Vysoká Pec - CZ042.3503.4203.0067.03 - stav 2004

 1. Obec

  Vysoká Pec

  Číslo obce PRVKUK 0067
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0067
  Kód obce 563501
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0067.03 Pyšná 00702 7021
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vysoká Pec - Pyšná leží na sever od Jirkova v nadmořských výškách 600 - 700 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel se 112 rekreačními objekty. Převážná část bytového fondu byla přeměněna na rekreační a byla zde provedena dostavba rekreačních domů i chat. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací. V obci je požární nádrž o rozloze 0,045 ha, území náleží do povodí Bíliny a CHOPAV Krušné hory. Nejvíce je tato oblast využívána pro zimní sporty. Dnes je hlavně zájem jak o výstavbu individuální rekreace, tak o výstavbu rodinných domů. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj, hlavně v oblasti turistického ruchu. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat nebo mírně stoupat v závislosti na nové výstavbě.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 28 28 29 31 - - -
   přechodně bydlící 336 336 336 336 - - -
   celkem 364 364 365 367 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   28 28 29 31 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pyšná je zásobena ze skupinového vodovodu. Voda je přiváděna z jímání Pyšná do vodojemu Pyšná 30 m3 (713,00/711,20 m n.m.) a odtud do obce potrubím DN 80 (OP-SK.CV.001.36).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť a vodojem (rozšíření na 65 m3) v obci Pyšná je nutno rekonstruovat s ohledem na navržený nárůst rekreačních objektů a tím i rekreantů. Vodovodní síť z roku 1929 je zarostlá. Realizace po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav ÚV Pyšná - UV.CV 001/4 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav ÚV Drmaly (Pyšná) - UV.CV 001/5 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Pyšná - VDJ.CV 001/23 30 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z1 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z2 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z3 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z6 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná P6 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z11 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z17 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z18 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z9 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z8 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z14 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z12 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z7 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z13 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z15 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z16 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z10-1 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z10-2 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z4 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná P4 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná P16 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pyšná P5 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Pyšná nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích se vsakem – 40% obyvatel, 50% v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Údlice (15,0 km) a 10% v MČOV do vsaku.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Uvažuje se s odkanalizováním části obce Pyšná a samostatnou čistírnou odpadních vod. Realizace po roce 2015.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 805,0 805,0

  Mapa