Domašín - CZ042.3503.4204.0068.03 - stav 2004

 1. Obec

  Domašín

  Číslo obce PRVKUK 0068
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0068
  Kód obce 563048
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0068.03 Nová Víska 03072 30724
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Domašín – Nová Víska leží severně od Klášterce nad Ohří v nadmořských výškách 715,00 – 724,00 m n.m. Jedná se o zaniklou obec, která je využívána pouze pro rekreaci – cca 10 objektů. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Rozvoj se předpokládá pouze v oblasti individuální rekreace. Územím obce prochází přivaděč (štola) z Přísečnice do ÚV Hradiště.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 1 1 1 - - -
   přechodně bydlící 30 23 11 0 - - -
   celkem 31 24 12 1 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Rekreanti jsou zásobováni individuálně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S výstavbou vodovodu se neuvažuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Obec bez trvale bydlících obyvatel.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není kanalizace ani ČOV, odpadní vody z rekreačních objektů jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – rekreanti.
   Dešťové vody jsou vsakovány terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S výstavbou kanalizace se neuvažuje.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa