Chbany - CZ042.3503.4204.0069.03 - stav 2004

 1. Obec

  Chbany

  Číslo obce PRVKUK 0069
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0069
  Kód obce 563081
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0069.03 Malé Krhovice 12503 125032
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chbany - Malé Krhovice leží jižně od Chomutova pod údolní nádrží Nechranice v nadmořských výškách 305 - 312 m n.m. Jedná se o obec do 15 trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky je soustředěná. Územím neprotéká žádný registrovaný potok, náleží do povodí Ohře. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj v oblasti rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 13 14 17 20 - - -
   přechodně bydlící 6 6 6 6 - - -
   celkem 19 20 23 26 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   13 14 17 20 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Malé Krhovice jsou napojeny na skupinový vodovod odbočkou DN 80 z řadu DN 150 mezi VDJ Krásný Dvoreček 2x650 m3 (403,12/399,86 m n.m.) a VDJ Přeskaky 2x250 (319,20/316,20 m n.m.). V obci je rozvod vody DN 80 (OP-SK.CV.001.54). Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez provozních problémů. S rozšířením podle urbanistické studie se počítá v místech nové výstavby (rodinné domky, hromadná rekreace - penzion) – potrubí DN 80 v délce cca 150 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 17 20 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Malé Krhovice není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Kadaň – 9 km – 100% obyvatel.
   Dešťové vody odtékají částečně systémem příkopů, struh a propustků a částečně volně po terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady bude vybudována splašková kanalizace DN 250 v délce cca 0,5 km, která se napojí na kanalizační výtlak Poláky – Soběsuky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 642,0 642,0

  Mapa