Chbany - CZ042.3503.4204.0069.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chbany

  Číslo obce PRVKUK 0069
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0069
  Kód obce 563081
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0069.01 Chbany 05072 50725
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží jižně od Chomutova pod údolní nádrží Nechranice v nadmořských výškách 282,00 – 293,00 m n.m. Jedná se o soustředěnou zástavbu rodinnými domy. Obyvatelé pracují především v zemědělství. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce s ohledem na novou výstavbu. Obec se nachází v blízkosti Nechranické nádrže a tím se i zvyšuje její význam.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 355 365 297 341 360 375
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 355 365 297 341 360 375
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   355 365 382 322 341 356
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chbany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.52. Zdrojem vody je Přeskaky 2x250 m3 (319,20 /316,20 m n. m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   256 264 276 306 324 337
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kanalizace Chbany je tvořena jednotnou stokovou sítí ukončenou ČOV. Potrubí je z kameninových a betonových trub různých typů materiálu v profilech DN300 a DN400 v celkové délce 1,9 km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 90 % obyvatel. Odpadní vody od zbývajících obyvatel jsou likvidovány v bezodtokových jímkách - 10% s odvozem na ČOV Kadaň.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem kanalizace a ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Chbany. Kapacita ČOV je 36 m3/den. ČOV je navržena na 300 EO, BSK5 18 kg/den.

   Čistírna odpadních vod je mechanická s anaerobní stabilizací kalu.
   Je tvořena štěrbinovou nádrží s ručními česlemi na přítoku. Štěrbinová nádrž slučuje funkci usazovací a vyhnívací nádrže. Odpadní vody natékají do dvojice štěrbinových žlabů, kde se oddělí usaditelné nečistoty jako kal. Odsazená voda odtéká přes ozubený přepad do odtokového potrubí, kal propadává štěrbinou do kalového prostoru štěrbinové nádrže. Kalový prostor funguje jako vyhnívací nádrž, kal se zde anaerobně stabilizuje a podle potřeby vyváží k likvidaci na jinou ČOV. Vyčištěné odpadní vody odtékají do Čínovské svodnice. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Čištění odpadních vod ve štěrbinové nádrži je dnes již nedostačující.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby CV010002  je navrženo převedení odpadních vod z obce Chbany na ČSOV Nové Sedlo, odkud budou následně odváděny přes Libočany do kanalizačního systému Žatce a následně čištěny na ČOV na Žatec. Dle požadavku provozovatele bude nová ČSOV Chbany vybavena dávkováním síranu železitého, délka výtlaku bude 4189 m, navržen z PEHD DN90. V současné době (roku 2020) bylo požádáno o zahájení řízení o umístění stavby. Zahájení lze předpokládat před rokem 2030. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 009/1/K Chbany ŠN - zrušena roku 2029 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Chbany ŠN ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 886,0 12 573,0 19 459,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2511/ZPZ/15/A-095 VD Nechranice, povolení vzdouvání a akumulace
  24. 8. 2015