Domašín - CZ042.3503.4204.0068.04 - stav 2004

 1. Obec

  Domašín

  Číslo obce PRVKUK 0068
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0068
  Kód obce 563048
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0068.04 Petlery 03071 30716
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Domašín - Petlery leží severně od Klášterce nad Ohří v nadmořských výškách 530,00 – 544,00 m n.m. Zástavba venkovskými rodinnými domky, kde žije do 70 trvale bydlících obyvatel se 7 rekreačními objekty je soustředěná. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Obyvatelé pracují v menší míře v zemědělství (rozlehlý areál zemědělského statku).
   Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat s ohledem na novou výstavbu. Do budoucna lze předpokládat i rozvoj v oblasti individuální rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 72 71 69 68 - - -
   přechodně bydlící 20 20 20 20 - - -
   celkem 92 91 89 88 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   72 71 69 68 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vodovod v Petlerech je napojen na skupinový vodovod. Z ÚV Hradiště je přiváděna voda výtlačným řadem z čerpací stanice na ÚV Hradiště do VDJ Louchov II. 2x150 m3 (630,05/626,35 m n. m) odkud je voda potrubím DN 150 vedena do obce Louchov, dále potrubím DN 100 a 150 přes redukční šachtu do obce Domašín a dále až do Petler (OP-M.CV.011.3). Přívodní řad do obce je DN 100.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je vodovod v dobrém technickém stavu a bez provozních problémů. Pouze v místech nové výstavby se uvažuje s prodloužením stávajících řadů potrubím DN 80 v délce cca 670 m. Realizace po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním – 50% obyvatel a bezodtokových jímkách – 50% s odvozem na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Likvidace odpadních vod bude i nadále řešena individuelním způsobem v septicích a v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Klášterec – 5 km.
   Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.
   Dle urbanistické studie je v Petlerech navržena oddílná splašková kanalizace z trub DN 300 v délce cca 1650 m a ČOV, která by sloužila pro areál statku a pro obytnou zástavbu stávající i navrhovanou. Předpokládaná doba výstavby je po až roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Petlery PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 002,0 7 033,0 8 035,0

  Mapa