Vysoká Pec - CZ042.3503.4203.0067.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vysoká Pec

  Číslo obce PRVKUK 0067
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0067
  Kód obce 563501
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0067.03 Pyšná 00702 7021
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pyšná leží na sever od Jirkova v nadmořské výšce 600 - 700 m n.m.. Převážná část bytového fondu byla přeměněna na rekreační a byla zde provedena dostavba rekreačních domů i chat. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací. Na zájmovém území pramení jednak levostranný přítok potoka Lužec a dále pravostranný přítok Kundratického potoka. Východní hranice zájmového území je lemována Kundratickým potokem. Území obce náleží do povodí Ohře a nachází se v CHOPAV Krušné hory. V katastrálním území se nachází I. ochranné pásmo vodního zdroje Pyšná.

   Tato oblast je nejvíce využívána pro zimní sporty. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 28 28 12 12 11 11
   přechodně bydlící 336 336 22 25 25 25
   celkem 364 364 34 37 36 36
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   28 28 29 37 36 36
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pyšná je zásobována pitnou vodou z VDJ Pyšná – 1 x 30 m3 (713,00 / 711,20 m n.m.). Voda do vodojemu je přiváděna z 1. části prameniště vodního zdroje Pyšná nazvané "ZD Pyšná" přes ÚV Pyšná. Voda z úpravny hlavně dotuje VDJ Pyšná a část vody z úpravny je též svedena svodným řadem, který je převážně dotován z 2. části prameniště vodního zdroje Pyšná nazvané "ZD Drmaly" (umístěné na území Pyšná), do VDJ Drmaly. Z tohoto vodojemu je voda dodávána do rozvodných sítí obcí Drmaly a Vysoká Pec. Přes rozvodné sítě obcí Drmaly, Vysoká Pec a Jirkov dochází k propojení se skupinovým vodovodem OP-SK-CV.001. Rozvody po obci Pyšná jsou potrubím De 90 – 40. 
   Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Pyšná předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav ÚV Pyšná - UV.CV 001/4 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav vodojem Pyšná - VDJ.CV 001/23 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z1 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z2 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z3 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z6 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná P6 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z11 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z9 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z8 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z7 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z10-1 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z10-2 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z4 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná P4 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná P5 ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Pyšná nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích se vsakem – 40% obyvatel, 50% v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Údlice (15,0 km) a 10% v MČOV do vsaku.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou s malým počtem trvale žijících obyvatel. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 750,0 0,0 4 750,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/04074/2014 Účel nakládání s vodami - slouží ke vzdouvání a akumulaci vod na vodním díle, které plní funkci redukce splavenin, retenční účinek při povodňových situacích a dále stabilizace dna na Kundratickém potoce.
  13. 1. 2014
  Chomutov MMCH/16089/2020/JHA "Úprava přeložky Vesnického potoka"
  20. 1. 2020
  Chomutov MMCH/11803/2016 "Retenční nádrž Šoralova"
  11. 2. 2016
  Chomutov MMCH/115321/2015 "Přeložka Vesnického potoka - prodloužení přeložky"
  25. 11. 2015
  Chomutov MMCH/07527/2016 "Retenční nádrž Louky Pyšná"
  29. 1. 2016
  Chomutov ---Nezadáno--- "Manipulační a provozní řád VD Šoralova nádrž"MM
  2. 9. 2005
  Chomutov MMCH/08934/2014 "Štěrková přehrážka na Kundratickém potoce v ř.km 0,028"
  23. 1. 2014
  Chomutov MMCH/03850/2014 Účel nakládání s vodami - slouží ke vzdouvání a akumulaci vod na vodním díle, které plní funkci redukce splavenin, retenční účinek při povodňových situacích a dále stabilizace dna na Lužci (Nivský potok).
  13. 1. 2013
  Chomutov MMCH/113799/2019/JHA "Drmalský potok, ř.km 0,720 - přehrážka"
  28. 5. 2019