Vysoká Pec - CZ042.3503.4203.0067.02 - stav 2004

 1. Obec

  Vysoká Pec

  Číslo obce PRVKUK 0067
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0067
  Kód obce 563501
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0067.02 Drmaly 18809 188093
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vysoká Pec - Drmaly leží severovýchodně od města Chomutova při západním okraji severočeské hnědouhelné pánve v nadmořských výškách 345 - 370 m n.m. Jedná se o obec do 130 trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty. Zástavba hospodářskými budovami a rodinnými domky je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká místní potok, který je zaústěn pod obcí do řeky Bíliny (Podkrušnohorský přivaděč), hydrologicky náleží do povodí Bíliny. Území obce se nalézá v CHOPAV Krušné hory. Původně zemědělská oblast dnes v útlumu (zrušen chov skotu), pouze menší provoz lesního hospodářství (Pěstební středisko - Krušnohorské lesy s.r.o.), sadovnictví a ovocné školky. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat v závislosti na nové výstavbě.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 124 124 125 127 - - -
   přechodně bydlící 9 9 9 9 - - -
   celkem 133 133 134 136 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   124 124 125 127 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Drmaly jsou zásobeny ze skupinového vodovodu. Voda je přiváděna z jímání Pyšná a jímání z Kunratického potoka potrubím do vodojemu Drmaly 360 m3 (402,08/398,34 m n.m.) a dále je voda vedena do Jirkova potrubím DN 150 s odbočením DN 80 do obce (OP-SK.CV.001.35).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť v obci Drmaly je z roku 1929, je zarostlá - nutná rekonstrukce vodovodní sítě včetně přípojek. V dolní části obce je stávající vodovod veden v zahradách rodinných domků a chat. Je nutné jeho přeložení. Rekonstrukce bude provedena z trub PE – HD 100 DO 80 v délce 1593,8 m, PE – HD DN 50 v délce 154,85 m a vodovodní přípojky PE 1“ 77 ks v celkové délce 359,75 m. V místech nové zástavby by došlo k prodloužení vodovodních řadů potrubím DN 80 v délce 0,2 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Drmaly - VDJ.CV 001/22 360 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 125 127 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích s odtokem do povrchových vod – 50% obyvatel a bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Údlice (12,0 km) – 50%.
   V Drmalech je pouze část dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro řešení celkového výhledu odkanalizování části obce Drmaly je zpracován projekt stavby. Splašková voda bude odváděna na ČOV Vysoká Pec. Viz Vysoká Pec.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Drmaly PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Vysoká Pec 1 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa