Chbany - CZ042.3503.4204.0069.02 - stav 2004

 1. Obec

  Chbany

  Číslo obce PRVKUK 0069
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0069
  Kód obce 563081
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0069.02 Hořenice 30049 300497
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chbany - Hořenice leží jižně od Chomutova pod údolní nádrží Nechranice v nadmořských výškách 330 - 340 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 6 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky a rekreačními objekty je rozptýlená. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Rozvoj se předpokládá v oblasti individuální rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 9 9 10 12 -
   přechodně bydlící 12 12 12 12 -
   celkem 21 21 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   7 7 8 10 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je napojena odbočkou DN 50 (OP-SK.CV.001.60) na skupinový vodovod DN 150 z VDJ Krásný Dvoreček 2x650 m3 (403,12/399,86 m n.m.). Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Přípojka nemá statut vodovodu pro veřejnou potřebu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez provozních problémů. Nejsou vyřešeny majetkové vztahy. Do obce Hořenice i do míst nové výstavby (chaty) se uvažuje s prodloužením vodovodu z rozvodné sítě obce Poláky potrubím DN 80 v délce cca 1,75 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 10 12 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Hořenice není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole – 100% obyvatel.
   Dešťové vody odtékají volně po terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady bude vybudována splašková kanalizace DN 300 v délce cca 2,0 km, která spolu s kanalizací ze severní části obce Poláky bude zaústěna do kanalizačního výtlaku Poláky – Soběsuky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa