Vysoká Pec - CZ042.3503.4203.0067.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vysoká Pec

  Číslo obce PRVKUK 0067
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0067
  Kód obce 563501
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0067.02 Drmaly 18809 188093
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Drmaly leží severovýchodně od města Chomutov v nadmořské výšce 345 - 370 m n.m.. Zástavba hospodářskými budovami a rodinnými domky je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká Drmalský potok, který náleží do povodí Ohře. Převážná část území obce leží v CHOPAV Krušné hory. Západní hranice zájmového území je lemována potokem Lužec, část severovýchodní hranice Kundratickým potokem. Na části území cca 99 ha se nachází chráněné území, které je vyhlášeno jako přírodní památka Drmaly. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 124 124 149 161 170 178
   přechodně bydlící 9 9 17 20 20 20
   celkem 133 133 166 181 190 198
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   124 124 125 181 190 198
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Drmaly je zásobována pitnou vodou z VDJ Drmaly – 1 x 360 m3 (402,08 / 398,34 m n.m.). Voda je nejprve upravována v ÚV Drmaly než je svedena do VDJ Drmaly. Do úpravny je voda přiváděna z druhé části prameniště vodního zdroje Pyšná nazvané "ZD Drmaly" (umístěné na území Pyšná) a částečně z první části prameniště vodního zdroje Pyšná nazvané "ZD Pyšná". Z VDJ Drmaly je pitná voda dodávána do rozvodných sítí obcí Drmaly a Vysoká Pec. Přes rozvodné sítě obcí Drmaly, Vysoká Pec a Jirkov dochází k propojení se skupinovým vodovodem OP-SK-CV.001. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Drmaly předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav ÚV Drmaly (Pyšná) - UV.CV 001/5 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Drmaly - VDJ.CV 001/22 360 360 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z17 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z18 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z14 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z12 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z13 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z15 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná Z16 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pyšná P16 ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 125 161 170 178
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Drmaly má vybudovanou splaškovou kanalizaci. Potrubí je z PVC trub do DN 300 v celkové délce 2,4 km. Vzhledem k nevyhovujícímu výškovému umístění části obce je  součástí kanalizační sítě jedna malá ČSOV s výtlačným řadem. 

   Kanalizační síť obce Drmaly je napojena na kanalizační síť obce Vysoká Pec a odpadní vody jsou následně čištěny na ČOV Vysoká Pec.

   Na kanalizaci a ČOV  je napojeno 100% obyvatel.

   Vlastníkem kanalizace je obec Vysoká Pec a provozovatelem Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.


   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací  a systémem příkopů a propustků do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok do míst nové zástavby. Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Drmaly PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  18 858,0 0,0 18 858,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/04074/2014 Účel nakládání s vodami - slouží ke vzdouvání a akumulaci vod na vodním díle, které plní funkci redukce splavenin, retenční účinek při povodňových situacích a dále stabilizace dna na Kundratickém potoce.
  13. 1. 2014
  Chomutov MMCH/16089/2020/JHA "Úprava přeložky Vesnického potoka"
  20. 1. 2020
  Chomutov MMCH/11803/2016 "Retenční nádrž Šoralova"
  11. 2. 2016
  Chomutov MMCH/115321/2015 "Přeložka Vesnického potoka - prodloužení přeložky"
  25. 11. 2015
  Chomutov MMCH/07527/2016 "Retenční nádrž Louky Pyšná"
  29. 1. 2016
  Chomutov ---Nezadáno--- "Manipulační a provozní řád VD Šoralova nádrž"MM
  2. 9. 2005
  Chomutov MMCH/08934/2014 "Štěrková přehrážka na Kundratickém potoce v ř.km 0,028"
  23. 1. 2014
  Chomutov MMCH/03850/2014 Účel nakládání s vodami - slouží ke vzdouvání a akumulaci vod na vodním díle, které plní funkci redukce splavenin, retenční účinek při povodňových situacích a dále stabilizace dna na Lužci (Nivský potok).
  13. 1. 2013
  Chomutov MMCH/113799/2019/JHA "Drmalský potok, ř.km 0,720 - přehrážka"
  28. 5. 2019