Domašín - CZ042.3503.4204.0068.01 - stav 2004

 1. Obec

  Domašín

  Číslo obce PRVKUK 0068
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0068
  Kód obce 563048
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0068.01 Domašín 03069 30694
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Domašín leží severně od Klášterce nad Ohří v nadmořských výškách 560,00 – 580,0 m n.m. Jedná se o obec, kde žije do 20 trvale bydlících obyvatel a je zde 8 rekreačních objektů. Zástavba rodinnými domy je soustředěná. Územím neprotéká žádný registrovaný potok, náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Obyvatelé pracují v menší míře v zemědělství (jeden areál zemědělské výroby).
   Rozvoj obce se nepředpokládá, pouze v oblasti individuální rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 17 15 13 11 - - -
   přechodně bydlící 24 24 24 24 - - -
   celkem 41 39 37 35 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   17 15 13 11 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vodovod v Domašíně je napojen na skupinový vodovod. Z ÚV Hradiště je přiváděna voda výtlačným řadem DN 100 do VDJ Louchov I. 250 m3 (528,30/525,15 m n.m.), další výtlak přivádí vodu do VDJ Louchov II. 2x150 m3 (630,05/626,35 m n. m), odtud jde voda přes obec Louchov potrubím PVC DN 100 a 150 přes vodojem 30 m3 - PK (574,00 m n. m. – ter.) do obce Domašín (OP-M.CV.011.1). Přívodní řad do obce je DN 150. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je vodovod v dobrém technickém stavu a bez velkých provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním - 50% obyvatel a bezodtokových jímkách - 50% s odvozem na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Domašíně se nenavrhuje soustavná kanalizační síť a ČOV – jedná se o území s malým počtem obyvatel. Likvidace odpadních vod bude řešena individuelním způsobem v septicích a v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Klášterec – 7 km.
   Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Domašín PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 485,0 2 485,0

  Mapa