Domašín - CZ042.3503.4204.0068.02 - stav 2004

 1. Obec

  Domašín

  Číslo obce PRVKUK 0068
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0068
  Kód obce 563048
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0068.02 Louchov 03070 30708
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Domašín - Louchov leží severně od Klášterce nad Ohří v nadmořských výškách 540,00 – 610,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského typu, kde žije do 50 trvale bydlících obyvatel s 10 rekreačními objekty je rozptýlená. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Obyvatelé pracují v menší míře v zemědělství. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat v závislosti na výstavbě RD. Do budoucna lze předpokládat i rozvoj v oblasti individuální rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 64 59 51 43 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 94 89 81 73 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   64 59 51 43 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vodovod v Louchově je napojen na skupinový vodovod. Z ÚV Hradiště je přiváděna voda výtlačným řadem DN 100 do VDJ Louchov I. 250 m3 (528,30/525,15 m n.m.), další výtlak přivádí vodu do VDJ Louchov II. 2x150 m3 (630,05/626,35 m n. m) odkud je voda potrubím DN 150 vedena do obce Louchov (OP-M.CV.011.2). Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je vodovod v dobrém technickém stavu a bez velkých provozních problémů. Pouze v místech nové výstavby se uvažuje s prodloužením stávajících řadů potrubím DN 100 v délce cca 700 m. Realizace po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 011/3 VD.CV.011/3 Domašín PK 1x30m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 011/1 VDJ Louchov VDJ.CV 011/2 2x150m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním – 50% obyvatel a bezodtokových jímkách – 50% s odvozem na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Louchově se nenavrhuje soustavná kanalizační síť a ČOV. Likvidace odpadních vod bude řešena individuelním způsobem v septicích a v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Klášterec – 9 km.
   Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Louchov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 230,0 1 011,0 2 241,0

  Mapa