Domašín - CZ042.3503.4204.0068.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Domašín

  Číslo obce PRVKUK 0068
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0068
  Kód obce 563048
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0068.01 Domašín 03069 30694
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Domašín leží severně od Klášterce nad Ohří v nadmořských výškách 560,00 – 580,0 m n.m. Zástavba rodinnými domy je soustředěná. Územím neprotéká žádný registrovaný potok, náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Obyvatelé pracují v menší míře v zemědělství (jeden areál zemědělské výroby).
   Rozvoj obce se nepředpokládá, pouze v oblasti individuální rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 17 15 19 18 17 17
   přechodně bydlící 24 24 0 0 0 0
   celkem 41 39 19 18 17 17
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   17 15 13 13 13 13
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Domašín je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Louchov OP-M-CV.011 vodovodem OP-M-CV.011.1. Zdrojem vody je Vodárenská soustava Přísečnice. Z ÚV Hradiště je přiváděna voda výtlačným řadem DN 100 do VDJ Louchov I. 1x250 m3 (528,30 / 525,15 m n.m.). Odtud je voda čerpána do VDJ Louchov II. 2x150 m3 (630,05 / 626,35 m n. m). Z VDJ Louchov II je voda vedena přes obec Louchov do VDJ Domašín PK 1x30 m3 (574,00 / 525,15 m n.m.), a dále do obce Domašín. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 011/3 VD.CV.011/3 Domašín PK 30 1x30 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním - 50% obyvatel a bezodtokových jímkách - 50% s odvozem na ČOV Klášterec nad Ohří.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je navržena splašková gravitační kanalizace a ČOV, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030. 

    

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.  
   Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Domašín PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory