Ohníč - CZ042.3509.4201.0007.02 - stav 2004

 1. Obec

  Ohníč

  Číslo obce PRVKUK 0007
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0007
  Kód obce 567761
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0007.02 Dolánky 10924 109240
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Dolánky leží na úpatí Českého středohoří a v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 210 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká řeka Bílina. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou minimální pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 11 11 11 11 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 11 11 11 11 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Dolánky není vodovod, trvale bydlící obyvatelé jsou zásobováni vodou je z domovních studní. Kvalita vody v těchto studních je dobrá a vydatnost je také dostačující.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   I nadále doporučujeme v obci Dolánky individuální zásobování vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dolánky nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Dolánky není investičně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2021 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Bílina.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa