Domašín - CZ042.3503.4204.0068.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Domašín

  Číslo obce PRVKUK 0068
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0068
  Kód obce 563048
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0068.04 Petlery 03071 30716
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Domašín - Petlery leží severně od Klášterce nad Ohří v nadmořských výškách 530,00 – 544,00 m n.m. Zástavba venkovskými rodinnými domky, s rekreačními objekty je soustředěná. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Obyvatelé pracují v menší míře v zemědělství (rozlehlý areál zemědělského statku).
   Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat s ohledem na novou výstavbu. Do budoucna lze předpokládat i rozvoj v oblasti individuální rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 72 71 92 88 85 83
   přechodně bydlící 20 20 4 4 4 4
   celkem 92 91 96 92 89 87
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   72 71 69 92 89 87
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Petlery je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Louchov OP-M-CV.011 vodovodem OP-M-CV.011.3. Zdrojem vody je Vodárenská soustava Přísečnice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Petlery předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním – 50% obyvatel a bezodtokových jímkách – 50% s odvozem na ČOV Klášterec nad Ohří.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je navržena splašková gravitační kanalizace a ČOV, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 
   Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Petlery PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 351,0 0,0 3 351,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory