jižně od Chomutova pod údolní nádrží Nechranice v nadmořských výškách 320 - 338 m n.m. Zástavba rodinnými domky a rekreačními objekty je soustředěná. V obci se nachází společnost Pol-Agro s.r.o., Poláky č.p. 9, 438 01 Chbany (počet zaměstnanců nám není znám). Jedná se o společnost zaměřenou na zemědělskou činnost. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře. Obec je zatížena výstavbou rekreačních objektů, které se stále rozšiřují. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 141 143 181 113 118 122
   přechodně bydlící 545 651 797 838 932 1 000
   celkem 686 794 978 951 1 050 1 122
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   141 143 146 613 909 1 122
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec  Poláky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.53. Zdrojem vody je VDJ Přeskaky 2 x 250m3 (319,20 / 316,20 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   141 143 146 248 271 288
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kanalizace v obci Poláky je tvořena splaškovou stokovou sítí ukončenou ČOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 300 až DN 500 v celkové délce 1,02 km. 

   Na kanalizaci napojeno 72 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 28 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Kadaň.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem kanalizace a ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Poláky. Kapacita ČOV je 57,5 m3/den. ČOV je navržena na 230 EO, BSK5 12,42 kg/den.

   ČOV je mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu. Před nátokem na hrubé předčištění je situován dešťový oddělovač. Hrubé předčištění tvoří strojní česle s lisem na shrabky a štěrbinový lapák písku. Biologická část se skládá z oxidačního příkopu se dvěma kessenery a čtvercové dosazovací nádrže Dortmundského typu. Vyčištěné odpadní vody odtékají do pravostranného bezejmenného přítoku VN Nechranice. Přebytečný kal je odtahován přímo z dosazovací nádrže a odvážen k dalšímu zpracování na jinou ČOV.

   Dešťové vody odtékají ve směru přirozeného sklonu území a částečně dešťovou kanalizací.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 010/1/K ČOV Poláky PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Poláky ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2511/ZPZ/15/A-095 VD Nechranice, povolení vzdouvání a akumulace
  24. 8. 2015