Chbany - CZ042.3503.4204.0069.01 - stav 2004

 1. Obec

  Chbany

  Číslo obce PRVKUK 0069
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0069
  Kód obce 563081
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0069.01 Chbany 05072 50725
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží jižně od Chomutova pod údolní nádrží Nechranice v nadmořských výškách 282,00 – 293,00 m n.m. Jedná se o soustředěnou zástavbu rodinnými domy, kde žije do 400 trvale bydlících obyvatel. Obyvatelé pracují především v zemědělství. V obci je pískovna AGKV Chbany. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce s ohledem na novou výstavbu. Obec se nachází v blízkosti Nechranické nádrže a tím se i zvyšuje její význam.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 355 365 382 400 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 355 365 382 400 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   355 365 382 400 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chbany je napojena na skupinový vodovod přes vodojem Přeskaky 2x250 m3 (319,20 /316,20 m n. m.) přívodním potrubím DN 200 do obce (OP-SK.CV.001.52). Rozvody po obci jsou v profilech 50, 100,125. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby, v dobrém technickém stavu (z roku 1964) a bez velkých provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   256 264 276 400 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.009.1-S.C) s odvodem splašků potrubím DN 300 na ČOV (štěrbinová nádrž), která je v současné době na hranici životnosti. Na kanalizaci je napojeno 72 % obyvatel. Odpadní vody od zbývajících obyvatel jsou likvidovány v bezodtokových jímkách - 28% s odvozem na ČOV Kadaň – 13 km.
   Kapacita ČOV je 150 EO, vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství. Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny gravitačně a odtok z ČOV je zaústěn do terénní prolákliny.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 24.8.1976 pod č.j.: vod/76-2279
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   180
   -
   200
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2007.
   Recipient: Cínovská svodnice

   Jedná se pouze o štěrbinovou nádrž s předsazenými hrubými ručně stíranými česlemi. Čistírna byla uvedena do trvalého provozu 1976.

   Skutečné parametry:
   EO 59
   Q = 0,427 l/s = 13 473 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 162 mg/l
   BSK5 = 94,5 mg/l
   NL = 72 mg/l
   N-NH4 = 38 mg/l
   Pcelk = 6,1 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 73 mg/l
   BSK5 = 23 mg/l
   NL = 29 mg/l
   N-NH4 = 29 mg/l
   Pcelk = 4,5 mg/l

   Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není možné vody ze septiků a žump likvidovat na ČOV Chbany, tyto je možno vyvážet na ČOV Žatec.
   Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu, vzhledem k použité technologii, která dnes již není vyhovující, jsou i překračovány.
   Část dešťových vod je odváděna samostatnou kanalizací do místní vodoteče a část odtéká systémem příkopů a propustí.
   Kanalizaci v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Čištění odpadních vod ve štěrbinové nádrži je dnes již nedostačující. Splaškové vody budou odvedeny potrubím DN 300 v délce cca 1,8 km do připravované ČOV v Soběsukách v rámci odkanalizování jižního břehu Nechranické přehrady. Toto odvedení by měli zajistit Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. Roztyly v rámci postupu porubní fronty.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Chbany ŠN PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa